Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Магдалена Атанасова Колева
  Гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус K1, стая 205

  Телефон:

  Email: m.koleva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 08:00-16:00 часа; Вторник: 08:00-16:00 часа


  Завършен университет, специалност

  Аграрен Университет, гр. Пловдив;

  специалност "Растителна защита"; "Селскостопанска фармация"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  "Доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по Химическа защита; Ненасекомни неприятели; Ентомология; Фитопатология; Карантина на растенията

  Упражнения по Химическа защита; Фитопатология;Карантина на растенията

  Практика по Фитопатология

  Области на научни интереси

  Фитопатология; Селекция на устойчивост към болести по бобови култури

  Участия в проекти

  CBC Romania-Bulgaria: "Integrated system for precise and integrated management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area'';

  „Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17 Срок: 2017;

  ”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, РД-10 424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018), Срок: 2018;

  „Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” № РД-08-114/04.02.2019; Срок: 2019;

  „Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите", РД-08-126/03.02.2020 г.; Срок: 2020 г.;

  “Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори”. Срок: 01.01.2020 - 01.01.2023 г.;

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР;

  „Съвременното образование под влияние на общественото развитие“, РД-08-91/01.02.2021 г., Срок: 2021 г.;

  "Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България - фаза III, РД-08-113/23.01.2022 г., Срок: 2022 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България, клон Добрич