Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Гюлджан Хикмет Якуб-Мехмедова
  Гл. ас. д-р Гюлджан Хикмет Якуб-Мехмедова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 314 К1

  Email: g.mehmedova@shu.bg

  Приемно време: Консултация: Понеделник 12.00-14.00 ч. Присъствени дни: Понеделник: 9.00 - 17.00 ч. и Четвъртък: 9.00 - 17.00 ч.


  2016 МИКРО- И НАНОВЛАКНЕСТИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ БИОЛОГИЧНОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД - КУРКУМИН, Институт по полимери, БАН, гр. София
  2022 Guldjan Yakub, Nevena E. Manolova, Iliya B. Rashkov, Nadya Markova, Reneta Toshkova, Ani Georgieva, Rosica Mincheva, Antoniya Toncheva, Jean-Marie Raquez, and Philippe Dubois, Pegylated Curcumin Derivative: Water-Soluble Conjugates with Antitumor and Antibacterial Activity, ACS Omega, 7, 41, 36403-36414, 2022, DOI: 10.1021/acsomega.2c04173, (IF 4.197), ISSN 2470-1343, Q1
  2020 Gyuldzhan Yakub, Antoniya Toncheva, Veselin Kussovski , Reneta Toshkova, Ani Georgieva, Elena Nikolova, Nevena Manolova, and Iliya Rashkov, Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities, Fibers and Polymers, Vol.21, No.1, 55-65, 2020 (IF 1.80); DOI 10.1007/s12221-020-9473-z; ISSN: 1229-9197 (print), ISSN 1875-0052 (online), SJR 0.44, Q2
  2018 Gyuldzhan Yakub, Milena Ignatova, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Reneta Toshkova, Ani Georgieva, Nadya Markova, Chitosan/ferulic acid-coated poly(E-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties, International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 107, Part A, 689-702, 2018, (IF 3.91); https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183; ISSN: 0141-8130 (print), ISSN: 1879-0003 (online); SJR 1.14, Q1
  2018 A. Trochopoulos, E. Ivanov, G. Yakub, I. Rashkov, N. Manolova, D. Momekova, M. Zaharieva, H. Najdenski, M. Berger, S. Konstantinov, Antineoplastic potential of curcumin loaded polymeric formulations against human malignant cells, Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries, Scientific Reports, Proceedings of the Humboldt Kolleg, R. Argirova, D. Boteva, Y. Kalvachev, Editors, Faber Publishing House, pp. 42-57, 2018, ISBN 978-619-00-0827-9
  2016 Gyuldzhan Yakub, Antoniya Toncheva, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Dobri Danchev, Veselin Kussovski, Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 133, 42940, 2016 (IF 1.77); DOI: 10.1002/APP.42940; ISSN: 0021-8995 (print), ISSN: 1097-4628 (online); SJR 0.58, Q1
  2016 Ilieva, Y., Kaloyanov, K., Yosifov, D., Zaharieva, M., Donchev, P., Yakub, G., Toncheva, A., Rashkov, I, Manolova, N., Zhelezova, I., Momekova, D., Momekov, G., Najdenski, H., Konstantinov, S., Curcumin loaded biocompatible electrospun polymer mats for the treatment of CTCL skin lesions, British Journal of Haematology (2016) 173(Issue Supplement S1), 75-75, IF: 5.81. (Special Issue: Abstracts of the XXXVI World Congress of the International Society of Hematology Hosted by the British Society for Haematology, 18–21 April 2016, Glasgow, UK); doi: 10.1111/bjh.14019; ISSN: 0007-1048(print), ISSN: 1365-2141 (online); SJR 1.91, Q1
  2014 Gyuldzhan Yakub, Antoniya Toncheva, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Veselin Kussovski, Dobri Danchev, Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, Vol. 29, 607–627, 2014 (IF 1.57); DOI: 10.1177/0883911514553508; ISSN: 0883-9115 (print), ISSN: 1530-8030 (online); SJR 0.44, Q2
  2023 Гюлджан Якуб, Ирина Йотова, Ивайло Парушев, Джемиле Халим, Витан Консулов, Функционални акриламидни съполимери и полимерни хидрогелове – получаване и приложение, XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2023“ (NCNS2023) 29 – 30 септември 2023, Shumen, Bulgaria
  2022 Gyuldzhan Yakub-Mehmedova, Mehmed Mehmedov, Galya Todorova, Mariya Stefanova, Electrospun curcumin-loaded mats with anticoagulant and antibacterial properties, XX NATIONAL CONFERENCE \"NATURAL SCIENCES 2022\" (NCNS2022), 30 September - 01 October 2022, Shumen, Bulgaria
  2017 Г. Якуб, А. Тончева, Н. Манолова, И. Рашков, Р. Тошкова, А. Георгива, Е. Николова, Електроовлакнение мембрани, съдържащи куркумин – УВ стабилност, in vitro взаимодействие с различни клетки (HeLa клетки, лимфоцити и макрофаги), Осма научна сесия “Mладите учени в света на полимерите”, Институт по полимери-БАН, 06. ЮНИ 2017, София.
  2016 Гюлджан Якуб, Милена Игнатова, Невена Манолова, Илия Рашков, Надя Марковa, Нови антибактериални електроовлакнени наноматериали от поли(е-капролактон), съдържащи природно фенолно съединение, Седма научна сесия “Младите учени в света на полимерите”, Институт по полимери-БАН, 09 ЮНИ 2016. София.
  2016 G. Yakub, A. Toncheva, M. Ignatova, N. Manolova, I. Rashkov, V. Kussovski, N. Markova, R. Toshkova „Electrospun fibrous materials containing natural phenolic compounds with antibacterial and in vitro antitumor activity“, 18th National Symposium Polymers, 29 september-1 October 2016, Sofia, Bulgaria.
  2016 Y Ilieva, K Kaloyanov, D Yosifov, M Zaharieva, P Donchev, G Yakub, A Toncheva, I Rashkov, N Manolova, I Zhelezova, D Momekova, G Momekov, H Najdenski, S Konstantinov, Curcumin loaded biocompatible electrospun polymer mats for the treatment of CTCL skin lesions, Monday 18th April 2016 FREE COMMUNICATIONS Lymphoid Malignancy - Cellular and Molecular Biology.
  2015 Гюлджан Якуб, Антония Тончева, Невена Манолова, Илия Рашков, Нетъкан текстил с антикоагулантни и антибактериални свойства, получен чрез електроовлакняване. Общотекстилна конференция’ 2015 „Иновации в текстила и облеклото“ – 29-30 октомври 2015 г.
  2015 G. Yakub, A. Toncheva, N. Manolova, I. Rashkov, D. Danchev, V. Kussovski Electrospun curcumin-loaded mats with anticoagulant and antibacterial properties, International conference „Challenges in science and technology of polymer materials“, 19-23 май, 2015, Bansko, Bulgaria – получил наградата на Aldrich за най-добър постер;
  2015 Antoniya Toncheva, Gyuldzhan Yakub, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Dobri Danchev and Veselin Kussovski “Electrospun curcumin-loaded polylactide fibers: mechanical, anticoagulant and antibacterial properties” International conference BPG Annual Meeting 2015, May 18-19, 2015, Houffalize, Belgium.
  2014 Гюлджан Якуб, Антония Тончева, Невена Манолова, Илия Рашков, Веселин Късовски, Добри Данчев, Нетъкан текстил, съдържащ куркумин, с антиоксидантни, антикоагулантни и антибактериални свойства, получен чрез електроовлакняване. Общотекстилна конференция’2014 „Иновации в текстила и облеклото“ – 23-24 октомври 2014 г;
  2014 Гюлджан Якуб, Антония Тончева, Невена Манолова, Илия Рашков Електроовлакнени матове от поли(L-млечна-съ-D,L-млечна киселина) с включен куркумин: получаване и свойства. Пета постерна сесия “Младите учени в света на полимерите”, Институт по полимери - БАН, 5 юни 2014, София;
  2013 Якуб Г., Тончева А., Манолова Н., Рашков И. Mикровлакнести материали от полимлечна киселина и куркумин, получени чрез електроовлакняване. Четвърта постерна сесия “Младите учени в света на полимерите”, Институт по полимери - БАН, 6 юни 2013, София;
  2021 Томова Р., Славова М., Якуб Г., Йотова И, Аналитична химия - Протоколи за количествен анализ, Университетско изд. \"Епископ Константин Преславски\", 104 стр., Шумен 2021, ISBN 978-619-201-488-9
  2023 Gyuldzhan Yakub, Antoniya Toncheva, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Veselin Kussovski, Dobri Danchev, Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, Vol. 29, 607–627, 2014 (IF 1.57); DOI: 10.1177/0883911514553508; ISSN: 0883-9115 (print), ISSN: 1530-8030 (online); SJR 0.44, Q2. ЦИТИРАНА В: Zahedi P., Khatibi A., and Fallah-Darrehchi M., Antimicrobial electrospun membranes, Electrospun and Nanofibrous Membranes, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823032-9.00023-4, 2023
  2023 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: R. Fouad, Amira A. M. Ali, Novel electrospun fibers as carriers for delivering a biocompatible Sm(III) nanodrug for cancer therapy: fabrication, characterization, cytotoxicity and toxicity, RSC Adv., DOI: 10.1039/d2ra06052c, 13, 1883–1891, 2023
  2023 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768; ЦИТИРАНА В: Martins M. G., Paiva Th. F., Goulart J. S., Abreu C.R.A., Finotelli P. V., Ferraz H. C., Pinto J. C., Development of a fluorescent PMMA-based polymer material through in-situ incorporation of curcuma extract, Polymer, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125870, 273, 125870, 2023
  2023 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: C. Jin, H. Zhang, F. Ren, J. Wang, S. Yin, Preparation and Characterization of Ferulic Acid-Wheat Gluten Nanofiber Films with Excellent Antimicrobial Properties, Foods, doi: 10.20944/preprints202307.0168.v1, 12, 2778, 2023
  2023 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797 ЦИТИРАНА В: Al-Musawi M. H., Mahmoudi E., Mohammadzadeh V., Asadi K., Almajidi Y. Q., Ramezani S., Ghorbani M., Electrospun Polyvinylpyrrolidone/Soy protein nanofibers enriched with curcumin-loaded ZIF-8 nanoparticles: Synthesis and evaluation for wound healing application, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132131, 676, Part A, 132131, 2023
  2022 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797 ЦИТИРАНА В: Wang Q., Liu S., Lu W., Zhang P., Fabrication of Curcumin Ag Loaded Core/Shell Nanofiber Membrane and its Synergistic Antibacterial Properties, Frontiers in Chemistry, DOI: 10.3389/fchem.2022.870666, 2022
  2022 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Maliszewska I., Czapka T., Electrospun Polymer Nanofibers with Antimicrobial Activity, Polymers 14(9):1661, DOI: 10.3390/polym14091661, 2022
  2022 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797 ЦИТИРАНА В: Lv Y., Han Y., Yu Zh., Chen J., Li C., Wang C., Hu P., Liu Y., Core-shell alum-borneol fiber for high bioavailability, Progress in Biomaterials, DOI: 10.1007/s40204-022-00192-9, 2022
  2022 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Pishva B., Nourmohammadi J., Hesaraki S., Gallic acid-grafted hybrid strontium fluoride/polycaprolactone nanocomposite fibers for bone regeneration, Progress in Organic Coatings, 170(8):106976, DOI: 10.1016/j.porgcoat.2022.106976, 2022
  2022 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules,, 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909. ЦИТИРАНА В: Shukla D., Nandi N. K., Singh B., Singh A., Kumar B., Narang R. K., Singh Ch., Ferulic acid-loaded drug delivery systems for biomedical applications, Journal of Drug Delivery Science and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jddst.2022.103621, 2022
  2022 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768; ЦИТИРАНА В: Ali M., Khan N. R., Subhan Z., Mehmood S., Amin A., Rabbani I., Fazal-ur -Rehman, Basit H. M., Syed H. Kh., Khan I. U., Khan M. Sh., and Khattak S., Novel Curcumin-Encapsulated а-Tocopherol Nanoemulsion System and Its Potential Application for Wound Healing in Diabetic Animals, BioMed Research Internationa, https://doi.org/10.1155/2022/7669255, 2022
  2022 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Furuhashi A., Rakhmatia Y. D., Ayukawa Y., Koyano K., Titanium membrane layered between fluvastatin-loaded poly (lactic-co-glycolic) acidfor guided bone regeneration, Regenerative Biomaterials, Volume 9, 2022, rbac061, https://doi.org/10.1093/rb/rbac061, 2022
  2022 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Pattnaik S., Swain K., Ramakrishna S., Optimal delivery of poorly soluble drugs using electrospun nanofiber technology: Challenges, state of the art, and future directions, WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, https://doi.org/10.1002/wnan.1859 , 2022
  2022 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(e-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules, 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909. ЦИТИРАНА В: Ojeda-Hernandez D. D., Canales-Aguirre A. A., Matias-Guiu J. A., Matias-Guiu J., Gоmez-Pinedo U., Mateos-Diaz J. C., Chitosan–Hydroxycinnamic Acids Conjugates: EmergingBiomaterials with Rising Applications in Biomedicine, International Journal of Molecular Science, https://doi.org/10.3390/ijms232012473 , 23(20), 12473, 2022
  2021 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Boraei S. B. A., Nourmohammadi J., Bakhshandeh B., Dehghan M. M., Gholami H., Gonzalez Z., Sanchez-Herencia A. J., Ferrari B., Capability of core-sheath polyvinyl alcohol-polycaprolactone emulsion electrospun nanofibrous scaffolds in releasing strontium ranelate for bone regeneration, Biomedical Materials, 16(2):025009, DOI: 10.1088/1748-605X/abdb07, 2021
  2021 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Hasannasab M., Nourmohammadi J., Dehghanb M. M., Ghaee A, Immobilization of bromelain and ZnO nanoparticles on silk fibroin nanofibers as an antibacterial and anti-inflammatory burn dressing, International Journal of Pharmaceutics 610(1):121227, DOI: 10.1016/j.ijpharm.2021.121227, 2021
  2021 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Olmos-Juste, R., Alonso-Lerma, B., Pеrez-Jimеnez, R., Gabilondo, N., Eceiza, A. 3D printed alginate-cellulose nanofibers based patches for local curcumin administration, Carbohydrate Polymers 264, 118026, 2021
  2021 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Arshad N., Zia K. M., Hussain M. T., Zuber M., Arshad M. M., Synthesis of novel curcumin-based aqueous polyurethane dispersions for medical textile diligences with potential of antibacterial activities, Polym. Bull. (2021), DOI: https://doi.org/10.1007/s00289-021-03871-y
  2021 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Olmos-Juste R., .Guaresti O., Calvo-Correas T., Gabilondo N., Eceiza A., Design of drug-loaded 3D printing biomaterial inks and tailor-made pharmaceutical forms for controlled release, International Journal of Pharmaceutics, 609, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.121124, 2021
  2021 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: de Paula Cavalcante, M., de Menezes, L.R., da Rocha Rodrigues, E.J., Tavares, M.I.B. Selective localization of nanohydroxyapatite in poly(3-hydroxybutyrate)/polycaprolactone blends composites and its effects on crystallization and molecular dynamics. Journal of Materials Science 56(5), pp. 3692-3712, 2021
  2021 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Li, C., Fang, K., He, W., Li, K., Jiang, Y., Li, J. Evaluation of chitosan-ferulic acid microcapsules for sustained drug delivery: Synthesis, characterizations, and release kinetics in vitro. Journal of Molecular Structure 1227, 129353, 2021
  2021 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 цИТИРАНА В: Shen, R., Wang, H., Wu, K., Gao, J., Li, J. Characterization and antimicrobial properties of ferulic acid grafted self-assembled bacterial cellulose-chitosan membranes. Journal of Applied Polymer Science, Article in Press, DOI: 10.1002/app.50824, 2021
  2021 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797 ЦИТИРАНА В: Guerrini, L.M. , Oliveira, M.P., Stapait, C.C., Maric, M., Santos, A.M., Demarquette, N.R. Evaluation of different solvents and solubility parameters on the morphology and diameter of electrospun pullulan nanofibers for curcumin entrapment. Carbohydrate Polymers 251, 117127, 2021
  2021 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797 ЦИТИРАНА В: review, Raduly F. M., Raditoiu V., Raditoiu A., Purcar V., Curcumin: Modern Applications for a Versatile Additive, Modern Applications for a Versatile, DOI: https://doi.org/10.3390/coatings11050519, 11, 519, 2021
  2021 Yakub G., Toncheva A., Kussovski V., Toshkova R., Georgieva A., Nikolova E., Manolova N., Rashkov I.. Curcumin-PVP Loaded Electrospun Membranes with Conferred Antibacterial and Antitumoral Activities. Fibers and Polymers, 21, Springer, 2020, ISSN:12299197, DOI:10.1007/s12221-020-9473-z, 55-65. SJR (Scopus):0.467, JCR-IF (Web of Science):1.797, ЦИТИРАНА В: Ghelich R., Jahannama M. R., Abdizadeh H., Torknik F.S., Vaezi M. R., Effects of hafnium and boron on antibacterial and mechanical properties of polyvinylpyrrolidone-based nanofibrous composites, Polymer Bulletin, https://doi.org/10.1007/s00289-021-03627-8, 2021
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: L. Moradkhannejhada, M. Abdoussa, N. Nikfarjamb, M. Hasan, S. VahidHeidary, The effect of molecular weight and content of PEG on in vitro drug release of electrospun curcumin loaded PLA/PEG nanofibers, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 56, 101554, 2020
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Vilchez A., Acevedo F., Cea M., Seeger M., Navia R. Applications of Electrospun Nanofibers with Antioxidant Properties: A Review. Nanomaterials, 10, 175, 2020
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Kudzin, M.H.; Mrozinska, Z.; Kaczmarek, A.; Lisiak-Kucinska, A. Deposition of Copper on Poly(Lactide) Non-Woven Fabrics by Magnetron Sputtering-Fabrication of New Multi-Functional, Antimicrobial Composite Materials. Materials, 13, 3971, 2020
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Biofunctionalization of Textile Materials. 2. Antimicrobial Modification of Poly(lactide) (PLA) Nonwoven Fabricsby Fosfomycin, 12(4), 768; https://doi.org/10.3390/polym12040768, 2020
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Kudzin M. H., Mrozinska Z., Kaczmarek A., Lisiak-Kucinska A., Deposition of Copper on Poly(Lactide) Non-Woven Fabrics by Magnetron Sputtering—Fabrication of New Multi-Functional, Antimicrobial Composite Materials, 13(18), 3971; https://doi.org/10.3390/ma13183971, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Balasubramaniam MP, Murugan P, Chenthamara D, Ramakrishnan SG, Salim A, Lin F-H, Robert B, Subramaniam S. Synthesis of chitosan-ferulic acid conjugated poly(vinyl alcohol) polymer film for an improved wound healing. Materials Today Communications, 25, art. no. 101510, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Berton SBR, Cabral MRP, de Jesus GAM, Sarragiotto MH, Pilau EJ, Martins AF, Bonafе EG, Matsushita M. Ultra-high-performance liquid chromatography supports a new reaction mechanism between free radicals and ferulic acid with antimicrobial and antioxidant activities. Industrial Crops and Products, 154, art. no. 112701, 2020,
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Celebioglu A, Uyar T. Development of ferulic acid/cyclodextrin inclusion complex nanofibers for fast-dissolving drug delivery system. International Journal of Pharmaceutics, 584, art. no. 119395, 2020,
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Li C, Fang K, He W, Li K, Jiang Y, Li J. Evaluation of chitosan-ferulic acid microcapsules for sustained drug delivery: Synthesis, characterizations, and release kinetics in vitro. Journal of Molecular Structure, art. no. 129353, 2020,
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: review, Khoshnoudi-Nia S, Sharif N, Jafari SM. Loading of phenolic compounds into electrospun nanofibers and electrosprayed nanoparticles. Trends in Food Science and Technology, 95, 59-74, 2020,
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: review, Liu H, Gough CR, Deng Q, Gu Z, Wang F, Hu X. Recent advances in electrospun sustainable composites for biomedical, environmental, energy, and packaging applications, International Journal of Molecular Sciences, 21 (11), art. no. 4019, 2020,
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: review, Negm NA, Kana MTHA, Abubshait SA, Betiha MA. Effectuality of chitosan biopolymer and its derivatives during antioxidant applications, International Journal of Biological Macromolecules, 164, 1342-1369, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: review, Pavel TI, Chircov C, Rаdulescu M, Grumezescu AM, Regenerative wound dressings for skin cancer, Cancers, 12 (10), art. no. 2954, 1-22, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: review, Zhao L, Duan G, Zhang G, Yang H, Jiang S, He S. Electrospun functional materials toward food packaging applications: A review. Nanomaterials, 10 (1), art. no. 150, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Wang C-Y, Hsiao C-Y, Tsai K-L, Cheng Y-H. Injectable thermosensitive chitosan-based hydrogel containing ferulic acid for treating peripheral arterial disease, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 14 (10), 1438-1448, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Wang N, Zhou Y, Zhao L, Wang C, Ma W, Ge G, Wang Y, Ullah I, Muhammad F, Alwayli D, Zhi D, Li H. Ferulic acid delayed amyloid B-induced pathological symptoms by autophagy pathway via a fasting-like effect in Caenorhabditis elegans, Food and Chemical Toxicology, 146, art. no. 111808, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Zhang Y, Yin C, Cheng Y, Huang X, Liu K, Cheng G, Li Z. Electrospinning Nanofiber-Reinforced Aerogels for the Treatment of Bone Defects, Advances in Wound Care, 9 (8), 441-452, 2020
  2020 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: G. Wypych, Chapter 5 – Prevention of oxidation of released polymers and rubbers, In: Handbook of Antioxidants, ISBN 978-1-927885-59-8, 2020 ChemTec Publishing. Published by Elsevier Inc., pp. 107-214, 2020
  2020 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https:doi.org10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦТИРАНА В: Tarik Eren, Gulay Baysal, Faik Dogan, Biocidal activity of curcumin and cationic polymer possessing composites, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 35 2020.
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: R. Sathish Kumar, G. Arthanareeswaran. Nano-curcumin incorporated polyethersulfone membranes for enhanced anti-biofouling in treatment of sewage plant effluent. Materials Science and Engineering: C 94, 258, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Ranjeth Kumar Reddy, T., Kim, H.-J. Mechanical, Optical, Thermal, and Barrier Properties of Poly (Lactic Acid)/Curcumin Composite Films Prepared Using Twin-Screw Extruder. Food Biophysics, 14, 22, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Zare M., Norouzi Sarkati M., Tashakkorian H., Partovi R., Rahaiee S. \"Dextran-immobilized curcumin: An efficient agent against food pathogens and cancer cells\". Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34, 309, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Arbade, G.K., Kumar, V., Tripathi, V., Menon, A., Bose, S., Umasankar Patro, T. \"Emblica officinalis -loaded poly(е-caprolactone) electrospun nanofiber scaffold as potential antibacterial and anticancer deployable patch\". New Journal of Chemistry, 43 (19), pp. 7427-7440, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Gajanan Arbade, Umasankar Patro. Biocompatible Polymer Based Nanofibers for Tissue Engineering. chapter in: Advances in Sustainable Polymers, 43-66, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Golchin, A., Hosseinzadeh, S., Staji, M., Soleimani, M., Ardeshirylajimi, A., Khojasteh, A. \"Biological behavior of the curcumin incorporated chitosan/poly(vinyl alcohol) nanofibers for biomedical applications\". Journal of Cellular Biochemistry, 120, 15410, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Mustikasari, D., Rezeki, Y.A., Munir, M.M., Rachmawati, H., Khairurrijal, K. \"Turmeric extract-loaded polyvinylpyrrolidone spherical submicron particles produced using electrohydrodynamic atomization: Their physico-chemical properties and antioxidant activity\". Materials Research Express, 6 (8), art. no. 085415, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Zare, M., Norouzi Sarkati, M., Tashakkorian, H., Partovi, R., Rahaiee, S. \"Dextran-immobilized curcumin: An efficient agent against food pathogens and cancer cells\". Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34, 309, 2019
  2019 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules,, 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Anwar M., Nisa K., Indirayati N. Acid-base evaluation of chitosan-ferulic acid conjugate by a free radical grafting method. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 251 (1), art. no. 012023, 2019
  2019 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Locilento D.A., Mercante L.A., Andre R.S., Mattoso L.H.C., Luna G.L.F., Brassolatti P., Anibal F.D.F., Correa D.S. Biocompatible and biodegradable electrospun nanofibrous membranes loaded with grape seed extract for wound dressing application. Journal of Nanomaterials, 2019, art. no. 2472964, 2019
  2019 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Qian J., Li H., Zuo K., Feng X., Hu Y., Zhang S. Methacrylic acid/butyl acrylate onto feruloylated bagasse xylan: Graft copolymerization and biological activity. Materials Science and Engineering C, 98, 594-601, 2019
  2019 Yakub, G., Ignatova, M., Manolova, N., Rashkov I., Toshkova, R., Georgieva, A., Markova, N.. Chitosan/ferulic acid-coated poly(е-caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties. International Journal of Biological Macromolecules 107A, Elsevier, 2018, ISSN:0141-8130, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.183, 689-702. ISI IF:3.909 ЦИТИРАНА В: Song, J., Ke, R., Zhang, M., Fei, G., Ma, X., Qiu, J. Interface interaction and compatibility molecular dynamics verification of Scutellaria baicalensis Georgi extracts/PBS dyeing and antibacterial composites. Materials Research Express, 6 (7), art. no. 075403, 2019
  2019 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Sathish Kumar, R., Arthanareeswaran, G. Nano-curcumin incorporated polyethersulfone membranes for enhanced anti-biofouling in treatment of sewage plant effluent.Materials Science and Engineering C, 94, pp. 258-269, 2019
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Bae, S., Dibalsi, M.J., Meilinger, N., Zhang, C., Beal, E., Korneva, G., Brown, R.O., Kornev, K.G., Lee, J.S., Email Author View Correspondence (jump link) Heparin-Eluting Electrospun Nanofiber Yarns for Antithrombotic Vascular Sutures, ACS Applied Materials and Interfaces 10, 8426-8435, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Keihanian, F., Saeidinia, A., Bagheri, R.K., Johnston, T.P., Sahebkar, A., Curcumin, hemostasis, thrombosis, and coagulation. Journal of Cellular Physiology, 233, 4497-4511, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Mutlu Gozde, Semih Calamak, Kezban Ulubayram, Eylem Guven, Curcumin-loaded electrospun PHBV nanofibers as potential wound-dressing material, doi: 10.1016/j.jddst.2017.09.017, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 43: 185-193 (2018) Mutlu Gozde, Semih Calamak, Kezban Ulubayram, Eylem Guven
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Naseri-Nosar, M., Salehi, M., Farzamfar, S., Azami, M., The single and synergistic effects of montmorillonite and curcumin-loaded chitosan microparticles incorporated onto poly(lactic acid) electrospun film on wound-healing, Journal of Bioactive and Compatible Polymers 33, 239-253, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Ranjeth Kumar Reddy, T., Kim, H.-J., Mechanical, Optical, Thermal, and Barrier Properties of Poly (Lactic Acid)/Curcumin Composite Films Prepared Using Twin-Screw Extruder. Food Biophysics, article in press, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Veerasubramanian, P.K., Thangavel, P., Kannan, R., Chakraborty, S., Ramachandran, B., Suguna, L., Muthuvijayan, V., An investigation of konjac glucomannan-keratin hydrogel scaffold loaded with Avena sativa extracts for diabetic wound healing. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 165, 92-102, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768 ЦИТИРАНА В: Liu, H., Zhou, C., Liu, X., Xu, Y., Geng, S., Chen, Y., Wei, C., Yu, C. \"MMA@SCNC composite microspheres prepared from pickering emulsion template as curcumin delivery carriers\". Journal of Applied Polymer Science, 135 (15), art. no. 46127, 2018
  2018 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: T. Ponrasu, P.K. Veerasubramanian, R. Kannan, S. Gopika, L. S. V. Muthuvijayan, Morin Incorporated polysaccharide-protein (psyllium-keratin) hydrogel scaffolds accelerate diabetic wound healing in Wistarrats, DOI: 10.1039/c7ra10334d, ACS Advances 8: 2305, 2018.
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Chou S -F, Woodrow K A, Relationships between mechanical properties and drug release from electrospun fibers of PCLand PLGA blends. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 65, 724-733, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: review, Keihanian F, Saeidinia A, Bagheri RK, Johnston TP, Sahebkar A, Curcumin, hemostasis, thrombosis and coagulation, DOI 10.1002/jcp.26249, Journal of Cellular Physiology, irst published: 26 December 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https: doi.org 10.1177 0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Mouthuy P-A, Skoc MS, Gasparovic AS, Milkovic L, Carr AJ, Zarkovic N, Investigating the use of curcumin-loaded electrospun filaments for soft tissue repair applications. International Journal of Nanomedicine 12, 3977-3991, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Sharifah ISS, Qairol AAB, Azlina HN, Khairusshima MKN, Thermal, Structural and Mechanical Properties of Melt Drawn Cur-loaded Poly(lactic acid) Fibers. Procedia Engineering 184, 544-551, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Shekarforoush E, Mendes AC, Baj V, Beeren SR, Chronakis IS, Electrospun Phospholipid Fibers as Micro-Encapsulation and Antioxidant Matrices. Molecules 22, 1708, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Thangavel P, Ramachandran B, Chakraborty S, Kannan R, Lonchin S, Muthuvijayan V, Accelerated Healing of Diabetic Wounds Treated with L-Glutamic acid Loaded Hydrogels Through Enhanced Collagen Deposition and Angiogenesis: An In Vivo Study. DOI:10.1038/s41598-017-10882-1, Scientific REPORTS 7, 10701, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768. ЦИТИРАНА В: Deng L, Kang X, Liu Y, Feng F, Zhang H, Effects of surfactants on the formation of gelatin nanofibres for controlled release of curcumin. Food Chemistry 231, 70-77, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768. ЦИТИРАНА В: Li S, Lv R, Liu H, Na B, Zhou H, Ge L, Uniform high-molecular-weight polylactide nanofibers electrospun from a solution below its entanglement concentration. Journal of Applied Polymer Science 134, Article Number: 44853, 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Danchev, D., Kussovski, V.. Electrospun polylactide-based materials for curcumin release: Photostability, antimicrobial activity, and anticoagulant effect. Journal of Applied Polymer Science, 133, 5, John Wiley and Sons Inc., 2016, ISSN:0021-8995, DOI:10.1002/app.42940, 42940. SJR:0.611, ISI IF:1.768. ЦИТИРАНА В: Liu H, Zhou C, Liu X, Xu Y, Geng S, Chen Y, Wei C, Yu C, PMMA@SCNC composite microspheres prepared from pickering emulsion template as curcumin delivery carriers. DOI: 10.1002/app.46127, Journal of Applied Polymer Science, First published: 14 December 2017
  2017 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Thangavel P, Ramachandran B, Kannan R, Muthuvijayan V, Biomimetic hydrogel loaded with silk and L-proline for tissue engineering and wound healing applications. Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials 105, 1401-1408, 2017
  2016 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568 ЦИТИРАНА В: Dubey P, Gopinath P, PEGylated Graphene Oxide based Nanocomposite grafted Chitosan/Polyvinyl alcohol Nanofiber as an Advanced Antibacterial Wound Dressing. RSC Advances 6, 69103-69116, 2016
  2016 Yakub, G., Toncheva, A., Manolova, N., Rashkov, I., Kussovski, V., Danchev, D.. Curcumin-loaded poly(l-lactide-co-D,l-lactide) electrospun fibers: Preparation and antioxidant, anticoagulant, and antibacterial properties. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 29, SAGE Publications Ltd, 2014, ISSN:0883-9115, DOI:https://doi.org/10.1177/0883911514553508, 607-627. SJR:0.549, ISI IF:1.568. ЦИТИРАНА В: Wu H -l , Bremner D H , Li H -y , Shi Q -q, Wu J -z, Xiao R -q, Zhu L -m, A novel multifunctional biomedical material based on polyacrylonitrile: Preparation and characterization. Materials Science & Engineering C 62, 702-709, 2016