Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Веселин Александров Арнаудов
  Проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 0897582881

  Email: v.arnaudov@shu.bg

  Приемно време: Приемно време: Петък 10-12 ч. Присъствени дни: четвъртък и петък 8-16 ч. в кабинет 205


  Завършен университет, специалност

  През 1985 г. завършва Аграрен университет – Пловдив, специалност „Защита на растенията и почвата“.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1985 - 1987 АПК „Велики Преслав“ - гр. Преслав (главен агроном по Растителна защита).

  1987 - 2018 Институт по овощарство – гр. Пловдив

  Заемани академични длъжности

  2018 – Професор, аграрни науки и растителна защита (04.01.10) (ШУ “Епископ Константин Преславски”).

  2010 – Доцент, аграрни науки и растителна защита (04.01.10) (ШУ “Епископ Константин Преславски”).

  2006 – Доцент, аграрни науки и растителна защита (04.01.10), (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

  2000 – Доктор, аграрни науки и растителна защита (04.01.10), (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

  1995 – Научен сътрудник I - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

  1992 – Научен сътрудник II - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

  1987 – Научен сътрудник III - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

  Придобити научни степени

  През 2000 г. защитава дисертация на тема: “Фитосеидни акари в агроценозата на ябълката. Биоекологични особености на хищните акари Neoseiulus fallacis (Garman) и Amblyseus andersoni (Chant) (Acarina:Phytoseiidae) и възможности за тяхното приложение в борбата с вредните акари в интегрираните растителнозащитни системи при ябълката” и получава образователната и научна степен “доктор” - научна специалност "Растителна защита"(04.01.10).

  Водени лекции и/или упражнения

  Води лекции и упражнения по дисциплините: „Ненасекомни неприятели“; „Обща ентомология“; „Специална ентомология“; „Прогноза и сигнализация“; „Карантина на растенията“ и „Биологична растителна защита“.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2022г. - Румъния, Университета в Крайова, Аграрен факултет.

  Области на научни интереси

  Интегрирана растителна защита, биологичен контрол на растителноядни насекоми и акари, ефикасност на пестицидите, страничен ефект на пестицидите върху полезни насекоми и акари, сортова чувствителност към икономически важни болести и неприятели на овощните култури.

  Участия в проекти

  Международни проекти

  1. „Прогноза и борба с определени видове от род Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие“, проект на МОН (договор № 01/5 - Двустранно сътрудничество със Словакия), с ръководител доц. д-р В. Арнаудов, 2016-2018.

  2. Проект на МОН, “Екологичен подход за борба с ябълковия плодов червей (Laspeyresia pomonella L.) чрез използване на метода “attract and kill“, (Договор БРС–5/08 г.– билатерален проект с Румъния), 2008-2010.

  3. “Възможности за внедряване на новата технология Еxosex® autoconfusion за борба с ябълковия плодов червей (Laspeyresia pomonella L.) в интегрираните системи за растителна защита при ябълката в България и Румъния, Проект на МОН (Договор – Р - 9/05 - билатерален проект с Румъния), 2005-2007.

  4. “Бактериални болести при костилкови и орехоплодни овощни видове), Проек финансиран по програма COST 873, 2006-2010.

  Национални образователни проекти

  2016 - 2017 Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  2013 - 2014 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  2013 - 2014 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Национални научни проекти финансирани от други научни организации

  1.

  1. Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  2. Проект на ЛТУ “Оценка на въздействието на чуждите видове насекоми и риска от тяхното въвеждане в Агроценозите на Българияр, “ с ръководител проф. д.н. Р. Томов, 2020-2021.

  2. Проект № ПОЗМ 235 „Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози“ с ръководител доц. д-р В. Арнаудов, 2017-2020.

  3. Проект № Р 96 „Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии”, 2014 – 2017.

  4. Проект „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката“, 2014 – 2017.

  5. Проект № ПОЗМ 168. “Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство, икономия на вода и опазване на околната среда”, 2013-2016.

  6. Проект ХТАИ 125. „Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството“, 2013 – 2016.

  7. Проект Р 118. „Агробиологични, технологични и икономически проучвания на ореховото производство”, 2012 – 2014.

  8. Проект № ПОЗМ 124 “Изучаване архитектурата на ябълковото дърво в различни типове насаждения и на елити и кандидат сортове, устойчиви на основни болести”, 2011 – 2013.

  9. Проект Р-97 “Приложение на “ин витро” размножаването при производството на сертифициран посадъчен материал от крушови сортове. Проучване в полски условия на растежните и репродуктивни прояви при овощни видове получени чрез тъканни култури”, 2011 – 2013.

  10. Проект Р-96 “Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси”, 2011 – 2013.

  11. Проект № ПОЗМ-93 “Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството”, 2011 – 2013.

  12. Проект Р-68 “Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Селекция на нови сортове“, 2008-2010.

  13. Проект ПОЗМ 90 “Съвременни концепции при размножаването и отглеждането на ореха“, 2008-2010.

  14. Проект ПОЗМ - 36 “Ефективни и екологосъобразни технологии за отглеждане на овощни култури в условията на микронапояване и химизация“, 2008-2010.

  15. Проект Р-34 “Разработване на технология за “ин-витро” размножаване на сертифициран посадъчен материал от круши. Проучване поведението на собственокоренов посадъчен материал от овощни видове в питомник и насаждение“, 2007-2010.

  Научни проекти, финансирани от ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2022-Проект - №РД-08-113/23.02.2022 г. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 3. Продължителност: II.2022-ХII.

  2021 - Проект №РД-08-109/02.02.2021. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 2. Продължителност: II.2021-ХII.2021.

  2020 - Проект № РД-08-135/04.02.2020. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1. Продължителност: II.2020-ХII.2020.

  2019 - Проект № РД-08-73/29.01.2019. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, Продължителност: II.2019-ХII.2019.

  2018 - Проект № РД-08-120/06.02.2018. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

  2017 - Проект № РД-08-93/03.02.2017. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите. Продължителност: II.2017-ХII.2017.

  2016 - Проект №РД-08-70/02.02.2016. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите. Продължителност: III.2016-ХII.2016.

  2015 - “Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека - ШУ „Еп. Константин Преславски“

  2015 - Проект №РД-08-271/11.03.2015. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите. Продължителност: IV.2015-ХII.2015.

  2014 - Проект №РД-08-239/13.03.2014. Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, Продължителност: IV.2014-ХII.2014.

  2013 - “Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2012 - “Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2011 - “Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2010 - “Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа“, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  Заемани ръководни позиции

  2012 - 2014 Ръководител на секция "Растителна защита" в Институт по овощарство - Пловдив

  Организационна дейност

  2018 домомента Член на експертна група на Националната агенция за акредитация и качество (НАОА)

  2010 до момента Член на Общото събрание (Шуменския университет "Епископ Константин Преславски")

  2010 до момента Член на Общото събрание (Факултет по природни науки на ШУ \"Епископ Константин Преславски")

  2018 до момента Член на факултетен съвет (Факултет по природни науки на ШУ \"Епископ Константин Преславски")

  2010 до 2014 Член на факултетен съвет (Факултет по природни науки на ШУ \"Епископ Константин Преславски")

  2007 - 2018 - Член на научен съвет в Институт по овощарство - Пловдив

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Федерация на научно-техническите съюзи в България

  Държавни и/или научни награди

  Свидетелство № 0021/ 18.08.2014 г. на Селскостопанска академия за "Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.)" от Института по овощарство Пловдив.

  2018 - Диплом от Международен панаир Пловдив –„Агра“ – 2018г. за разработване на: «Технология за отглеждане на орех». Победител в Конкурс за иновации, в раздел «Технологии в растениевъдството».

  2015 - Диплом от Съюза на изобретаттелите в България за разработване на: «Технология за отглеждане на орех». Победител в Конкурс за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ 2015. Шесто Национално Изложение, София 12-14.11.2015г.

  2014 - Диплом от Международен Панаир - Пловдив от 04.03.2014 г. победител в конкурс за иновации, раздел "Растениевъдство" за Технология за интензивно отглеждане на череша от Института по овощарство Пловдив.