Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Исмаил Ефраимов Исмаилов
  Доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая лаб. ТХ

  Телефон: 0897321221

  Email: i.ismailov@shu.bg

  Приемно време: от понеделник до петък: 08.00 ч.-16.00 ч., К1


  Завършен университет, специалност

  1996 – 2001 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, магистър по „Биология и химия”.

  2006-2008 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, магистър по „Управление на защитени територии и ловни ресурси”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2004 – 2011 г., „Общински пазари – Шумен” ЕООД, експерт „Продажби”

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2011 г.

  главен асистент - 2015 г.

  доцент - 2021 г.

  Придобити научни степени

  2015 г., ОНС „Доктор” по професионално направление 4.2. Химически науки, дисертация на тема "Синтез и реакции на електрофилна циклизация и циклоизомеризация на фосфолирирани алфа- и бета-хидроксиалени"

  Водени лекции и/или упражнения

  Органична химия - І част

  Органична химия - ІІ част

  Екологична химия

  Екотоксикохимия

  Аналитична химия

  Инструментални методи за анализ

  Анализ на лекарствени вещества

  Токсикохимия

  Химия на пестицидите

  Молекулна спектроскопия

  Области на научни интереси

  Органична химия

  Органичен синтез

  Синтез на нови хетероатом- (фосфор, сяра, селен, силиции и др.) заместени ненаситени съединения (алени, 1,3-диени, триени, пропаргили, алили и др.) и тяхното приложение за синтез на карбо- и хетероциклени съединения

  Синтез и електрофилни реакции на циклизация на фосфорилирани алени

  Синтез и електрофилни реакции на циклизация на функционализирани винилалени

  Специализации

  *Проект за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Национален център по ЯМР спектроскопия. \"Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали\". БАН, 2012.

  Участия в проекти

  *Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. “Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  *Проект за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Национален център по ЯМР спектроскопия. \"Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали\". БАН, 2012.

  *Проект BG051PO001-3.3.06-0003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”.ШУ.2012.

  *Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\". ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“. ШУ.2013

  *Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. \"1,1- и 1,3-Бифункционализираните алени – подходящи субстрати за реакции на електрофилна циклизация\", финансиран от фонд \"Научни изследвания\" на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\".

  *Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. \"Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени\", финансиран от фонд \"Научни изследвания\" на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\".

  * Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. \"Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-248 / 08. 02. 2016 год. \"Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. \"Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. \"Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. \"Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Финансиран от МОН, 2019 г.

  * Проект BG05M2ОP001-1.001-0004/2020 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“.

  * Проект № РД-08-117 / 03. 02. 2020 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-160/2022 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд Научни изследвания на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-122/2023 г.\" Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията”, финансиран от фонд Научни изследвания на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Държавни и/или научни награди

  2013 г. Носител на наградата "The Best Paper", присъдена от организаторите на Научна конференция на РУ, ДНТ и СУ, 1-2 ноември 2013 г. за доклада: Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на алфа-хидроксиалени, Ваканционен СПА комплекс "Островче", Разград.