Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Борислав Станишев Борисов
  Доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 514

  Телефон: 054 830495 вътр. 395 К3

  Email: b.borisov@shu.bg

  Приемно време: четвъртък 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  магистър, СУ „Св. Климент Охридски", 2001, специалност физика, специализация астрономия, тема на дипломната работа: „Приливни ефекти в системата Юпитер - Йо", научен ръководител: проф. дфн Владимир Шкодров

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ЕТ „Борислав Борисов"

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2004

  главен асистент - 2010

  доцент - 2016

  Придобити научни степени

  доктор по Астрономия и небесна механика, Висша атестационна комисия, 2009, тема на дисертационния труд: „Особености при движението на астероид 108 Хекуба", научен ръководител: проф. дфн Владимир Шкодров

  Водени лекции и/или упражнения

  Стажантска практика по физика и астрономия

  Методика на обучението по физика и астрономия

  Методика на решаване на физични задачи

  Хоспитиране по физика и астрономия

  Текуща педагогическа практика по физика и астрономия

  Сферична астрономия

  Астрономия

  Небесна механика

  Слънчева система

  Елипсоидна геодезия

  Електродинамика

  История и съвременни проблеми на астрофизиката

  Астрофизика на телата от Слънчевата система

  Области на научни интереси

  Произход на Слънчева система, Планетен потенциал, Орбитални резонанси, Теория на пертурбациите, Слънчева активност.

  Съвременни методи на преподаване в областта на природните науки, Компютърни технологии в обучението по природни науки.

  Теория на числата, Комбинаторен анализ, Разходящи редове, Полупроизводни.

  Участия в проекти

  Проект № РД-08-100/03.02.2022 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“ (2022)

  Проект № РД-08-125/2021 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“ (2021)

  Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-383/18.12.2020 г. с МОН

  Проект № РД-08-122/2020 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“ (2020)

  Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-277/16.12.2019 г. с МОН

  Проект № РД-08-37/17.01.2019 г. „Изследване на различни типове променливи звезди" (2019)

  Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-157/28.08.2018 с МОН

  Проект № РД-08-112/05.02.2018 г. „Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система” (2018)

  Проект № ДН 08/20/15.12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователската инфраструктура РАЦИО”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН (2017-2019)

  Проект № РД-08-102/06.02.2017 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса” (2017)

  Проект № РД-08-100/05.02.2016 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България” (2016)

  Проект № РД-08-81/03.02.2016 г. „Изследване на физически процеси в Микро- и Макро-космоса” (2016)

  Проект № РД-08-311/13.03.2015 г. „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви” (2015)

  Проект № РД-08-275/11.03.2015 г. „Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени” (2015)

  Проект № РД-08-258/12.03.2015 г. „Изследване на физични процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса” (2015)

  Проект № РД-08-285/14.03.2014 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България” (2014)

  Проект № РД-08-248/14.03.2014 г. „Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ (с цел участие в международни проекти и научни прояви)” (2014)

  Проект № РД-08-244/13.03.2014 г. „Изследване на физически процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса” (2014)

  Проект № 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP „Semantic pathways for building a spatially-thinking society „GEOTHNK” (2013-2015)

  ПРОЕКТ РД09-1300/12.09.2015 г. „Студентски практики” (2012-2015)

  Проект № РД-10-716/05.04.2013 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2013)

  ПРОЕКТ № Д01-428/ 29.10.2012 г. „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” (2012-2014)

  Проект № Д01-332/04.10.2012 г. „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2015)

  Проект № РД-05-249/2012 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2012)

  Проект № 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP „LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students\\\\\\\\\\\\\\\' key competencies”, финансиран по програма COMENIUS (2011-2013)

  Проект № SIS-CT-2010-266624 „PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2013)

  Проект № РД-07-288/2011 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2011)

  Проект № ДО 1-34/2011 „Предпроектно проучване по проекти за Националната пътна карта за научна инфраструктура – РАЦИО (Регионален Астрономически Център за Изследвания и Образование)”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН (2011-2012)

  Проект № РД-07-1003/2010 г. „От елементарните частици до Космоса” (2010)

  Проект № РД-05-226/2009 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България” (2009)

  Проект № ДО 02-362 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН по конкурса „Идеи 2009” (2009-2011)

  Проект № РД-05-221/2009 г. „От елементарните частици до Космоса” (2009)

  Проект № BG051РО001/07/3.3-01/0088 „Студентски практики по астрономия”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2008-2009)

  Проект № 410025 „COSMOS - an advanced scientific repository for science teaching and learning”, финансиран по програма eContentplus на ЕС (2008-2009)

  Членства в научни организации

  Съюз на астрономите в България (САБ)

  European Astronomical Society (EAS)

  International Astronomical Union (IAU)

  Държавни и/или научни награди

  "Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката (категория "Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование") е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет, 2017 г.