Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Севгинар Феимова Ибрямова
  Доц. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая барака МБ

  Телефон: 054830495, вътр. 244

  Email: s.ibryamova@shu.bg

  Приемно време: сряда - 9-11 ч. ; Присъствено време: І и II седмица четвъртък 8-16 ч. и петък 8-16 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет «Еп. К. Преславски», специалност „Екологични биотехнологии и контрол на храни” с ОКС магистър.

  Шуменски Университет «Еп. К. Преславски», специалност „Биология и физика” с ОКС бакалавър.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Младежка помощ Шумен" ЕООД, възпитател

  Заемани академични длъжности

  от 2011 г.- хоноруван преподавател

  от 2017 г.- преподавател

  от 2021 г.- главен асистент

  от 2023 г. - доцент

  Придобити научни степени

  2019г. - Образователна и научна степен "Доктор".

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по: Обща микробиология и Клетъчен строеж на организмите

  Упражнения по: Микробиология и микробиологични методи на пречистване; Микробиология; Медицинска микробиология; Земеделска микробиологя; Замърсяване на почви и влияние върху екосистемите; Систематика на растенията; Клетъчна биология; Цитология.

  Области на научни интереси

  Синтез и протектиращи свойства на екзополизахариди; Пребиотични свойства на екзополизахариди; Изолиране на млечно кисели бактерии от различни продукти и изследване на пробиотичния им потенциал; Изолиране, култивиране и изследване на микроорганизми, изолирани от екстремни местообитания.

  Участия в проекти

  Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, ръководител доц. д-р Р. Иванов (РД-05-132/24.02.2011г.).

  Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Н. Чипев, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ (РД-05-248/15.03.2012 г.)

  Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013г.).

  Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, с ръководител доц. д-р Цветеслава Иванова, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ (РД-08-213/10.03.2014г.)

  In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. Ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015г.).

  Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

  Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя (РД-08-125/06.02.2017 г.)

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, РД-08-65/01.02.2017

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека

  (РД-08-167/09.02.2018 г.)

  XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘ 2018“.(вх. №. РД-08-116/06.02.2018) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник

  XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ НАУКИ’ 2019”; (вх. №. РД-08-48/21.01.2019 г.) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник.

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-104/01.02.2019г.)

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. (РД-08-45. 2019г).

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. с вх. № Н21/30 (2018г.)

  “Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море“-КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2019 г. - ръководител на проекта доц. д-р Албена Александрова; ръководител на екипа за Шуменския Университет проф. д-р Цветеслава Иванова.

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-104/30.01.2020г.)

  “Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020г., КП-06-ПН-41/2, с ръководител доц. д-р Виолин Райков. Ръководител на екипа за Шуменски университет проф. д-р Цветеслава Иванова /164 416 лв/.

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека РД-08-67/25.01.2021 г., ръководител доц. д-р Ася Драгоева

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-80/09.02.2022 г.Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект)

  Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза I, РД-08-113/20.02.2023 г.

  Оценка на микробната безопасност, физико-химичните характеристики и ползите за здравето на консуматора на фермерско бяло саламурено сирене от краве мляко; 13.06.2023 – 13.06.2026; Организация изпълнител-Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

  Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза II, РД-08-108/30.01.2024 г. финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на спец. "Екология и опазване на околната среда", випуск 2019-2023 г.

  Курсов ръководител на спец. "Екология и опазване на околната среда", випуск 2022-2026 г.

  Член на постоянната комисия за провеждане на таен избор на заседанията на Факултетния съвет на Факултета по природни науки.

  Членства в научни организации

  Член на Академичния съвет на ШУ от декември 2020г до 2023 г.

  Член на ФС на ФПН от 2016 г.

  Държавни и/или научни награди

  Награда за най-добър постер на авторски колектив: Севгинар Ибрямова, Нина Архангелова, Теодора Койнова, Димитър Димитров, Жени Димитрова, Радослав Иванов, Карамфил Калчев, Нешо Чипев, Николай Начев, Цветеслава Игнатова-Иванова, Микробиологична характеристика на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. и средата й на обитание, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2019 г.

  Награда за: BEST PRESENTATION AWARD IN SECTION “Ecological microbiology, health and technologies“, Seventh Student Scientific Conference “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” April 20, 2019.

  Награда за най-добър постер на авторски колектив Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, K. Tachev, Tzveteslava Ignatova – Ivanova. IV Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 22-23, 2016, р.4.

  Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г. изработен от студентката Севги Етем - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс , под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section “Medicinal plants and ecophisiology“, P20.