Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
  Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая барака 001

  Телефон: 054 830495, вътр. 330,244, 246

  Email: ts.ignatovaivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9.00 - 13.00, Декан, Присъствено време всеки вторник и четвъртък от 8.00 до 16.00


  Завършен университет, специалност

  1997г. завършва Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", магистър биолог - учител по биология и химия.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Учител по Биология в Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен

  Учител по Микробиология и Биотехнологии в Химически техникум, гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  2008г. асистент по Микробиология

  2009г. главен асистент

  2012г. доцент по Микробиология

  2015г. професор по Екология на микроорганизмите и биотехнологии

  Придобити научни степени

  2009 г. доктор по Микробиология

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по: Микробиология и микробиологични методи на пречистване; Микробиология; Екологични биотехнологии; Екологична микробиология; Санитарна и хранителна микробиология; Биотехнологии; Методи за оценка и контрол на храни и хранителни продукти.

  Лекции по: Биохимия и биотехнологии (Биотехнологии); Промишлена микробиология. Микробиология и микробиологични методи на пречистване. Микробиология; Екологична микробиология; Санитарна и хранителна микробиология; Генетичномодифицирани организми и генетичномодифицирани храни; Ферментационни технологии и рекомбинантни механизми; Радиобиология

  Области на научни интереси

  Изолиране на млечно кисели бактерии от домашно приготвени млечни продукти и изследване на пробиотичния им потенциал; Синтеза и протектиращи свойства на екзополизахариди;Пробиотици, пребиотици и симбиотици и приложението им във функционалните храни. Изследване свойствата на микроорганизми изолирани от екстремни местообитания.

  Специализации

  Corvinus University of Budapest,Faculty of Food Science and Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering по “Food & Consumer”30.01-10.02.2006г.

  Участие в учебно-научен и практически семинар за работа с HPLS и UHPLS - за газова и течна хроматография ICP-MS - масспектрометрия, рентгеноструктурен анализ и ЯМР системи на фирма Agilent Technologies - София, 12.06.2013г. Шеротон.

  Участие в учебно-научен и практически семинар "Алтернативни методи за микробиологичен контрол на храни и фуражи " - за работа с молекулярногенетични методи за анализ PCR и qPCR и ELISA за анализ на микотоксини, алергени и патогени в храни и фуражи в реално време - Пловдив, 4-7.02.2014г.

  Международен семинар по антитероризъм, Медицински университет Варна и болница Света Марена, 7-9,06,2016.

  Международен семинар по антитероризъм, Медицински университет Варна и болница Света Марена, 7-26-27,06,2017.

  Участия в проекти

  1.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов (РД-05-240/11.03.2009г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2.Партньорство в Консорциума „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия” с ръководител доц. д-р Ж. Ангарска (РД 05-238/11.03.09г.), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  3. Изследване структурата на пребиотици и влиянието им върху човешкото здраве. Проект №РД 05-311/9.03.2010г. с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“.

  4. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Б. Дунков (РД05-310/9.03.2010г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  5. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАЛЕН НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРЕБИОТИЦИ И ФУНКЦИОНАЛНИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ МИКРООРГАНИЗМИ СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ . Проект финансиран от МОН, RNF 02-02-2009, с ръководител проф. дбн И. Иванова и ръководител на колектива за ШУ доц. д-р инж. Р. Иванов.

  6.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Р. Иванов (РД05-132/24.02.2011г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  7.Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Н. Чипев, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  8.Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013г.).

  9.Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

  10.ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014г.).

  11.In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015г.).

  12.Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека “ШУ Еп. К. Преславски“ участник (РД-08-269/11.03.2015г.)

  13.Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

  14.научноизследователски проект с вх. № Н21/30 с тема „Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.“ определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2018 г.” - ръководител на проекта за 120 000 лв

  15.” XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ НАУКИ’ 2018”

  (вх. №. РД-08-116/06.02.2018) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник.

  16.” XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ НАУКИ’ 2018”

  (вх. №. РД-08-48/21.01.2019 г.) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник.

  17.научноизследователски проект с вх.КП-06-ПН31/1 с тема „Комплексно екотоксикологично изследване на

  псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море .“ определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2019 г.” - ръководител на проекта доц. д-р Албена Александрова; ръководител на екипа за Шуменския Университет проф. д-р Цветеслава Иванова

  18.“Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020г., КП-06-ПН-41/2, с ръководител доц. д-р Виолин Райков. Ръководител на екипа за Шуменски университет проф. д-р Цветеслава Иванова /164 416 лв/

  19.Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека РД-08-67/25.01.2021 г., ръководител доц. д-р Ася Драгоева

  20.XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021” РД-08-126/03.02.2021 г., ръководител доц. д-р Нина Архангелова

  21.Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека РД-08-80/09.02.2022 г., ръководител доц. д-р Ася Драговеа

  22.XX Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2022“ РД-08-122/25.02.2022 г.,ръководител доц. д-р Нина Архангелова

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра Биология, март 2016 г. до декември 2021г.

  Заместник Декан по научно-изследователска и художественно-творческа дейност на ФПН, 21.10.2016г.

  Декан на ФПН от 9.10.2020г.

  Организационна дейност

  курсов ръководител на специалност Екологични биотехнологии и контрол на храни, ОКС магистър 1 и 2 курсове;

  курсов ръководител на специалност Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол, ОКС магистър 1 и 2 курсове;

  курсов ръководител на специалност Биотероризъм и безопасност на храни, ОКС магистър 1 курс;

  организатор на студентски семинар на тема "Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - март 2011;

  участник в организационния комитет на международна конференция Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - април 2011;

  организатор на ученически и студентски семинари на тема "Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - ноември 10 и 16 2012;

  член на редколегията на Годишника на ШУ, секция Биология от 2009г

  Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г.

  Организатор на студентски семинар на тема "Млечнокисели бактерии - храна или лекарство?" - 21.03. 2014

  Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 27 -28.11.2014г.

  Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г.

  Отговорен редактор на годишника на ШУ, Биология 2015г.

  Отговорник по рамков договор между ШУ и фирма Проген ООД, 27.11.2014г (за 3 години).

  Отговорник по рамков договор между ШУ и БАБХ, 20.03.2015г (за 3 години).

  Организатор и лектор на студентски семинар на тема "Какво знаем или не знаем за добавките" - 20.март 2015;

  Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 29.02 - 02.03.2016 г.

  Организатор на студентски семинар на тема "Здравните проблеми на нашето време" - 25.март 2016;

  Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 22-23.04.2016г.

  Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 22.02 - 24.02.2017 г.

  Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 21-22.04.2017г.

  Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 19.02 - 20.02.2018 г.

  •Семинар на тема „ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯТА, БИЗНЕСА И НАУКАТА – ДОБРИ ПРАКТИКИ И НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на Областен информационен център Шумен – лектор проф. д-р Цветеслава Иванова на тема Науката в помощ при разработването на иновативни проекти на 3-4.12.2018г.

  Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 15.03 - 17.03.2019 г.

  Членства в научни организации

  Член на управителния съвет на синдикат Фунис към ШУ от 11.2014г.

  Член на Академичния съвет на ШУ от ноември 2015г.

  Държавни и/или научни награди

  Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. изработен от студентките Емине Сали - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс и Теодора Томова - специалност Екология и опазване на околната среда, 3 курс, под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.

  Награда за най-добър доклад на публиката на авторски колектив Asya Dragoeva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Vanya Koleva, Leman Behchet, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva, Nina Arhangelova.Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria.SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT”,Мay 16-17, 2014. Докладът е изнесен от студентаката Леман Бехчет, специалност ЕООС, 4 курс.

  Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г. изработен от студентката Севги Етем - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс , под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P20.

  Нграда за най-добър постер Dimitrova M., S. Etem, K. Jordanova, N. Chipev, Ts. Ignatova-Ivanova.Isolation, identification and performance analysis of Microorganisms from Antarctic Soils and lichens. 4th national conference with international participation and youth scientific session "Ecological Engineering and Environment Protection", Burgas, 3-6 June 2015, pp71-72.

  Награда за най-добър постер Tzveteslava Ignatova – Ivanova*1, Polina Vanchev1, Harika Mehmedova. Anabolics - affect human health in sport. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 120.

  Награда на ръководена дипломантка Ивелина Стефанова на фондация Еврика, ноември 2015г, за участие в научни публикации с висок IF.

  Награда за най-добър постер на авторски колектив Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, K. Tachev, Tzveteslava Ignatova – Ivanova. IV Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 22-23, 2016, р.4.

  Наградата на Кмета на Шумен за наука в областта на природните науки Май 24.2016г.

  Награда на Международния екофорум „Сребърна 2016”, за консултант на научна разработка на ученици. Линк http://radio.pleven.bg/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3703-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.