Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Димитър Василев Димитров
  Доц. д-р Димитър Василев Димитров

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 530

  Телефон: 054 830495 вътр. 225 К1

  Email: d.v.dimitrov@shu.bg

  Приемно време: петък от 10 до 12 часа Присъствени дни: Първа седмица сряда от 8 до 16 часа и четвъртък от 8 до 16 часа, Втора седмица сряда от 8 до 16 часа и четвъртък от 8 до 16 часа (консултациите ще бъдат в К1 стая 530)


  Завършен университет, специалност

  Аграрен университет - Пловдив, специалност Растителна защита

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Опитна станция по земеделие - Хан Крум ДП

  Заемани академични длъжности

  2006 - 2010 асистент, 2010 до 2023 г. главен асистент, от 2023г. до сега доцент

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен доктор, 2010 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство - лекции и упражнения, Почвознание и Растениевъдство - упражнения

  Области на научни интереси

  Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство

  Участия в проекти

  Проект на ИО - Пловдив Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Селекция на нови сортове. Срок 2007 - 2010 г.

  Проект на ИО - Пловдив, Р - 96 Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси. Срок 2011 - 2013 г.

  Проект на ИО - Пловдив, Подобряване на сортовия състав при череша и праскова - селекция, интродукция и биотехнологии. Срок на изпълнение: 2014 - 2017 г.

  Проект на ИО - Пловдив, Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина. Срок на изпълнение: 2018 - 2021 г.

  Проект на ИО - Пловдив: Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Срок на изпълнение: 2022 - 2025 г.

  Проект на ШУ: Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози - фаза 2, Проект №РД-08-73/29.01.2019.Срок на изпълнение: II - XII 2019 г.

  Проект на ШУ: Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България фаза 1. Проект № РД - 08 - 135/04.02.2020 г. Срок на изпълнение II - XII 2020 г.

  Проект на ШУ: Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България фаза II. Проект РД - 08 - 109/02.02. 2021 г. Срок на изпълнение II - XII 2021 г.

  Проект на ШУ: Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България фаза III. Проект РД - 08 - 109/02.02. 2021 г. Срок на изпълнение II. - XII 2022 г.

  Проект на ШУ: Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества - фаза I, РД - 08 - 140/24.02.2023 г.

  Проект на ШУ: Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества - фаза II, РД - 08 - 126/01.02.2024 г.

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството на катедра Растителна защита ботаника и зоология. Член на ФКК към ФПН. Член на ФС към ФПН. Член на ОС на ШУ К. Преславски

  Членства в научни организации

  International Society for Horticultural Science (ISHS)