Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ваня Атанасова Василева
  Доц. д-р Ваня Атанасова Василева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 506

  Телефон:

  Email: v.vasileva@shu.bg

  Приемно време: вторник 15.00-17.00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“

  магистър по “География и биология“, випуск 2002 г

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  главен асистент по икономика и управление (05.02.18) от ІІІ.2009 г.

  доцент по професионално направление 3.9 Туризъм от VIII.2015 г.

  Придобити научни степени

  доктор по география на рекреацията и туризма (01.08.14) от VІІІ.2008г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Въведение в туризма

  Международен туризъм

  Защитени територии в България

  Природоресурсен потенциал на Балканския полуостров

  Хотелиерство и ресторантьорство

  Туристически ресурси на света

  Природни туристически ресурси на България

  Антропогенни туристически ресурси на България

  Туристически ресурси на Балканските страни

  Туристически пазари

  Туристическа инфраструктура

  Туроператорска и турагентска дейност

  Обекти на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в България

  Методи на научното изследване в туризма

  Микро-и макроикономика

  Семинарни упражнения:

  Туристически пазари

  Природни туристически ресурси на България

  Алтернативен туризъм

  Методи на научното изследване в туризма

  Състояние на междунарадния туризъм във водещи туристически дестинации

  Хотелиерство и ресторантьорство

  Туроператорска и турагентска дейност

  Маркетиг и реклама в туризма

  Природоресурсен потенциал на Балканския Полуостров

  Управление на човешките ресурси в туризма

  Микро- и макроикономика

  Основи на управлението

  Геополитика и туризъм

  Социално-икономическа география на България

  Природна география на България

  Защитени територии в България

  Екскурзоводство

  Социално-икономическа география на страните в света

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по секторна програма Еразъм в гр. Бидгошч, Полша, университет "Кажимиеж Виелки" (7.06.2011 - 13.06.2011)

  Erazmus, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, Polska (7.06.2011 - 13.06.2011)

  Области на научни интереси

  Туризъм - география на туризма, международен туризъм, туристически ресурси, туристически пазари, специализирани видове туризъм, териториални изследвания на туризма, туристическо странознание, туристически дестинации, природоползване в туризма, туристическа инфраструктура, маркетинг в туризма, стратегическо планиране в туризма, икономика и управление на туризма, хотлиерство, развитие и съвременни специфики на науката за туризма;

  Специализации

  Преминат курс за Работа с платформа за учебници за дистанционно обучение, 2012-2013

  Курс по Иновативни образователни технологии, национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители", юни, 2022 г.

  Участия в проекти

  Участие в Националната комисия за проверка и оценка на Държавен зрелостен изпит по география и икономика, V.2012 г.

  „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ К. Преславски” – № РД-08-065/2016

  „Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в североизточния регион за планиране“ - № РД – 10 – 398/ 07.03.2016 г.

  „Комуникациите като фактор за развитие на туризма“ № РД-08-92/ 03.02./2017 г.

  „Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм“, РД-08-160/09.02.2018 г.

  „Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ“, РД – 08 – 157/09.02.2018

  „Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество“, № РД - 08 - 121 / 04.02.2019

  „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в ШУ“, РД – 08 – 97/01.02.2019 г.

  „Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България“ РД-21-163 /04.03.2020 г.

  "Приложение на съвременните географски, регионални итуристически изследвания в условията на криза", РД-08-68/26.01.2021 г.

  "Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на ргионално ниво", РД-08-95/16.02.2022 г.

  Заемани ръководни позиции

  Член на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" от Х.2015 г.

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" от Х.2015 г.

  Член на Общото събрание на ФПН от III.2009 г.

  Член на ФС на ФПН от Х.2016 г.

  Еразъм + координатор на катедра „География, регионално развитие и туризъм“ – от ноември 2017 г.

  Член на комисия за съставяне и актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ФПН - 2012, 2016 г.

  Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм, ШУ "Епископ К. Преславски", 12.I.2017

  Член на научно жури за придобиване на ОНС "доктор" в професионално направление 3.8 Икономика, УНСС, 21.II.2017

  Член на научно жури в конкурс за доцент по научна област 3.7. Администрация и управление, научна специалност Регионално развитие (Стратегическо планиране и устойчиво развитие на регионите) в УНСС, 21.01.2020 г.

  Отговорник по качеството към катедра "Туризъм", 2015-2017 г.

  Член на комисия за подготовка на Доклад-самооценка и приложенията към него за акредитацията на специалност "Туризъм" - 2012, 2016

  Член ана атестационната комисия на ФПН от октомври 2020 г.

  Курсово ръководство

  Научно ръководство на дипломанти - 16 бр. успешно защитили

  Включване на студенти в изследователската работа чрез съвместни публикации, както и консултиране за техни самостоятелни публикации

  Изготвяне на индивидуални планове и справки на студенти от специалност "Туризъм"

  Разработване на учебни програми или участие в разработването им

  Членства в научни организации

  Българско географско дружество

  АБУЖЕТ - Българска асоциация на журналистите и писателите по туризъм

  Българска асоциация на експертите в туризма (2019)

  Асоциация на професионалните географи и регионалисти - клон Шумен

  Консултативен съвет по туризъм към Областния съвет за развитие на област Шумен (2016)

  Междуведомствен съвет за кадрите в туризма (2018)