Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Доротея Любенова Василева
  Доц. д-р Доротея Любенова Василева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 422

  Телефон: 054 830495 вътр. 353 К3

  Email: d.vasileva@shu.bg

  Приемно време: Петък 10.00 - 12.00 Присъствено време: вторник и четвъртък от 10.00 - 18.00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", Физика и математика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Преподавател по физика, ІV ОУ "Еньо Марковски" гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  През 2016 г. след конкурс й е присъдено научното звание “асистент”

  През 2017 г. след конкурс й е присъдено академичното звание Доцент по Астрофизика и звездна астрономия

  Придобити научни степени

  През 2016 г. а защитава дисертация „Моделиране на криви на блясъка на двойни звезди с ексцентрични орбити” и получава научната степен “доктор”.

  Водени лекции и/или упражнения

  Променливи звезди

  Теоретична механика

  Основи на метеорологията

  Метеорология

  Метеорологични измервания

  Лятна практика по метеорология

  Атомна физика

  Ядрена физика

  Механика

  Молекулна физика и термодинамика

  Физика

  Области на научни интереси

  Затъмнително-двойни звездни системи на ексцентрични орбити

  Фотометрична обработка на затъмнително-двойни звезди

  Специализации

  Национални лаборатории на Леняро към Национален институт по Ядрена физика, Италия

  Участия в проекти

  APOTEMA, Accelerator-driven Production Of TEchnetium/Molybdenum for medical Applications, National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy (2011, 2012,2013,2014)

  \"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2011

  \"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2012

  \"Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2013

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, доц. д-р Н. Архангелова, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

  „Интердисциплинарно проучвани на мегалитите в България”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

  \"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България\", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2015 г.

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2015 г.

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2016 г.

  \"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България\", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2016 г.

  Проект H08/21 с Фонд Научни изследвания 2016, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, Проект № РД-08-108/06.02.2017 г., ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2017 г.

  \"Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система\", Проект № РД-08-112/05.02.2018 г., ръководител проф. д-р Д. Марчев, Шуменски университет, 2018 г.

  Проект № Д01-157/28.08.2018 с МОН, Консорциум РАЦИО на НПКНИ, (2017-2023 г.), ръководител: проф. д-р Евгени Овчаров

  Университетски проект - Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019г.

  Договор № ДН08/20 с Фонд „Научни изследвания” на МОН, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, (2016-2020)

  Университетски проект, „Изследване на различни типове променливи звезди“, № РД-08-122/2020 г.

  Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-383/18.12.2020 г. с МОН

  Университетски проект, „Изследване на различни типове променливи звезди“, № РД-08-125/2021 г.

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на студенти в специалностите „Астрономия и метеорология“ (прием 2019/2020 г.)

  Курсов ръководител на студенти в специалностите „Астрономия“ и „Физика“ (прием 2013/2014 г.)

  Член на Локалния организационен комитет на инициативата „Науката посреща своите бъдещи откриватели“, Шуменски университет, май 2016 г.

  Член на Локалния организационен комитет на V Студентска научна конференция „От атома до Космоса“, Шуменски университет, май 2017 г.

  Отговорник по качеството в катедра „Теоретична и приложна физика“

  Член на Комисия за провеждане на вътрешно институционални одити

  Член на Комисия по наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучение и на академичния състав при ФПН

  Член на Комисия за изработване доклад за изпълнение на препоръките на НАОА във връзка с процедура по САНК на професионално направление Физически науки

  Член на Комисията по изготвяне на доклад-самооценка за акредитация на специалностите от професионално направление 4.1 „Физически науки“.

  Член на Комисията по изготвяне на доклад-самооценка за акредитация на докторска програма „Астрофизика“

  Членства в научни организации

  Съюз на астрономите в България (САБ)

  Astronomers Without Borders (AWB, 2016)

  Държавни и/или научни награди

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, в категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“ е връчена на Астрономическия екип на ШУ, 24.05.2017 г.