Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р  Теодора Велкова Атанасова
  Ст. преп. д-р Теодора Велкова Атанасова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 417

  Телефон: (054) 830495 / вътр. 132

  Email: t.atanasova@shu.bg

  Приемно време: I седмица - понеделник от 13ч. до 15ч. II седмица - понеделник от 15ч. до 17ч. Присъствено време: вторник и четвъртък: от 8.00ч. до 16.00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по Астрофизика

  Заемани академични длъжности

  От 2016г. до 2020г. - Асистент

  От 2020г. до 2021 - Преподавател

  От 2021г. до сега - Ст. преподавател

  Придобити научни степени

  През 2017 г. защитава дисертация „Моделиране на криви на блясъка на разделени затъмнително-двойни звезди'' и получава научната степен “доктор”.

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по Механика

  упражнения по Електричество и магнетизъм

  упражнения по Молекулна физика

  упражнения по Математични методи на физиката

  Области на научни интереси

  Затъмнително-двойни звездни системи

  Фотометрия и моделиране на затъмнително-двойни звезди

  Участия в международни и национални научни проекти

  “Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система“, Проект № РД-08-112/05.02.2018 г., ръководител проф. д-р Д. Марчев, Шуменски университет, 2018 г.

  № ДН 08/20 от 12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

  Научноизследователски проект № ДМ 08/2 “Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”, Фонд “Научни изследвания“, МОН. Ръководител: доц. д-р Сунай Ибрямов. Период на изпълнение 2017 - 2018 г.

  № Д01-157 от 28.08.2018 г. Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование“ (РАЦИО). Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН.

  № Д01-277 от 16.12.2019 г. Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование“ (РАЦИО). Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН.

  Университетски проект - Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019г.

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на I к. „Астрономия и метеорология“ (прием 2018/2019 г.)

  Отговорник по учебната дейност в катедра „Физика и Астрономия“

  Членства в научни организации

  Съюз на Астрономите в България (САБ)

  Държавни и/или научни награди

  „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, в категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“ е връчена на Астрономическия екип на ШУ, 24.05.2017 г.