Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Мария Младенова Бойчева
  Доц. д-р Мария Младенова Бойчева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 K1

  Email: m.boycheva@shu.bg

  Приемно време: зимен и летен семестър: петък 8-10 ч., каб. 531, Корпус 1; присъствени дни-вторник и сряда, 10-18 ч., каб. 531, Корпус 1


  Завършен университет, специалност

  1979

  Висш педагогически институт - гр. Шумен

  Квалификация Биолог - преподавател по Биология в средните училища с втора специалност преподавател по Химия в средните училища

  Образователна степен Магистър

  2001

  ШУ "Еп. К. Преславски"

  Образователна степен Магистър, специалност "Социални дейности", специализация "Социална администрация"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Основно училище "Христо Ботев", с. Манастирище, обл. Враца

  Висш педагогически институт, гр. Шумен, специалист-биолог, 1981 г.

  Заемани академични длъжности

  Асистент по "Методика на обучението по биология" - 1983 г.

  Главен асистент - 1997 г.

  Доцент по "Педагогика на обучението по ..." (Методика на обучението по биология) - 2011 г.

  Придобити научни степени

  Защитена кандидатска дисертация в Украинския държавен педагогически университет "М. П. Драгоманов" - 1994 г. Придобита образователна и научна степен доктор - 1996 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекционен курс по дисциплината “Методика на обучението по биология“ със студенти от специалностите “География и биология“, “Биология и химия“, “Биология и физика“, “Екология и опазване на околната среда“ (педагогическа правоспособност), “Растителна защита“ (педагогическа правоспособност)

  Семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините “Хоспитиране по биология“, “Текуща педагогическа практика по биология“ и “Преддипломна педагогическа практика по биология“

  Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините: “Методика на обучението по биология“, “Хоспитиране по биология“, “Текуща педагогическа практика по биология“, “Преддипломна педагогическа практика по биология“ и “Държавен практико-приложен изпит по биология“ със студенти след завършено висше образование за придобиване на професионална квалификация “Учител по биология“ към ДИКПО - гр. Варна.

  Лабораторни упражнения по дисциплината “Методика и техника на училищния експеримент по биология“

  Държавен практико-приложен изпит по биология

  Избираема дисциплина (лекции, лабораторни упражнения) “Екологично образование и възпитание на учениците от СУ“ със студенти от специалност “Екология и опазване на околната среда“

  Избираема дисциплина (лекции, семинарни упражнения) “Форми и методи за екологично образование и възпитание на учениците“ със студенти от специалност “Екология и опазване на околната среда“ (за придобиване на педагогическа правоспособност)

  Избираема дисциплина (лекции, лабораторни упражнения) “Интерактивни методи на обучението по биология“ със студенти от специалност “Екология и опазване на околната среда“ (за придобиване на педагогическа правоспособност)

  Избираема дисциплина (лекции, семинарни упражнения) “Интерактивни методи в обучението по биология“ със студенти от специалност “География и биология“

  “Съвременни аспекти на здравното възпитание на учениците чрез обучението по биология и химия“ в магистърска програма “Методология на обучението по химия и опазване на околната среда“

  “Здравно образование в училище“ в магистърска програма “Училищна педагогика“

  Лекционен курс по дисциплината “Методика на обучението по биология“ в магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното образование“ - 1 -год. и 2-год. обучение

  Лекционен курс по дисциплината “Форми и методи за екологично образование и възпитание в обучението по биология“ в магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното образование“ - 1-год. и 2-год. обучение

  Лекционен курс по дисциплината “Интерактивни форми и методи в обучението по биология“ в магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното образование“ - 1-год. и 2-год. обучение

  Лекционен курс по дисциплината “Здравно образование и възпитание на учениците в обучението по биология“ в магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното образование“ - 1-год. и 2-год. обучение

  Стажантска практика в магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното образование“ - 1-год. и 2-год. обучение

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по биология - класически и иновационни форми и методи за обучение на студенти и ученици; екологично образование и възпитание на студенти и ученици

  Участия в проекти

  Университетски проект № РД-05-240/11. 03. 2009 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски\", Ръководител: доц. д-р Р. Иванов

  Университетски проект №РД-05-310/09. 03. 2010 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: доц. д-р Б. Дунков

  Университетски проект № РД-05-132/24.02.2011 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: доц. д-р Р. Иванов

  Университетски проект №РД-05-248/15.03. 2012 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: проф. д-р Н. Чипев

  Университетски проект № РД-08-266/14.03.2013 г., финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\",Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова

  МОМН Проект № BG051POOO1-3.1.03-0001 \"Квалификация на педагогическите специалисти\" по Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси 2007-2013\", 2013-2014 г., подпроект \"Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания и умения за оценяване на учениците\", експерт обучител,Ръководител: проф. д-р Наталия Цанова - СУ

  Университетски проект №РД-08-213/10. 03. 2014 г. Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия. Ръководител: доц. д-р Цветеслава Иванова

  Университетски проект №РД-08-266/10. 03. 2015 г. In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова

  Университетски проект „Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти”. Ръководител: проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.)

  Университетски проект \"Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя\". (РД-08-125/06.02.2017 г. Ръководител: доц. д-р А. Драгоева

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека. РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева. Вътрешноуниверситетски проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Вътрешноуниверситетски проект, финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\": Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/01.02.2019. Ръководител: доц. д-р А. Драгоева

  Проект РД-08-104/30.01.2020 г. - Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\".

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-67/25.01.2021 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект)

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-80/09.02.2022 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  Заемани ръководни позиции

  ...

  Организационна дейност

  Член на Контролен съвет на ШУ "Еп. К. Преславски" до 2020 г.

  Член на Методически съвет на ШУ "Еп. К. Преславски"

  Член на ФС на ФПН на ШУ "Еп. К. Преславски"

  Член на комисия по изготвяне на материали за акредитация на специалност "Екология и опазване на околната среда"

  Председател на комисията по биология за присъждане на ПКС към ДИКПО - гр. Варна

  Член на комисия за присъждане на V, IV, II и I ПКС по специалност Природни науки (химия, физика, биология), ДИКПО - гр. Варна

  Член на ЕГ по процедура за програмна акредитация на ОНС "доктор" по докторски програми: "Методика на обучението по биология" и "Методика на обучението по физика", професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." по област на висше образование 1. "Педагогически науки" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", с решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 14/ 21. 05. 2015 г.)

  Член на ЕГ по процедура за програмна акредитация на ОНС "доктор" по докторска програма: "Методика на обучението по биология", професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." по област на висше образование 1. "Педагогически науки" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", с решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 13/19. 05. 2016 г.)

  Член на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство” – „СТЕАМ”, гр. Шумен; 2016 г.

  Член на Център за работа с изявени ученици към ФПН, ШУ, 2017 г.

  Член на редколегията на сп. Acta Pedagogica Naturalis, Издание на ФПН на ШУ, 2017

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България