Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов
  Проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 413

  Телефон: 054 830495 вътр. 256 К1

  Email: ch.christov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и Сряда от 10.00 до 18.00 в зала 413


  Завършен университет, специалност

  Виж също прикачен файл в раздел ФАЙЛОВЕ:

  Московски Институт на Стоманата и Сплавите 1978-1984; Факултет: Физикохимия; BSci ; MSci (Бакалавърска и Магистърска степен); Тема на дипломна работа: Термодинамични изследвания на Cr-Ni-сплави

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Месторабота преди постъпване в ШУ -2016 г. В БЪЛГАРИЯ

  -Институт по Обща и Неорганична Химия (ИОНХ)-БАН; -Гостуващ учен: Ръководител на научно-изследователски проект и колектив; Ръководител на проект по Програмата за „Завръщане на Български Учени Работещи в Чуждестранни Университети” 1/2009 -5/2013; Тема на проекта: Разработване на нови и всеобхватни химични термодинамични модели като мощен уред за предвиждане свойствата на природни системи; научни изследвания: Разработване на термодинамични модели и експериментални изследвания по метода на Протонната Спектроскопия (XPS method) върху поведението на морските аерозолни частици във влажна атмосфера

  -Институт по Обща и Неорганична Химия (ИОНХ)-БАН; Научен Сътрудник I ст. 12/1993-9/1999

  • научни изследвания фокусирани предимно върху разработването на компютърни термодинамични модели и експериментални изследвания с приложение във индустриални химични процеси: използване на индустриални отпадъци; третиране на природните евапоритни депозити; производство на морски минерали; технологии за производство на нови материали; • експериментални изследвания по определяне разтворимостта на минерали и построяването на (X,T: състав, темрература) -зависими фазови диаграми за бинерни, тройни и многокомпонентни системи; синтез, идентифициране и пълно охарактеризиране на нови стехиометрични соли и тварди разтвори използвайки методите на химичния анализ, IR, X-ray-, DSC и други методи ; изопиестични измервания в бинерни и смесени електролитни разтвори; съ-кристализация на прости и двойни соли

  • Ръководител/участник в четири научни проекта финансирани от МОНТ, и три проекта със международни научни организации.

  -Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски”- Катедра по Химия; Хоноруван асистент по обща и неорганична химия и научен сътрудник 6/1984 - 12/1986; • Обучение на студенти по обща и неорганична химия; • Изследвания по органичен синтез и нанасяне на катализатори

  -Изследователски Институт „Електрон” – Шумен; Инженер Химик-Технолог 1/1987 -12/1987; • Разработване на технологична линия за галванизиране

  Заемани академични длъжности

  - A) Университета на Калифорния, Сан Диего (University of California, San Diego: UCSD); Департамент по Химия и Биохимия, Учен – Изследовател (постоянна позиция): Група по Химично и Геохимично компютърно моделиране Април/2002-Юли/2008

  - B) Университета на Калифорния, Сан Диего (University of California, San Diego: UCSD); Департамент по Химия и Биохимия,Учен – Изследовател (постоянна позиция); UCSD групата по Атмосферна Химiя на Проф. Марио Молина - лауреат на Нобелова Награда по Химия; Юли/2008-Март/2012

  Придобити научни степени

  Институт по обща и неорганична химия-БАН; 1988-1993

  Редовен Аспирант в ИОНХ-БАН

  Д-р по Химия; Тема на дисертацията: Образуване на смесени кристали между карналитов тип двойни соли;

  Доктор на Химическите Науки (ШУ, Докторска Програма Неорганична Химия; Тема на дисертацията: Химично и геохимично моделиране. Теория и практика

  Водени лекции и/или упражнения

  - Шуменски Университет „Еп. К. Преславски”, факултет по природни науки, катедра Химия

  Професор по Теоретична Химия: 1 Април 2016--до сега

  Обучение на студенти бакалавърска и магистърска степен;

  Лекционни Курсове по: Обща и Неорганична Химия; Обща и Органична Химия; Компютърна Химия; Строеж на Веществото; Аналитична Химия; Инструментални Методи в Химията; Природо-научно обучение на чужд език; курс от лекции по програмата „Еразмус” за чуждестранни студенти по Atmospheric-, Geo- and Environmental- Chemistry

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  - California State University San Marcos (CSUSM), Faculty of Physical Sciences, Dept. of Chemistry

  Поканен Лектор 1/2011-6/2011

  Обучение на студенти бакалавърска степен; Курс по: Atmospheric-, Geo- and Environmental- Chemistry and Physics (GES (Geo-Environmental Science) 100: Physical Science Around Us

  Области на научни интереси

  Области на професионален интерес- Ключови думи:

  Компютърно химично и геохимично моделиране; Разтвори и активности; Твърдо-течно-газ равновесие; Модел на Питцер; Химия на опазване на околната среда; Атмосферна химия; Аерозоли; Геохимия; Ацидификация на водите и токсичност на почвата; Науки за земята и планетите; Изопиестични, и XPS изследвания; Разтворимости;

  Научни Публикации

  76 публикации в международни списания с имракт фактор (34 самостоятелни публикации);

  54 участия с доклади в международни научни конференции;.

  22 участия като персонално поканен лектор в специално организирани семинарни сесии и работни срещи в топ-изследователски центрове и организации

  Цитирания според анализите на SCOPUS, WoS, RESEARCH GATE, и GOOGLE SCHOLAR

  Общ брой цитати за периода 1992-2016: >1700

  Брой цитати по години:2011: 49; 2012: 76; 2013: 67; 2014: 79; 2015: 149; 2016: 94; 2017: 127; 2018: 116; 2019: 158; 2020:102

  Общ брой цитати за периода 2016-2021: 690

  Специализации

  Пост-докторантури и Специализации в ЧУЖДИ УНИВЕРСИТЕТИ И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ

  -French Geological Survey (BRGM), Water Division, Geochemical Modeling Group-Orleans, Франция

  Гостуващ Учен – Изследовател Aвгуст/2009 -1/2010; Консултиране и обучение на пост-докторанти и изследователи от Френското Геологично Общество (BRGM) по конструиране на термодинамични модели

  Разработване на модели за многокомпонентни природни и индустриални системи; -Окомплектоване на термодинамичната база от данни на BRGM

  -Университета на Калифорния, Сан Диего (UCSD), САЩ 8/1999-4/2002; Департамент по Химия и Биохимия, Група по Химично моделиране; Пост-докторантура

  -Университета на Чиба, Катедрата по Химия, Факултет по Наука, Япония: 10/1998-08/1999; Гостуващ учен

  Структуни изследвания на разтвори чрез SAXS (Small-Angle X-ray Scattering) метода; Обучение на M.S. и Ph.D. студенти

  -Института по Неорганична Химия, Технически Университет, Фрайберг, Германия:Пост-докторантура - 09/1995 - 10/1996; • Експериментални изследвания и термодинамично симулиране на многокомпонентни системи съдържащи Cu2+, Cr3+ and Cr6+ и йони на морски соли.

  -Курнаков Института по Обща и Неорганична Химия, Руска Академия на Науките, Москва, Русия; 10/1993-09/1995; Гостуващ учен; Термодинамични модели за комплексни електролитни разтвори

  Краткосрочни специализации: Поканен лектор в семинарни сесии и работни срещи (Виж списъка от публикации)

  • Участие със доклади като поканен лектор в по-вече от 25 специално организирани семинарни сесии и работни срещи за студенти и изследователи в реномирани научни организации в Европа (French Geological Survey, CNRS-French Academy of Sciences, Bulgarian Academy of Sciences, Russian Academy of Sciences), САЩ (OLI SYSTEMS, Inc., New Jersey; Accelrys, Inc., San Diego; Dept. Chemistry, University of California, San Diego (UCSD), Канада (Alberta Innovation - Technology Future (AITF), и Япония (Nagoya Inst. of Technology, Mitsubishi Chemicals, Ritsumeikan University; Chiba University, Hyogo Univ. of Teacher Education); България (ИОНХ-БАН, Физ.Фак-СУ, Унив. Ас. Златаров-Бургас) • Тема на семинарите: Development of comprehensive, high quality computer models of geologically, ecologically and industrially important systems.

  Участия в проекти

  Участие в научни проекти:

  -UCSD изследователските проекти по които работих от 1999 до 2012 година бяха финансирани от Американската Научна Фондация (U.S. National Science Foundation), Департамента по Енергия (U.S. Department of Energy), Калифорнийската Комисия по Енергия (CA Energy Commission), UCSD, и индустриални проекти.

  - GeoEco Consulting 2010: Създател и единствен собственик на консултантска компания базирана в San Diego, California (CA), USA: Дек., 2010-Дек., 2015

  Научни консултантски проекти:

  • 2011-2012: Consulting project with Alberta Innovation - Technology Future (AITF) CANADA and Nuclear Waste Management Organization (NWMO) CANADA: “Critical evaluation of reliability of Thermodynamic Database (“Yucca Mountain” Project) of US Nuclear Waste Program” (Phase I and II)

  • 2013: Consulting project with Alberta Innovation - Technology Future (AITF) CANADA and Nuclear Waste Management Organization (NWMO) CANADA: “Critical evaluation of reliability of Thermodynamic Database of EU Nuclear Waste Program (THEREDA: THErmodynamicREferenceDAtabase)” (Phase I)

  • 2013-2014: Consulting project with French Geological Survey (BRGM) and with Mitsubishi Chemicals-USA-Japan: “Thermodynamic model for Lithium solution and solid chemistry for extraction of Li from saline fluids” (Phase I and II)

  • 2015-2016: Consulting project with French Geological Survey (BRGM) and French Agency for Nuclear Waste Management (ANDRA):”Thermodynamic model for nitrate and sulfate binary and complex systems”

  • Консултиране и обучение на изследователи от Френското Геологично Общество (BRGM) (д-р. А. Ласин, д-р Л. Андре, д-р А. Лач) и от AITF-CANADA (д-р М. Жанг, д-р С. Талман) по конструиране на термодинамични модели

  - Гостуващ учен: Ръководител на научно-изследователски проект и колектив; Ръководител на успешно завършен проект на ФНИ-МОН по Програмата за „Завръщане на Български Учени Работещи в Чуждестранни Университети” (ДО 02-243/18.12.2008) 1/2009 -5/2013

  Тема на проекта: Разработване на нови и всеобхватни химични термодинамични модели като мощен уред за предвиждане свойствата на природни системи;

  -От Фев., 2018-; член на Научно-изследователския екип на проекта ЦВП ”Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)”BG05M2OP001-1.001-0004” финансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020” (ОП НОИР)

  Членства в научни организации

  2007 -2015: Член на борда на редакторите на Peer Reviewed Open Thermodynamics Journal.

  2020-: Главен Редактор на Acta Scientifica Naturalis

  Рецензент съм от много години (>25) за следните научни списания (>25): Geochimica Cosmochimica Acta, CALPHAD (CALculation of PHAase Diagrams), J. Chem.Thermodynamics, J. Solution Chem., Fluid Phase Equilibria, Coll. Czech. Chem. Communications, J. Chem. & Engineering Data, J. Hazardous Materials, Separation and Purification Technology, Research Journal of Chemistry and Environment, Separation Science and Technology, Environmental Science and Technology, Thermochimica Acta, Bulgarian Chem. Communications, Open Thermodynamics Journal, Journal of Electroanalytical Chemistry, Mineralogical Magazine, Central European Journal of Chemistry, Acta Chimica Slovenica, Acta Scientifica Naturalis, Journal of Molecular Liquids, Chem.& Engineering Science, Industrial & Engineering Chemistry Research и други.

  Държавни и/или научни награди

  Други награди:

  - 2008: За високи достижения в областа на науката, и по предложение на UCSD (University of California San Diego) получих от Американското Правителство званието US Outstanding Professor/Researcher (Изключителен Професор/Изследовател на САЩ); виж сканираните документи в приложението.

  -2012, 2018: По предложение на издателите и рецензентите на сборника „Кой Кой е в Света” (Who’s Who in the World), и за високи достижения в областта на науката, като изследовател и водещ изследовател на научни проекти, автобиографията на д-р Христов е включена в 50то юбилейно издание на сборника през 2012 година, както и в това за 2018г..; виж приложението

  -За изключителен принос за издигане качеството на научните списания, и по предложение на редакторите на списанията CALPHAD, J. Chem.Thermodynamics, Fluid Phase Equilibria научното издателство ELSEVIER издава на д-р Христов сертификат за Топ Рецензент на 2011 година (TOP REVIEWER 2011), Recognized Reviewer (2014-2019), and Outstanding Reviewer (2015-2019 г.). Получил е и сертификат за Outstanding Reviewer (Изключителен Рецензент) и от American Chemical Society Journals (2015)

  -2016 do sega: Член на експертния съвет на Европейски Съюз по евалюиране и оценка на Научни Проекти по Програмите на Европейския Изследователски Комитет, вкл. Хоризонт 20/20 (ERC: Europe Research Council, incl. Horisont 20/20)

  -2020 и 2021 година - Включен в списъка на първите 2% най-добри учени в света в класация на Станфордския университет за 2020 и 2021 година

  -2022 година - DOCTOR HONORIS CAUSA на Шуменски Университет