Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ивайло Кънчев Иванов
  Доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 405

  Телефон: 0887739563

  Email: i.ivanov@shu.bg

  Приемно време: Консултация: Четвъртък 10-12 ч.; Присъствени дни: Понеделник 9.00 - 17.00 ч., Вторник 9.00 - 17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  През 1997 г. завършва Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", специалност Химия.

  Заемани академични длъжности

  асистент 1999 - 2001 г.

  старши асистент 2001 - 2005 г.

  главен асистент 2005 - 2013 г.

  доцент 2013 г. - до сега

  Придобити научни степени

  доктор по органична химия, 2005 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Органична химия - І част

  Органична химия - ІІ част

  Органична химия

  Стереохимия

  Токсикохимия

  Химия на биоактивните вещества

  Биоорганична химия

  Области на научни интереси

  Органична химия

  Органичен синтез

  Химия на елементорганичните съединения

  Участия в проекти

  Проект № 11 / 2001 год. “Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 019 / 2002 год. “Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 12 / 2003 год. “Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 33 / 2004 год. “Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 4 / 2005 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 17 / 2006 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 4 / 2007 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № 9700 / 2008 год. “Изучаване на реакционната способност на ненаситени елементорганични съединения и приложение на синтезираните на тяхна основа съединения в промишлеността и селското стопанство”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".

  Проект № 9702 / 2008 год. “Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения от моно-, би- и трифункционализирани диени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект ДО 02-86 / 13. 12. 2008 год. “Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения”, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания”, конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”.

  Проект № РД-05-241 / 11. 03. 2009 год. “Функционални диени и хетеродиени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № РД-05-367 / 12. 03. 2010 год. “Функционални (хетеро)диени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-05-137 / 25. 02. 2011 год. “Синтез и реакции на циклизация и полимеризация на функционализирани диени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. “Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. “1,1 и 1,3-Бифункционализираните алени - подходящи субстрати на електрофилна циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

  Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. “Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени“, финансиран от фонд “Научни изследвания“ на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“.

  Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. “Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. “Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. “Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. “Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-08-117 / 03. 02. 2020 год. “Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

  * Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. "Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  * Проект № РД-08-160/2022 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-122/2023 год. \"Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Организационна дейност

  Kурсов ръководител на студенти от магистърски програми по "Органична химия" и "Медицинска химия", ОКС "Магистър"

  Членства в научни организации

  Съюз на химиците в България

  Държавни и/или научни награди

  Носител на наградата "The Best Paper" Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г.,

  Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград за доклада: Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на алфа-хидроксиалени.

  Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71" has been selected as the "Editor's Choice" (Professor Derek P. Gates) for Heteroatom Chemistry's January issue. This featured article can be viewed from this link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-1071/homepage/Editors_Choice.html