Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп.  Сениха Исмаил Салим
  Преп. Сениха Исмаил Салим

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 305

  Телефон: 054 830 495 вътр. 261 К1

  Email: s.salim@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 10:00 до 12:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Физика, магистърска програма "Медицинска физика"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лабораторни упражнения по Физика, Компютърна физика, Медицинска физика, Механика, Молекулна физика, Статистическа обработка на експерименталните резултати; Метрология на нейонизиращите лъчения;

  Семинарни упражнения по Атомна физика и Ядрена физика;

  Семинарни и лабораторни упражнения по Оптика, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Физични методи за анализ и контрол.

  Области на научни интереси

  1. Приложение на ядрено-физични методи в екологията;

  2. Приложение на ядрено-физични методи в медицината;

  3. Ориентирани полимерни материали.

  Участия в проекти

  Проект № РД -08-142/08.02.2018, „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2018г., ръководител: доц. Н. Архангелова

  Проект № РД-08-116/06.02.2018 г., XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”, Ръководител: доц. д-р П. Галчева

  РД-08-92/31.01.2019 „От атома до Космоса”, Шуменски университет, 2019 г.

  РД-08-48/21.01.2019, \\\"XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019\\\"

  РД-08-116/03.02.2020 г., „От атома до Космоса”, Шуменски университет, 2020 г.

  РД-08-77/24.01.2020г., XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”.

  Проект № РД-08-67/25.01.2021 г., „Биоразнообразие,екосистемни услуги и здраве на човека“, Шуменски университет, 2021 г., ръководител: доц. д-р А. Драгоева; ·        

  Проект № РД-08-126/03.02.2021г. „XIX Националнаконференция с международно участие, „Природни науки’2021”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова;

  Проект № РД-08-115/03.02.2021г., „Оптимизиране наприложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменскиуниверситет, ръководител:проф. д-р М. Пенерлиев.

  Проект № РД-08-80/09.02.2022 г., „Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека“, Шуменски университет, 2022 г., ръководител: доц. д-р А. Драгоева

  Проект № РД-08-122/25.02.2022г. „XX Национална конференция с международно участие, „Природни науки’2022”, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

  Проект № РД-08-113/20.02.2023 г., „Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1”, ръководител: доц. д-р А. Драгоева

  Проект № РД-08-129/23.02.2023 г. „XXI Национална конференция с международно участие, „Природни науки’2023”, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

  Организационна дейност

  Член на организационния комитет на:

  Студентска научна конференция "От атома до Космоса" през 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 год.

  Национална конференция с международно участие "Природни науки" през 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023год.