Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Дора Кабакчиева
  Проф. д-р Дора Кабакчиева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус Ректорат, стая 401

  Телефон: +359 893 352 239

  Email: d.kabakchieva@shu.bg

  Приемно време: вторник, петък - 9.00 - 17.00 - Ректорат, 401; Корпус 3, 506


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет

  Българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Българско национално радио - Радио Шумен

  Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ - Шумен

  Заемани академични длъжности

  2022 г. - Професор

  Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие)

  2015 г. - Доцент

  Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация)

  2010 г. - Главен асистент

  Придобити научни степени

  2009 г. - Доктор

  Област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки; професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика и връзки с обществеността)

  Водени лекции и/или упражнения

  Комуникация в регионалната политика

  Връзки с обществеността и регионално развитие

  Социална комуникация

  Управление на репутацията

  Имидж и репутация

  Събитиен мениджмънт

  Бизнес етикет и протокол

  Социология на туризма

  Антропогенни туристически ресурси на България

  Комуникационен мениджмънт в туризма

  PR-практикум

  Управление на човешките ресурси

  Комуникационна компетентност

  Речева комуникация

  Педагогическо общуване

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  ..

  Области на научни интереси

  Социална комуникация

  Туризъм

  Регионално развитие

  Стратегически комуникационен мениджмънт

  Репутационен мениджмънт

  Събитиен мениджмънт

  Бизнес комуникации

  Етикет и протокол

  Специализации

  2018 - Обучение по програма Еразъм+ в Klaipeda State University of Applied sciences, гр. Клайпеда, Литва

  Участия в проекти

  2023 - Проект РД-08-113/20.02.2023 г. Интегративен подход при решаване на екологични проблеми. Фаза 1. - ШУ, ФПН

  2022 - Проект РД-08-130/28.02.2022 г. Адаптиране на научния и практико-приложния потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки - ШУ

  2022 - Проект РД-08-95/16.02.2022 г. Изследване и популяризиране на геоглобални проблеми на регионално ниво - ШУ, ФПН

  2021 - Проект КП-06-МНФ/15/19.06.2021, фонд „Научни изследвания“ – IV Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 3 – 5 декември 2021, Шумен

  2021 - Проект РД-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза - ШУ, ФПН

  2020- Проект РД-08-141/05.02.2020 г. Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България - ШУ, ФПН (ръководител на проекта)

  2020 - Проект № КП-06-МНФ/21, фонд „Научни изследвания“ - Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, 27 - 29.11.2020 г.

  2020 - Проект РД-08-77/24.01.2020 г. XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”

  2019 - Проект РД-08-121/04.02.2019 г. Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество - ШУ, ФПН

  2019 - Проект РД-08-48/21.01.2019 г. XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”

  2018 - Проект РД-08-160/09.02.2018 г. Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм - ШУ, ФПН

  2018 - Проект РД-08-116/06.02.2018 г.XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”

  2017 - Проект РД-08-65/01.02.2017 г. XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”

  2017 - Проект РД-08-92/2017 г. Комуникацията като фактор за развитие на туризма - ШУ, ФПН (ръководител на проекта)

  2016 - Проект № РД-08-135/08.02.2016 г. Изследователска дейност, свързана с приложната социална работа – ШУ, ПФ

  2015 - Проект № РД – 08-294/12.03.2015 г. Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания – ШУ, ПФ

  2014 - Проект РД-08-250/14.03.2014 г. Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина „Футурология” в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Епископ Константин Преславски” – ШУ, ПФ

  2013 - Проект РД-08-305/15.03.2013 г. Социализация чрез арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен” – ШУ, ПФ

  2013 - Проект BG051РО001-3.1.07-0040 Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието - ОП „Развитие на човешките ресурси“

  2013 - Проект BG051РО001/3.3.07-0002 Студентски практики

  2012 - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение - ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Заемани ръководни позиции

  .

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството в катедра „География, регионално развитие и туризъм“ (2022 - ...)

  Член на Факултетския съвет на Факултета по природни науки (2016 - ...)

  Член на Общото събрание на Факултета по природни науки (2016 - ...)

  Член на Общото събрание на Шуменския университет (2010 - ...)

  Център за връзки с обществеността и медиите на Шуменския университет (2008 - 2016)

  Комуникации и протокол (2008 - 2016)

  Управление на събития (2008 - 2016)

  Членства в научни организации

  Българска асоциация на журналистите и писателите по туризъм (АБУЖЕТ)

  Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР) - клон Шумен

  Българско географско дружество (БГД)