Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Николай Добринов Начев
  Проф. д-р Николай Добринов Начев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 313

  Телефон: 054 830495 вътр. 318 К1

  Email: natchev@shu.bg

  Приемно време: Четвъртък и Петък от 14 до 15 часа


  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2011 – 2013

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  хоноруван асистент по зоология

  1. Преподаване (семинарни и практически занятия) по Зоология на гръбначните животни

  2. Научноизследователска работа

  2011 – 2013

  Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

  Консултантска и експертна дейност

  Консултант към Управителния съвет

  теренни проучвания, консултации, експертизи, участие в екипа за управление на магистрала „Струма” и на пртоект за западен обход на гр. Габрово

  2011 - 2013

  Министерство на околната среда и водите

  експертна дейност по проект „Картиране на зоните по НАТУРА 2000”

  ръководител на експертна група

  теренни проучвания, картиране, експертни оценки

  2003 – 2013

  Виенски университет, Виена Австрия

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

  преподавател по зоология

  1. Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

  Морфология на гръбначните животни (лекции);

  Обща биология на гръбначните животни (лекции);

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

  Филми в науката (лекции и семинари);

  Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

  Биология на Sauropsida (лекции).

  2. Научноизследователска работа (постодокторантура).

  Заемани академични длъжности

  2011 – 2013

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  хоноруван асистент по зоология

  2003 – 2013

  Виенски университет, Виена Австрия

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

  Придобити научни степени

  2004: Mag.rer.nat., Виенски Университет, Австрия

  2009: Doc.rer.nat., Виенски Университет, Австрия

  2013: Assоc. Prof. (Доцент), Шуменски университет, България

  Водени лекции и/или упражнения

  2011 – 2013

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  хоноруван асистент по зоология

  1. Преподаване (семинарни и практически занятия) по Зоология на гръбначните животни

  2. Научноизследователска работа

  2003 – 2013

  Виенски университет, Виена Австрия

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

  преподавател по зоология

  1. Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

  Морфология на гръбначните животни (лекции);

  Обща биология на гръбначните животни (лекции);

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

  Филми в науката (лекции и семинари);

  Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

  Биология на Sauropsida (лекции).

  2. Научноизследователска работа (постодокторантура).

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2003 – 2013

  Виенски университет, Виена Австрия

  преподавателска дейност в сферата на висшето образование

  преподавател по зоология

  Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

  Морфология на гръбначните животни (лекции);

  Обща биология на гръбначните животни (лекции);

  Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

  Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

  Филми в науката (лекции и семинари);

  Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

  Биология на Sauropsida (лекции).

  Области на научни интереси

  зоология, херпетология, екоморфология, сравнителна и функционална морфология, етология, еволюция и развитие, 3D визуализация, високоскоростно видеозаснемане, обща биомеханика, биоинформатика, консервационна и реставрационна биология

  Специализации

  2013: Участие в работен симпозиум ESENIAS 2013, Истанбул, Турция

  2012: Изследователска визита – Компютърна томография и рентгенова документация на позиционирането на шийните прешлени при костенурките, Ветеринарен университет, Виена, Австрия

  2009: Обучителен курс „Научна журналистика“, BBC-Глазгоу, Шотландия

  2009: Специализация по Микроанатомия на гръбначните животни, Виенски университет, Австрия

  2009: Изследователска визита – Високоскоростно заснемане в балистиката. Полицейски полигон на криминалната полиция KRIPO, Виена , Австрия

  2008: Специализация по Компютърна томография, Виенски университет, Австрия

  2008: Изследователска визита – Конвенционално и рентгеново високоскоростно видеодокументиране на хранителното поведение при костенурките, DIFOAD, Museum National d’Histoire Naturelle, 55 F – 75231, Париж, Франция

  2003: Международна орнитологична експедиция в Анадола, Турция

  2003: Специализация по Хистология, Виенски университет, Австрия

  2002: Специализация по Морфология: гръбначни животни, Виенски университет, Австрия

  Участия в проекти

  2015

  ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ

  МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. Проект BG05/878 "Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие"

  2015

  по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство. Проект "Тайнствените съседи" с цел опазване на влечугите и земноводните разпространени на територията на рибарската област Шабла – Каварна – Балчик.”

  2014

  1. Проект: “Устройство и управление на ПП „Странджа”, финансиран по ОПОС, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изготвяне доклад за състоянието на популациите на целевите видове хищници: вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes). полеви експерт. Начало 10.02.2014, край 10.10.2014.

  2013

  1. Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги”. Изпълнител е сдружение НПМ-ИБЕИ-Фортис, длъжност полеви експерт. Началото е от 08.2013, а продължителността е 13 месеца.

  2. Извършване на дейности по опазване и възстановяване на целеви местообитания и видове в Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа, разделена на 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва:

  за обособена позиция I: Изготвяне на доклад за оценка състоянието на водните костенурки (Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis, L., 1758) и Каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata, Valenciennes, 1833) и техните местообитания, както и набелязване на мерки за опазване и възстановяване. Длъжност експерт по земноводни и влечуги. Проектът стартира също през Август тази година и продължителността е 9 месеца. Изпълнител е ИБЕИ.

  Членства в научни организации

  2013: Главен координатор на "Група Интегративна Зоология"

  2013: Член на Югоизточна Европейска мрежа за инвазивните видове (ESENIAS)

  2012: Участие в създаването на софтуер за обединяване на анатомични антологии AnaTom

  2010: Член на Българското херпетологично дружество (БХД)

  2010: Експерт по биоразнообразие и консервация на земноводните и влечугите към БХД

  2009: Член на Getia Pontica

  2007: Член на Обществото за експериментална биология (SEB)

  2006: Член на Международното общество по морфология на гръбначните животни (ISVM)

  Рецензент за:

  Palaeontologia Electronica

  Avian Biology Research

  Herpetological Review

  North-Western Journal of Zoology

  Journal of Experimental Biology

  Acta Zoologica Bulgarica

  Comptes rendus Palevol

  Acta Scientifica Naturalis

  Член на:

  Science Reviews 2000 Ltd (http://www.sciencereviews2000.co.uk/admin)