Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Димитър Дойчев Димитров
  Гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 313

  Телефон: 054 830495 вътр. 318 К1

  Email: d.doichev@shu.bg

  Приемно време: Петък от 10 до 12 часа; Присъствено време: сряда и четвъртък от 08:00 до 16:00 часа;


  Завършен университет, специалност

  2016 г. завършва Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", магистър еколог - Управление и опазване на екосистеми.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Басейнова Дирекция "Черноморски район", Дирекция "Контрол", изнесено работно място гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  преподавател - 2018 г.

  старши преподавател - 2021 г.

  главен асистент - 2022 г.

  Придобити научни степени

  Придобита научна степен - "Доктор" - 2022 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по:

  1. Биофизика и биофизични методи за пречистване;

  2. Клетъчна биология;

  3. Обща генетика и теория на еволюционните учения;

  4. Екология и опазване на околната среда;

  5. Физиология на животните и човека;

  6. Анатомия на човека;

  7. Анатомия и физиология на висша нервна дейност;

  8. Физични методи в биологията;

  9. Методи за получаване, обработка и анализ на цифрови образи в биологията;

  10. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите;

  Лекции:

  1. Биофизика и биофизични методи за пречистване;

  Области на научни интереси

  Екология; Хидробиология; Лимнология; Биофизика; Управление и опазване на екосистеми; Хидрологичен и комплексен антропогенен натиск върху лотични екосистеми;

  Участия в проекти

  1.Натура 2000 в Черно море. Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България. BG16M1OP002-3.005-0001, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Продължителност: 2022-2023.

  2. 00740-L01107-020.04-E.04.02 „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, обособена позиция №1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“; 2018-2020 г. - експерт;

  3. 00740-L0107-020.R 06 „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, обособена позиция №1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“; 2019-2020 г. - експерт;

  4.Научноизследователски проект с вх. № Н21/30 с тема „Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.“ определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2018 г.” - експерт;

  5. Проект Н31/1 - Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания мида на българската акватория на Черно море, Период на изпълнение: 2019-2022, финансиран от Фонд „Научни изследвания” - експерт;

  6.Проект РД-08-125/06.02.2017 г. - Проучване върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“, (2017 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  7. Проект РД-08-167/09.02.2018 г. - Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“, (2018 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  8. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/01.02.2019, (2019 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  9. Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., РД-08-45/18.01.2019, (2019 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  10. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/30.01.2020, (2020 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  11. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека РД-08-67/25.01.2021 г., ръководител доц. д-р Ася Драгоева, (2021 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на специалност Биология и химия, ОКС бакалавър, приети през учебната 2018-2019 г.;

  Курсов ръководител на специалност Биология и химия, ОКС бакалавър, приети през учебната 2022-2023 г.;

  Координатор по програма "Еразъм +", към катедра Биология;

  Членства в научни организации

  Заместник член в Националния съвет по биологично разнообразие, съгласно Заповед РД-839/20.09.2022 г.