Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ваня Петрова Колева
  Доц. д-р Ваня Петрова Колева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 312

  Телефон: 08 999 44 527

  Email: v.koleva@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: петък, от 10 ч. до 12 ч.; Втора седмица: петък, от 10 ч. до 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ “Епископ Константин Преславски”. Биология и химия

  Заемани академични длъжности

  2002 г. - асистент.

  2005 г. - старши асистент.

  2009 г. - главен асистент.

  2015 г. - доцент

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен ДОКТОР.

  Дисертация: Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог

  4-bromo-N,Ndiethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine2-oxide върху митотични клетки

  Водени лекции и/или упражнения

  Генетика и еволюционни теории, Обща генетика и Теория на еволюционните учения, Генетика на растенията, Молекулярна генетика

  Области на научни интереси

  Генотоксично и цитотоксично действие на синтетични препарати и медицински растения. Клетъчна виталност. Апоптоза. Генотоксична оценка на замърсяването на околната среда.

  Специализации

  Работа с Атомно силов микроскоп, Химически факултет на СУ"Св Климент Охридски", 2009 г.

  Участия в проекти

  19. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-80/09.02.22 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  18. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-67/25.01.2021 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  17. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/30.01.2020 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  16.Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева

  15. Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева

  14. ”Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя”; Договор № РД.10.575/27.02.2017 г. (вх. №.РД.08.125/06.02.2017г.). Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

  13. XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017” РД-08-65/01.02.2017 г. Ръководител: доц. д-р П. Галчева

  12. Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016 г.).

  11. In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015 г.).

  10. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник)

  9. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014 г.).

  8. Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013 г.).

  7. Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения (ДО02-86/13.12.2008 г.) Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев. Водеща организация: ШУ"Еп. К. Преславски".

  6. Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия” (Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.2009 г. към проект RNF 01/0133). Ръководител: доц. д-р Жана Ангарска. Водеща организация: СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет.

  5. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№ РД-07-630 / 07.04.2009 г.). Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов.

  4. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№РД-07-1038/30.03.2010 г.). Ръководител: доц. д-р Б. Дунков.

  3. Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения (Университетски проект № РД-05-319/09.03.2010 г. финансова подкрепа към Национален проект ДО 02-86/13. 12. 2008 г.) Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев.

  2. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№РД-07-337/15.03.2011 г.) Ръководител: доц. д-р Р. Иванов.

  1. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление (№ РД-07-772/05.04.2012 г.). Ръководител: проф. д-р Н. Чипев.

  Организационна дейност

  Ръководство на кръжок "Етноботаника"

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България,

  Жени в науката