Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Красимира Трифонова Танова
  Доц. д-р Красимира Трифонова Танова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 0889885878

  Email: k.tanova@shu.bg

  Приемно време: вторник 11-13 часа; четвъртък 8-16 часа; петък 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  Пловдивски аграрен университет (ВСИ - Пловдив - 1983, специалност Обща агрономия и полевъдство)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  АПК - гр. Нови пазар (агроном по Растителна защита на клоново стопанство - 1983-1985 г.)

  НПК с ИЗЦ - с. Царев брод (научен сътрудник III степен - 1985-1987)

  ИЗЦ с. Царев брод (научен сътрудник II - I степен - 1987-2000 )

  Земеделски институт - Шумен (научен сътрудник I ст., доктор, старши научен сътрудник, доцент - 2000-2011 март )

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1985-2003

  главен асистент - 2003-2009

  доцент - 2009 (Земеделски институт - Шумен)

  доцент - 2011 (Шуменски университет)

  Придобити научни степени

  Доктор - 2003

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Обща фитопатология, РЗ, ОКС Бакалавър

  2. Специална фитопатология 1 част, РЗ, ОКС Бакалавър

  3. Специална фитопатология 2 част, РЗ, ОКС Бакалавър

  4. Теренна практика по Обща фитопатология, РЗ, ОКС Бакалавър

  5. Теренна практика по Специална фитопатология, РЗ, ОКС Бакалавър

  6. Въведение в биологичното земеделие, РЗ, ОКС Бакалавър

  7. Прогноза и сигнализация, РЗ, ОКС Бакалавър

  8. Добри растителнозащитни практики, РЗ, ОКС Бакалавър

  9. Имунитет на растенията, РЗ, ОКС Магистър

  10. Агроекологична защита, РЗ, ОКС Магистър

  11. Фитопатология, РЗ, ОКС Магистър

  12. Фитосанитарен мониторинг и експертиза, РЗ, ОКС Магистър

  13. Практика по фитосанитарен мониторинг, РЗ, ОКС Магистър

  14. Органично земеделие, РЗ, ОКС Магистър

  15. Практика по органично земеделие, РЗ, ОКС Магистър

  Области на научни интереси

  Фитопатология и имунитет

  Участия в проекти

  1. Селекция на нови високопродуктивни сортове цвекло и сорго с подбрани качества на суровината, национален проект, МОН (2007-2012). Земеделски институт, град Шумен.

  2. Изпитване на методи и технологии за биологично, екологично и ресурсоспестяващо производство на безопасни за здравето на човека растителни и животински продукти, национален проект, МОН (2006-2012). Земеделски институт, град Шумен.

  3. Разработване на методи за селекция, репродукция и елементи от технологията на Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), като източник на естествени подсладители, национален проект, МОН (2008-2012). Земеделски институт, град Шумен.

  4. Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях. Университетски проект РД-05-239/14.03.2012.

  5. Създаване на нови сортове цвекло и сорго и проучване на нови технологични решения за производството, национален проект, МОН, Проект R-110 на ССА с изпълнител Земеделски институт - Шумен, 2011-2015.

  6. Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република България, национален проект МОН, Проект R-125 на ССА с изпълнител Земеделски институт - Шумен, 2013-2015.

  7. Moдернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни форми на обучение, национален проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект BG051PO001-4.3.04-0020.

  8. Студентски практики. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проект BG051PO001/3.3.07-0002.

  9. Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, Договор №BG051PO001-3.1.07-0040, национален проект с участие на ШУ.

  10. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, РД-08-93/03.02.2017.

  11. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. РД-08-120/06.02.2018.

  12. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, РД-08-73/29.01.2019.

  13. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1, РД-08-135/04.02.2020.

  14. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 2, РД-08-109/02.02.2021.

  15. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 3, РД-08-113/23.02.2022.

  16. Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България, NatuResEdu, BG05M2ОP001-2.016-0022, по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по Приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Организационна дейност

  Курсов ръководител през учебни години: 2013-2014; 2014-2015;2015-2016; 2016-2017.