Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Росица Димитрова Давидова
  Проф. д-р Росица Димитрова Давидова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: +359886658988

  Email: r.davidova@shu.bg

  Приемно време: Петък 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  През 1995 г. завършва ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Биология и химия.

  Заемани академични длъжности

  От 1996 г. е на работа в Шуменския университет като асистент, от 1999 г. - като старши асистент, а от 2004 г. - като главен асистент.

  2013 г. - доцент - професионално направление 4.3. Биологически науки

  2022 г. - професор - професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

  Придобити научни степени

  През 2004 г. защитава дисертация и получава образователната и научна степен “доктор” - научна специалност "зоология".

  Водени лекции и/или упражнения

  Води дисциплините: Хоспитиране по биология, Текуща педагогическа практика по биология, Преддипломна педагогическа практика по биология, Методика и техника на училищния експеримент по биология, които включват семинари и упражнения. Води лекции и упражнения по Зоология, Зоология на безгръбначните животни и Зоология на гръбначните животни.

  Области на научни интереси

  Научни интереси: Морфологични и биологични особености, разпространение и екология на черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria); Биоразнообразие и динамика на текамебните съобщества; Екологични особености и разпространение на гамазови кърлежи (Acari, Mesostigmata)

  Участия в проекти

  2001 - “Комплексно екологично проучване на характерни екосистеми в Североизточна България. Определяне на видове-биоиндикатори за целите на екологичния мониторинг”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2005 - “Еколого-фаунистични и биомониторингови проучвания на характерни екосистеми в Североизточна България и погранични райони между България и Турция“

  2006 - “Изследване на флората и фауната в агроекосистема в околностите на Шумен”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2009-2012 - “Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България“, проект към Фонд научни изследвания, МОН

  2009 - “Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2010 - “Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2011 - “Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2012 - “Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2013 - “Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2013 - 2014 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2013 - 2014 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2014 - “Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“

  2015 - “Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  2015 - “Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека - ШУ „Еп. Константин Преславски“

  2016 - “Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“

  2016 - “Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“- ШУ „Еп. Константин Преславски“

  2016 - 2017 Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  2017 - Проект № РД-08-95/06.02.2017 г. Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.) - Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

  2017 - “Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  2018 - Проект РД-08-140/08.02.2018 г. „Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика”. Ръководител: доц. д-р Стефка Калева

  2018 - Проект РД-08-120/06.02.2018 г. “Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  2019 - Проект РД-08-73/29.01.2019г. “Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  2019 - Проект №РД-08-91/31.01.2019 г. „Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет“. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

  2020 - Проект №КП-06-НП1/38 от 18.12.2019 г. ,,ACTA SCIENTIFICA NATURALIS“, Фонд „Научни изследвания”, „Конкурс за финансиране на българска научна периодика– 2019 г.”

  2020-2022 - Проект BG16M1OP002-3.019-0023-C01. “Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000“ в област Шумен“

  2021-2022 Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2021-2023 Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – доц. д-р Росица Давидова

  2021-2023 Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – доц. д-р Росица Давидова

  2021-2023 Проект № BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – доц. д-р Росица Давидова

  2021-2023 Проект BG05M2OP001-2.016-0010 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор „Управление на качеството“ – доц. д-р Росица Давидова

  2022-2024 Проект BGCULTURE-1.002-0010-С01 „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“, по програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

  2024 - Проект №РД-08-126/01.02.2024 г. "Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества – фаза II". Ръководител: проф. д-р Росица Давидова

  Заемани ръководни позиции

  2016-2019 Зам. - декан по акредитация и качество на ФПН

  2019-2021 Зам.-ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален ЕРАЗЪМ+ координатор

  2021-2023 Зам.-ректор по научноизследователска, проектна и международна дейност, институционален Еразъм+ координатор

  Организационна дейност

  Kурсов ръководител на студенти от специалност Биология и химия, ОКС “бакалавър“

  Kурсов ръководител на студенти от специалност Химични аспекти в растителната зашита, ОКС “магистър“

  Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС “магистър“, след професионален бакалавър

  Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС “магистър“, след бакалавър професионално направление Растителна защита

  Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС “магистър“, след бакалавър от професионални направления, извън Растителна защита

  Член на комисиите за изготвяне на материали за акредитация на ШУ, на професионални направления “Растителна защита и “Педагогика на обучението по ....”

  Член на комисия за провеждане на вътрешно-институционални одити за наблюдение, поддържане и управление на качеството на обучението и академичния състав в ШУ /2013-2019/

  Член на комисия по изготвяне на учебни планове

  Член на комисия за придобиване на Професионално-квалификационни степени от учители /2013-2014/

  Член на Факултетска комисия по учебна дейност и образователни политики /2016-2019/

  Член на Университетска комисия по качеството /2016-2019/

  Член на Университетска комисия по акредитация /2016-2019/

  Председател на Комисия по социално-битови въпроси на преподаватели и служители на Шуменски университет /2017-2019/

  Председател на Факултетската комисия по качеството /2016-2019/

  Член на Централната комисия по кандидатстудентска дейност /2019-2023/

  Председател на Университетската комисия по научноизследователска и художественотворческа дейност /2019-2023/

  Председател на Университетската комисия по учебна дейност и образователни политики /2019-2021/

  Председател на Университетската комисия по акредитация /2022-2023/

  Председател на Комисията за присъждане на V, IV, II и I ПКС по Методика на обучението по природни науки /2022-до настоящия момент/

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България