Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 422

  Телефон: 054 830495 вътр. 353 в Корпус 3

  Email: s.ibryamov@shu.bg

  Приемно време: сряда: 13-14 ч. Присъствено време: вторник и четвъртък: 10-18 ч.


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“, магистърска програма „Астрономия и астрофизика“.

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по природни науки, специалност „Астрономия“. Допълнителна квалификация „Учител по физика и астрономия“.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2011-2012 г. – Национална астрономическа обсерватория "Рожен", БАН, отдел "Наблюдения".

  2013-2015 г. – Институт по астрономия с НАО, БАН, отдел "Звезди и звездни системи", гр. София.

  Заемани академични длъжности

  2014 г. – Асистент, 4.1. Физически науки (Астрофизика)

  2017 г. – Доцент, 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

  Придобити научни степени

  2016 г. – Доктор по Астрофизика и звездна астрономия, Българска академия на науките, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, гр. София. Тема на дисертационния труд: „Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти“, 262 стр.

  Водени лекции и/или упражнения

  През 2020/2021 учебна година:

  Бакалаври:

  Зимен семестър:

  - чете лекции по: Обща астрофизика I част, Наблюдателна астрономия II част, Основи на метеорологията II част, Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни, Звездообразуване в Галактиката, Геофизика.

  - води упражнения по: Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни (СУ и ЛУ).

  Летен семестър:

  - чете лекции по: Основи на метеорологията I част, Геофизика.

  Магистри:

  Метеорология, Съвременен астрофизичен софтуер, Звездообразуване в Галактиката.

  Други водени дисциплини през годините: Астрономия; Сферична астрономия; Променливи звезди; Обща астрофизика II част; Наблюдателна астрономия I част; Астрономически аспекти на географията; Океанология; Метеорологични измервания; Лятна практика по астрономия; Учебна практика по физика; Компютърна физика.

  Области на научни интереси

  Астрофизика и звездна астрономия

  Звезди преди Главната последователност (млади звездни обекти)

  Активни галактични ядра

  Променливи звезди

  Специализации

  NEON Observing School, OPTICON, 2014

  OPTICON Awareness Workshop, 2014

  OPTICON Awareness Workshop „Hot topics in Astrophysics“, 2013, Bucharest, Romania

  Workshop „Science with the telescopes in Turkey“, 2012, Istanbul, Turkey

  OPTICON Second Practical School on Spectroscopy, 2009

  OPTICON Awareness Workshop „Challenges in Modern Astrophysics“, 2009

  International Summer School on Nuclear Physics, 2009

  Участия в международни и национални научни проекти

  • Национални проекти:

  № BG051PO 001-3.3.06-47 „Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение“. Финансиран по ОП „РЧР“, ЕСФ. Ръководител: проф. д-р Т. Бонев, ИА с НАО, БАН. Период на изпълнение: 2012–2015 г.

  № ДМ 08/2 от 13.12.2016 г. „Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: д-р С. Ибрямов. Период на изпълнение: 13.12.2016 г. – 13.12.2018 г.

  № ДН 08/20 от 12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № ДH 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, ФзФ, СУ.

  Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“. Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН (споразумения № Д01-157/28.08.2018 г.; № Д01-277/16.12.2019 г.; № Д01-383/18.12.2020 г.).

  Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Финансиран от МОН, 2019 г. и 2020 г.

  • Университетски проекти на ШУ:

  № РД-05-226/2009 г. „Създаване на мрежа от малки дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България“ („SMARTNET“). Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-05-326/2010 г. „От елементарните частици до Космоса“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-05-144/2011 г. „Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-10-697/2015 г. „Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-100/2016 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-08-81/2016 г. „Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-102/2017 г. „Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-112/2018 г. „Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-37/2019 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-122/2020 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-126/2021 г. „XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки 2021“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  • Институтски проекти на ИА с НАО, БАН:

  „Променливи звезди и суб-звездни системи“. Ръководител: проф. д-р Е. Семков (2013-2015 г.).

  „Комплексно изследване на активни галактични ядра“. Ръководител: проф. д-р Р. Бачев (2013-2015 г.).

  Заемани ръководни позиции

  Зам.-декан по образователни политики, научноизследователска дейност, факултетски Еразъм+ координатор на Факултета по природни науки на ШУ, от 10.2020 г.

  Директор на Астрономическия център към Факултета по природни науки на ШУ, от 05.2017 г.

  Организационна дейност

  Член на редакционната колегия и научен редактор на „Астрономически календар“, издание на Института по астрономия с НАО към БАН, от 2013 г.

  Член на Експертни групи на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), 2019 г. и 2020 г.

  Член на Общото събрание на ФПН на ШУ, от 2016 г.

  Член на Общото събрание на ШУ, от 2017 г.

  Член на Факултетния съвет на ФПН на ШУ, от 2019 г.

  Член на Комисията по атестация на академичния състав на ФПН на ШУ, от 10.2017 г.

  Член на Съвета на Колеж-Добрич, от 03.2021 г.

  Национален координатор за България на международната астрономическа организация „Astronomers Without Borders“, 2016-2020 г.

  Отговорник по Научноизследователската дейност на катедра „Физика и Астрономия“, от 06.2017 г.

  Ръководител на екипите от ШУ в кампании за търсене на астероиди, организирани от International Astronomical Search Collaboration, 2017-2018 г.

  Член на редакционната колегия на в-к „Телескоп“, издание на Астрономическа асоциация – София, 2015-2017 г.

  Курсов ръководител на студентите в специалностите „Астрономия и метеорология“ и „Медицинска физика и радиоекология“ (в периода 2016/2017 г. - 2019/2020 г.).

  Член на редакционната колегия на Сборник с доклади от НСНК „От атома до Космоса“, от 2016 г.

  Член на Организационния комитет за честването на 25-годишнината на космическия телескоп „Хъбъл“ в България, провело се в БАН, 23.04.2015 г.

  Член на редакционната колегия на „Publications of the Astronomical Society of Bulgaria“, издание на Съюза на астрономите в България, от 2015 г.

  Първи председател на Студентското астрономическо общество на ШУ, 2010-2011 г.

  Член на организационните комитети на над 20 научни форуми.

  Членства в научни организации

  International Astronomical Union (IAU)

  European Astronomical Society (EAS)

  Съюз на астрономите в България (САБ)

  American Association of Variable Star Observers (AAVSO)

  Държавни и/или научни награди

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, категория „Награда за принос в областта на природните, математически и технически науки“, присъдена от Общински съвет – Шумен, 2021 г.

  Голямата награда за наука „Питагор“ за млад учен, МОН, 2020 г.

  Златна значка „Отличник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2012 г.

  Национален приз „Студент на годината 2011“ за постижения в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“, присъден от Национално представителство на студентските съвети в Република България, 2011 г.

  Лауреат на „Общество за лоялност“ във връзка с инициативата „Има смисъл да мечтаеш в България“ – победител в категория „Природни науки, математика и информатика“, 2011 г.

  Стипендия „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в овладяването на знания в областта на физиката от фондация „Еврика“, 2011 г.

  „Наградата на Ректора“ на ШУ за студент, за високи научни постижения, 2011 г.

  „Наградата на Шумен“ в областта на образованието и науката, категория „Студент на годината“ в направление „Природни, математически и инженерни науки“, присъдена от Общински съвет – Шумен, 2010 г.

  • Колективни награди:

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката (категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“) е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет, 2017 г.

  Научната работа на екип с ръководител проф. дфн Р. Заманов (Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, Optical flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude-flux relation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 450, issue 4, p. 3958-3965) е записана като най-значимо научно постижение на ИА с НАО към БАН в Годишния отчет на ИА с НАО за 2015 г.

  Наградата в конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Българската академия на науките, направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ - за цикъл от работи, свързани с изследване свойствата на новообразувани звезди. Научен колектив с ръководител проф. д-р Е. Семков и членове гл. ас. д-р С. Пенева и докт. С. Ибрямов от ИА с НАО, 2014 г.