Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Диляна Стефанова Иванова-Станчева
  Доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 411

  Телефон: 054 830495 вътр. 272 К1

  Email: d.ivanova@shu.bg

  Приемно време: Сряда 10.00 - 12.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2006 г. - Шуменски университет, специалност “Биология и химия“ - бакалавър;

  2007 г. - Шуменски университет, специалност “Органична химия“ - магистър

  Заемани академични длъжности

  Доцент по Физикохимя и Колоидна химия към катедра “Химия“ във факултет по Природни науки от 07.12.2017г.;

  Асистент по Физикохимя и Колоидна химия към катедра “Обща химия“ във факултет по Природни науки от 31.01.2008г. - 07.12.2017г.;

  Придобити научни степени

  2016 г., ОНС „Доктор” по 4.2. Химически науки (Физикохимия)

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по Физикохимия I и II част;

  Лабораторни упражнения по Физикохимия I и II част;

  Лабораторни упражнения по Колоидна химия;

  Лабораторни упражнения по Методика и техника на химичния експеримент;

  Лабораторни упражнения по Обща химия;

  Лабораторни упражнения по Аналитична химия.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  не

  Области на научни интереси

  Научни изследвания в областта на:

  • Експерименталното изследване на пенни филми от разтвори на нейоногенни, йоногенни и смесени повърхностноакнивни вещества (ПАВ);

  • Адсорбцията на нейоногенни ПАВ на фазовата граница разтвор/ въздух. Смесени адсорбционни слоеве и мицели;

  Специализации

  Не;

  Участия в проекти

  2008

  Име на проекта Самоорганизация на колоидни системи в ограничен обем, Mеждународен изследователски и квалификационен проект на Европейската комисия SOCON 512331/2005-2008 (Marie Curie),ръководител проф. дхн. Е. Манев, доц. д-р Ж. Ангарска- координатор за ШУ; водеща организация за България – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

  Име на проекта: „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, Национален проект проект RNF 01/0133 (2009-2010), ръководител: проф. дхн Б.Радоев, водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”

  2009

  Име на проекта: Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, ръководител: доц. д-р Жана Ангарска, водеща организация: Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.09 към проект RNF 01/0133

  Име на проекта Теоретико-приложни и образователни аспекти при изследване и изучаване на веществата и техните въздействия върху околната среда, ръководител: Проф. д.х.н Иван Бангов- ръководител, водеща организация: Университетски проект договор №РД-05-237/10.03.2009 финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2009

  Име на проекта Нанофлуидна динамика на суспензии от квантови нано-частици в химично модифицирани канали., ръководител: Доц. д-р. Р.Цеков, водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Национален проект проект RG_09_00005/03.12. 2009/2014 (НФ за НИ към МОН)

  2010

  Име на проекта : Научни и приложни и образователни аспекти при изследване на веществата в процеса на обучение по химия и опазване на околната среда., ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект договор № РД-05-321/9.03.2010, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2011

  Име на проекта : Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда., ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект №РД-05-134/24.02.2011, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2012

  Име на проекта : Интегративни връзки наука-образование при изследване на веществата и обучението по Химия и опазване на околната среда, ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект РД-05-226/12.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2012 - 2014

  Име на проекта : \"Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки\".Проект BG051PO001-3.3.06-0003

  2013

  Име на проекта : Научни и практико-приложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучениеръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект РД-08-282/2013 г, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2014

  Име на проект: Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение. Договор:РД-08-218/10.03.2014 финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

  2016

  Университетски проект договор РД-08-65/01.02.2016г. Тема: Иновационни практики в научно-експерименталната и образователна дейност по ХООС. Ръководител: доц. Петинка Галчева; Колектив: Членовете на Катедра Обща химия

  2017

  Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  2018

  Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. “Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  2019

  • Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Финансиран от МОН, 2019 г.

  * Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. “Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  2020

  * Проект № РД-08-117 / 03. 02. 2020 год. “Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

  2021

  * Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. \\\"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  2022

  Проект РД-08-160/04.03.2022 – „Актуални проблеми в химията“ ръководител- проф. д-р. Христомир Йорданов Христов, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект РД- 08122/23.02.2023. – „Актуални проблеми в химията“ ръководител- гл.ас. д-р. Хасан Хасанов, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект № РД-08-79/29.01.2024 год. „Актуални теоретични, експериментални и методологични проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Държавни и/или научни награди

  Награда в конкурса „Химията в нашия живот” организиран в рамките на Нощ на учените 2011-проект RECSES.