Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 422

  Телефон: 054 830495 вътр. 353 К3

  Email: s.ibryamov@shu.bg

  Приемно време: петък: от 12:30 до 14:30 ч.


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, „Астрономия и Астрофизика“.

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по природни науки, „Астрономия“.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2011-2012 г. – Национална астрономическа обсерватория "Рожен", БАН, отдел "Наблюдения", вр. Рожен, Родопи планина

  2013-2015 г. – Институт по астрономия с НАО, БАН, отдел "Звезди и звездни системи", гр. София.

  Заемани академични длъжности

  2014 г. – Асистент, 4.1. Физически науки (Астрофизика)

  2017 г. – Доцент, 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

  Придобити научни степени

  2016 г. – Доктор по Астрофизика и звездна астрономия, Българска академия на науките, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, гр. София. Тема на дисертационния труд: „Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти“, 262 стр.

  Водени лекции и/или упражнения

  През 2023/2024 учебна година - зимен семестър:

  Бакалаври:

  * „Астрономия и метеорология“, I курс: „Наблюдателна астрономия I част“ (ЛУ)

  * „Астрономия и метеорология“, II курс: ИД II „Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни“ (Л, СУ, ЛУ)

  * „Астрономия и метеорология“, III курс: „Обща астрофизика I част“ (Л, СУ), „Наблюдателна астрономия II част“ (Л, СУ, ЛУ), „Основи на метеорологията II част“ (Л, СУ)

  * „Астрономия и метеорология“, IV курс: ИД VI „Геофизика“ (Л, СУ, ЛУ)

  Магистри:

  * „Астрофизика“, I курс, р.о.: „Съвременен астрофизичен софтуер“, „Метеорология“

  * „Астрофизика“, II курс, з.о.: „Звездообразуване в Галактиката“

  * „Метеорология“, I курс, з.о.: „Обща метеорология“, „Геофизика“

  Други водени дисциплини през годините: Астрономия, Сферична астрономия, Променливи звезди, Обща астрофизика II част, Астрономически аспекти на географията, Океанология, Метеорологични измервания, Лятна практика по астрономия, Учебна практика по физика, Компютърна физика.

  Области на научни интереси

  Астрофизика и звездна астрономия

  Звезди преди Главната последователност

  Активни галактични ядра

  Специализации

  NEON Observing School, OPTICON, 2014, Rozhen NAO, Bulgaria

  OPTICON Awareness Workshop „Hot topics in Astrophysics“, 2013, Bucharest, Romania

  OPTICON Second Practical School on Spectroscopy, 2009, Rozhen NAO, Bulgaria

  OPTICON Awareness Workshop „Challenges in Modern Astrophysics“, 2009, Sofia, Bulgaria

  Участия в проекти

  • Национални проекти:

  № BG051PO 001-3.3.06-47 „Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение“. Финансиран по ОП „РЧР“, ЕСФ. Ръководител: проф. д-р Т. Бонев, ИА с НАО, БАН. Период на изпълнение: 2012–2015 г.

  № ДМ 08/2 от 13.12.2016 г. „Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: д-р С. Ибрямов. Период на изпълнение: 13.12.2016 г. – 13.12.2018 г.

  № ДН 08/20 от 12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № ДH 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, ФзФ, СУ.

  Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“. Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН (№ Д01-157/28.08.2018 г.).

  Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Финансиран от МОН, 2019 г. и 2020 г.

  Консорциум „Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“. Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН (№ Д01-389 от 18.12.2020 г. ). Координатор за ШУ: проф. д-р Д. Марчев.

  • Университетски проекти на ШУ:

  № РД-05-226/2009 г. „Създаване на мрежа от малки дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България“ („SMARTNET“). Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-05-326/2010 г. „От елементарните частици до Космоса“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-05-144/2011 г. „Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-10-697/2015 г. „Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-100/2016 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България“. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  № РД-08-81/2016 г. „Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-102/2017 г. „Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-112/2018 г. „Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-37/2019 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-122/2020 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

  № РД-08-126/2021 г. „XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки 2021“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-122/2022 г. „XX Национална конференция с международно участие „Природни науки 2022“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  № РД-08-129/2023 г. „XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2023“. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

  • Институтски проекти на ИА с НАО, БАН:

  „Променливи звезди и суб-звездни системи“. Ръководител: проф. д-р Е. Семков (2013-2015 г.).

  „Комплексно изследване на активни галактични ядра“. Ръководител: проф. д-р Р. Бачев (2013-2015 г.).

  Заемани ръководни позиции

  Зам.-декан по образователни политики, научноизследователска дейност, факултетски Еразъм+ координатор на Факултета по природни науки на ШУ, от 10.2020 г.

  Директор на Астрономическия център към Факултета по природни науки на ШУ, от 05.2017 г. до 03.2022 г.

  Организационна дейност

  • Национални:

  Член на редакционната колегия и научен редактор на „Астрономически календар“, издание на Института по астрономия с НАО към БАН, от 2013 г.

  Член на Експертни групи на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), 2019 г. и 2020 г.

  Национален координатор за България на международната астрономическа организация „Astronomers Without Borders“, 2016-2020 г.

  Член на редакционната колегия на в-к „Телескоп“, издание на Астрономическа асоциация – София, 2015-2017 г.

  Член на Организационния комитет за честването на 25-годишнината на космическия телескоп „Хъбъл“ в България, провело се в БАН, 23.04.2015 г.

  Член на редакционната колегия на „Publications of the Astronomical Society of Bulgaria“, издание на Съюза на астрономите в България, от 2015 г.

  • Университетски:

  Първи председател на Студентското астрономическо общество на ШУ, 2010-2011 г.

  Член на Общото събрание на ФПН на ШУ, от 2016 г.

  Курсов ръководител на студентите в специалностите „Астрономия и метеорология“ и „Медицинска физика и радиоекология“ (в периода 2016/2017 г. - 2019/2020 г.).

  Член на редакционната колегия на Сборник с доклади от НСНК „От атома до Космоса“, от 2016 г.

  Член на Общото събрание на ШУ, от 2017 г.

  Ръководител на екипите от ШУ в кампании за търсене на астероиди, организирани от International Astronomical Search Collaboration, 2017-2018 г.

  Член на Факултетния съвет на ФПН на ШУ, от 2019 г.

  Член на Академичния съвет на ШУ, от 11.2023 г.

  Член на Комисията по атестация на академичния състав на ФПН на ШУ, от 10.2017 г.

  Член на Съвета на Колеж-Добрич, от 03.2021 г.

  • Член на организационните комитети на над 20 научни форуми.

  Членства в научни организации

  International Astronomical Union (IAU)

  European Astronomical Society (EAS)

  Съюз на астрономите в България (САБ)

  Държавни и/или научни награди

  Голямата награда за наука „Питагор“ за млад учен, МОН, 2020 г.

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, категория „Награда за принос в областта на природните, математически и технически науки“, присъдена от Общински съвет – Шумен, 2021 г.

  Златна значка „Отличник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2012 г.

  Национален приз „Студент на годината 2011“ за постижения в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“, присъден от Национално представителство на студентските съвети в Република България, 2011 г.

  Лауреат на „Общество за лоялност“ във връзка с инициативата „Има смисъл да мечтаеш в България“ – победител в категория „Природни науки, математика и информатика“, 2011 г.

  Стипендия „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в овладяването на знания в областта на физиката от фондация „Еврика“, 2011 г.

  „Наградата на Ректора“ на ШУ за студент, за високи научни постижения, 2011 г.

  „Наградата на Шумен“ в областта на образованието и науката, категория „Студент на годината“ в направление „Природни, математически и инженерни науки“, присъдена от Общински съвет – Шумен, 2010 г.

  • Колективни награди:

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката (категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“) е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет, 2017 г.

  Научната работа на екип с ръководител проф. дфн Р. Заманов (Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, Optical flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude-flux relation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 450, issue 4, p. 3958-3965) е записана като най-значимо научно постижение на ИА с НАО към БАН в Годишния отчет на ИА с НАО за 2015 г.

  Наградата в конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Българската академия на науките, направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ - за цикъл от работи, свързани с изследване свойствата на новообразувани звезди. Научен колектив с ръководител проф. д-р Е. Семков и членове гл. ас. д-р С. Пенева и докт. С. Ибрямов от ИА с НАО, 2014 г.