Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ася Пенчева Драгоева-Кирилова
  Доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 К1

  Email: a.dragoeva@shu.bg

  Приемно време: петък 11-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВПИ - гр.Шумен, специалност Биология, с втора специалност Химия, 1987г.

  Заемани академични длъжности

  1988 г. асистент по цитология

  1995 г. ст. асистент

  1999 г. гл. асистент

  2012 г. доцент

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен “доктор” - 2003 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по клетъчна биология, цитология, физиология на животните и човека, екологична физиология на животните, анатомия на човека, описателна и функционална анатомия на централната нервна система, анатомия, физиология и хигиена на човека на студенти от бакалавърска степен

  Области на научни интереси

  Клетъчна биология, генотоксичност, лечебни растения, алелопатия, хормонална регулация

  Участия в проекти

  1. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект РД-05-240/11. 03. 2009 г., финансиран от ШУ «Епископ Константин Преславски»(вътрешноуниверситетски проект).

  2. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление . Ръководител: доц. д-р Б. Дунков Университетски проект РД-05-310/9.03.2010 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

  3. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект РД-05-132/24.02. 2011 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

  4. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление Ръководител: проф. д-р Н. Чипев. Университетски проект РД-07-772/05.04.2012 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

  5. Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова. Университетски проект РД-08-266/14.03.2013, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

  6. Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия. Ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014 г.).

  7. RD 08-266/10.03.2015 г. Ръководител проф. д-р Цв. Иванова (вътрешноуниверситетски проект).

  8. Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти. Ръководители: проф. д-р Цв. Игнатова- Иванова/доц. д-р А. Драгоева РД 08-66/02.02.2016 г. финансиран от ШУ «Епископ Константин Преславски» (вътрешноуниверситетски проект).

  9.Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя; .РД.08.125/06.02.2017г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  10.Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  11. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  12. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/30.01.2020 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  13. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-67/25.01.2021 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  14. : Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-80/09.02.2022 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  15. Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1; РД-08-113/20.02.2023 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоевa (вътрешноуниверситетски проект).

  16. Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 2; РД-08-108/30.01.2024 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоевa (вътрешноуниверситетски проект).

  Заемани ръководни позиции

  Председател на Атестационната комисия при ФПН

  Организационна дейност

  Член на Факултетен съвет при ФПН

  Член на Централната Атестационна комисия при ШУ

  Председател на Атестационна комисия при ФПН

  Изпълнителен редактор на списание Acta Scientifica Naturalis - до 2020 г.

  Редколегия на сборник Студентска научна конференция „Екология и околна среда“

  Редколегия на списание Annual Research & Review in Biology, SCIENCEDOMAIN international (SDI)

  Редколегия на списание Virology & Immunology Journal (VIJ)

  Ръководство на Кръжок „Етноботаника“ при катедра "Биология"