Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мария Живкова Касчиева
  Гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 K1

  Email: m.kaschieva@shu.bg

  Приемно време: Часове за консултации : първа и втора учебна седмица вторник и четвъртък от 08,15- 16,15, К1 зала 317 . Приемно време : първа и втора седмица седмица-петък от 11,00 до 13,00 , стая 312


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  специалност Фермрство и агробизнес

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "СТМ - Шумен" ООД

  Заемани академични длъжности

  главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения” (шифър 04.01.05)

  Водени лекции и/или упражнения

  Физиология на Растенията - лекции и упражнения

  Теренна практика по Хербология

  Лабораторни упражнения по Земеделие

  Лабораторни упражнения по Хербология

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Румъния, Университе в Крайова.

  Области на научни интереси

  Физиология на растенията, медицински растения и растения - биоиндикатори, Възстановителни дейности в природни местообитания. Работа със семена и вегетативни части на диворастящи видове.

  Участия в проекти

  1. Университетски проект РД-05-239/14.03.2012 Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях.

  2. Университетски проект 2013 “Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране на популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози”

  3. Национален проект “Студентски Практики“ по OП “Развитие на човешките ресурси“ , съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз с партньорството на ШУ , ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002

  4. Университетски проект. Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, Проект №РД-10-589/04.04.2014.

  5.ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  6.2014- “Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“

  7. 2015- “Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“

  8.Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски “Проект №РД-08-70/02.02.2016. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите

  9.Проект BG05m2OP001-2.002-0001 “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – Фаза I

  10.Проект РД-08-120/06.02.2018 г. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I, Ръководител: доц. д-р Росица Давидова.

  11.Проект № Р-9, Селскостопанска академия , Земеделски Институт гр. Шумен, срок 2017-2020г. Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов, Участник от ШУ : гл. ас. д-р Мария Касчиева

  12.Проект РД-08-73/29.01.2019г. “Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2“, финансиран от ШУ “Еп. Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  13.Проект № 12578/24.04.2019г. „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“

  14. Проект №РД-08-135/04.02.2020 г. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

  15. Проект №РД-08-109/02.02.2021 г. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 2. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

  16. Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  17. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза III, РД-08-113/23.02.2022 г. Ръководител проф. д-р Димчо Захариев

  18. Студентски практики – Фаза 2, BG05М2ОР001-2.013-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Период на изпълнение: 2020-2023

  19. Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” в област Шумен, BG16M1OP002-3.019-0023-C01. Период на изпълнение: 2020-2022

  20. Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър “Структура и функции” и “Бъдещи перспективи”, и природно местообитание 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ”, Структура и функции” и “Бъдещи перспективи”, №ВА-008/11.11.2021 г., Период на изпълнение: 2022-2023

  21. „Проучване, управление и съхранение на генетични ресурси и създаване на нови сортове и хибриди овощни видове подходящи за планински условия“

  Срок на изпълнение: 01.01.2020 – 31.12.2023г

  Заемани ръководни позиции

  -

  Организационна дейност

  -

  Членства в научни организации

  Society for Ecological Restoration (SER)

  Eurasian Dry Grassland Group (EDGG)

  Държавни и/или научни награди

  -