Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодора Веселинова Цветкова (Койнова)
  Доц. д-р Теодора Веселинова Цветкова (Койнова)

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус I, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 K3

  Email: t.koynova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 9:00-13:00; Присъствено време: вторник 8:00-16:00; четвъртък 8:00-16:00;


  Завършен университет, специалност

  ШУ “Епископ Константин Преславски”, Екология и опазване на околната среда

  Икономически университет - Варна, Корпоративен бизнес и управление

  Нов Български Университет, Финанси

  Нов Български Университет, Публична администрация

  Заемани академични длъжности

  2014 - хон. асистент

  2017 - преподавател

  2021 - главен аиситент

  2022 - доцент

  Придобити научни степени

  2019 - Образователна и научна степен "Доктор".

  Водени лекции и/или упражнения

  Обща генетика и Теория на еволюционните учения;

  Екологичен мониторинг;

  Екологично законодателство и норми;

  Теренна практика по екология;

  Основни понятия в биологията;

  Анатомия и физиология на висшата нервна дейност.

  Области на научни интереси

  Екология и опазване на екосистемите; Мониторинг на околната среда; Биоразнообразие; Зоология; Херпетология; Генотоксичност.

  Участия в проекти

  Проект РД-08-80/09.02.2022 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2022 г.)

  Проект CCI 2020BG16CFMP001, Integrated Water Project for the District of Burgas, финансиран от Европейската Комисия и изпълняван от „ВиК – Бургас“ (2022 г.)

  Проект „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”, Договор № 3944-25/09/20г. (2021 г.)

  Проект „Споделена визия за екологичната мрежа "НАТУРА 2000" в област Шумен““, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Околна среда“ по договор № BG16M1OP002-3.019-0023-C01. (2021 г.)

  Проект РД-08-67/25.01.2021 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2021 г.)

  Проект РД-08-104/30.01.2020 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2020 г.)

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001 Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

  Проект Н21/30 Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от Фонд „Научни изследвания” (2019 г.)

  Проект РД-08-45/18.01.2019 г., Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2019 г.)

  Проект РД-08-104/01.02.2019 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2019 г.)

  Проект РД-08-167/09.02.2018 г., Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2018 г.)

  Проект РД.08.125/06.02.2017 г., Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2017 г.)

  Проект РД-08-66/02.02.2016 г., Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2016 г.)

  Проект РД-08-266/10.03.2015 г., In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2015 г.)

  Проект РД-08-213/10.03.2014 г., Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2014 г.)

  Проект РД-08-266/14.03.2013 г., Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" (2013 г.)