Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Драгомир Вълчев Марчев
  Проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 515

  Телефон: 054 830495 вътр. 385 К3

  Email: d.marchev@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: вторник от 10:00 до 18:00; петък от 10:00 до 18:00. Втора седмица: вторник от 10:00 до 18:00; петък от 10:00 до 18:00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", специалност - "Физика и Математика", 1987 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Селско Стопански Техникум, гр. Провадия,Учител по физика и математика, 1988-89г.

  Заемани академични длъжности

  През 1990 г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност “асистент” .

  През 1996 г. след атестиране му е присъдена академичната длъжност “главен асистент”.

  През 2003 г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност “доцент” от ВАК.

  През 2011 г. - след конкурс му е присъдена академичната длъжност "професор" от ШУ

  Придобити научни степени

  През 2000 г. защитава дисертация на тема “Изследване на катаклизмичните звезди RX And, AM Her и SS Cyg” в ИА при БАН - София и получава научната степен “доктор”.

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени лекции по: астрофизика; променливи звезди; звездна астрономия; наблюдателна астрономия; компютърна физика; метеорология и хидрология; замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите; природознание; интернет в образованието; приложна графика.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Водени лекции по астрономия в Университета в Бидгош, Полша, декември 2009г., април 2011г. и май 2012г.

  Водени лекции по астрономия в Университета в Супск, Полша, октомври 2016г.,

  Водени лекции по астрономия в Педагогическия Университет в Краков, Полша, октомври 2018г.,

  Области на научни интереси

  Астрофизика и звездна астрономия, Слънчева активност, Астрометрия, Метеорология, Прилагане на ИКТ в образованието.

  Специализации

  Mt. Suhora Observatory, Krakow, Poland, 1996g.;

  Mt. Suhora Observatory, Krakow, Poland, 1999g.;

  Yagelonian University, Krakow, Poland, 2000g.;

  Yagelonian University, Krakow, Poland, 2004g..

  Участия в проекти

  1. Договор No 848 с Националния фонд “Научни изследвания” (1992-1994)

  2. Договор No 634 с Националния фонд “Научни изследвания” (1997-1999)

  3. Европейски проект CEEPUS BG-2 (1994-1996)

  4. Научен договор № 2/04.06.2001 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрични и спектрални изследвания на тесни двойни звезди“

  5. NATO проект PST.CLG.978810/2002 (съвместно с Полша и Канада) “Determination of physical parameters of close binary stars”

  6. Научен договор № 001/26.04.2002 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите CG Cyg, ER Vul и WY Cnc”

  7. Научен договор № 08/09.06.2003 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и WY Cnc”

  8. Научен договор № 19/24.06.2004 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и FK Com”

  9. Научен договор № 9/2005 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите V776 Cas, EM Cep и FK Com”

  10. Научен договор № 1569/31.05.2006 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите UV Leo, EM Cep и IP Dra”

  11. Научен договор № Ф-1411/11.08.2004 г. с Националния фонд “Научни изследвания” (2004-2008) Изследване на звезди от типа RS CVn и W UMa”.

  12. Collaborative research project “Photometric and spectral investigation of variable stars” (Shumen university and Krakow pedagogical university, 2006)

  13. Проект по 7 РП: ECP-2006-EDU-410025, “COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning” (2007-2009) - ръководител на Българския екип

  14. Проект по 7 РП: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (2011-2014) - ръководител на Българския екип

  15. Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014) Project - 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students“ key competencies (2011-2013) - ръководител на Българския екип

  16. Договор № DO 02-85 с Фонд „Научни изследвания” по конкурс „Центрове за върхови научни постижения” – 2008, «Национална астрономическа обсерватория-Рожен – център за върхови постижения в астрономията”

  17. Договор No DO 02-362 (2009-2012) с Националния фонд “Научни изследвания” по конкурса Идеи, „Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”

  18. Договор ДО 1-34 с Фонд „Научни изследвания” на МОМН „Предпроектно проучване на проект към Националната пътна карта за научна инфраструктура”

  19. Проект BG051PO001/07/3.3-01/88/17.06.2008 „Студенска практика по астрономия” към Дирекция Структурни фондове на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси”

  20. Научен договор № РД-05-249/2012 г., на Шуменския университет, „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”

  21. Проект BG051PO001-4.2.04 “Студентски стипендии и награди” на МОМН втора фаза (2010-2012),Оперативна програма “Развитие н човешките ресурси“.

  22. Проект BG051PO001–4.1.03-0047 „Цветята и децата са различни, Слънцето – едно за всички” (2011-2012), Оперативна програма “Развитие н човешките ресурси“.

  23. Проект BG51ПО001-4.3.04-0020 „Модернизация на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на електронни форми на обучение“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“ (2012-2014).

  24. Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2014).

  25. Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2014-2016) - ръководител на Българския екип

  26. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  27. Договор № ДН08/20 с Фонд „Научни изследвания” на МОН, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, (2016-2020), участник до 2019, ръководител от 2020г.

  28. Университетски проект - “Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса“, РД-08-102/06.02.2017 г. - участник

  29. Университетски проект - “Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система“, РД-08112/05.02.2018г.- ръководител

  30. Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-157/28.08.2018 с МОН - участник

  31. Национална научна програма “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ИКТвНОС-2018-2020г. - участник

  32. Университетски проект - Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019г. - ръководител

  33. Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-277/16.12.2019 г. с МОН

  34. Участник в международен проект: № 2019-1-PL01-KA201-065002, “Game based learning for development of problem solving skills”, (2019-2021)

  35. Университетски проект, „Изследване на различни типове променливи звезди“, № РД-08-122/2020 г.. - ръководител

  36. Участник в международен проект: 2017-1-SK01-KA201-035344, Erasmus+ Programme, KA2, Strategic Partnerships in School Education, STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), 2018-2020

  37. Университетски проект, „Изследване на различни типове променливи звезди“, № РД-08-125/2021 г.. - ръководител

  38. Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-383/18.12.2020 г. с МОН - координатор за ШУ

  39. Университетски проект, „Изследване на различни типове променливи звезди“, № РД-08-100/2022 г.. - ръководител

  40. Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-176/29.07.2022 г. с МОН - координатор за ШУ

  41. Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG) – проект Д-01-389/18.12.2020г. с МОН - координатор за ШУ

  42. Университетски проект, „Изследване на млади звезди от типа TTau, симбиоточни, катаклизмични и рентгенови двойни звезди. Приложение на изследванията в обучението по природни науки “, № РД-08-157/2023 г.. - ръководител

  Заемани ръководни позиции

  Замесник Декан на Факултета по природни науки, 2004-2007;

  Директор на Астрономическия Център на ШУ 2004-2017;

  Замесник Ректор на ШУ, 2007-2011;

  Замесник Декан на Факултета по природни науки, от 10.2012 до 10.2016.

  Организационна дейност

  Член на ФС на Факултета по природни науки при Шуменски университет от 2004г. до 2020г.

  Член на AС на Шуменския университет от 2007 до 2011 и от 2015 до сега.

  Член на Управителният съвет на Bulgarian Astronomical Society (BAS) от 2021 г.

  Членства в научни организации

  International Astronomical Union (IAU);

  European Astronomical Society (EAS);

  European University Association (EUA)

  Bulgarian Astronomical Society (BAS).

  Държавни и/или научни награди

  “Наградата на Шумен“в системата на образованието и науката (категория “Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“) е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет., 2017г.

  2016 Highly cited researchers - Thomson Reuters

  Награда за наука и почетен медал на Драгомановския Университет, Киев, Украйна, 2009 г.

  Стипендиант на фондация “Кралица Ядвига“ към Ягелонския университет в Краков, Полша, 1 месец, 2004г.

  Стипендиант на фондация “Кралица Ядвига“ към Ягелонския университет в Краков, Полша, 3 месеца, 2000г.