Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Росица Георгиева Петкова
  Преп. Росица Георгиева Петкова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 054 830495 вътр. 225

  Email: r.petkova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник - от 08:00ч. до 12:00ч.; Петък - от 08:00ч. до 12:00ч.;


  Завършен университет, специалност

  2007 - 2011 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - специалност "Растителна защита" - "Бакалавър" - Агроном

  2011 - 2013 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - специалност "Химични аспекти в растителната защита" - "Магистър" - Химик в растителната защита

  2013 - 2014 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - специалност "Растителна защита" - "Магистър" - Агроном в растителната защита

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Мадара" АД гр. Шумен

  "Вариант Петров" ЕООД гр. Каспичан

  Заемани академични длъжности

  2014-2018 - Асистент в катедра "Аграрни науки и растителна защита" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Водени лекции и/или упражнения

  Води лабораторни упражнения по следните дисциплини: "Обща ентомология", "Специална ентомология", "Зоология на безгръбначните животни", "Зоология на гръбначните животни", "Ботаника", "Устройство на растенията и адаптации към околната среда", "Прогноза и сигнализация", "Карантина на растенията";

  Области на научни интереси

  Ентомология, Зоология, Биологично земеделие

  Участия в проекти

  Проект Р 149 „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката“ на ИО-Пловдив.

  Проект РД-08-239/13.03.2014 „Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите“ на катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Проект РД-08-70/02.02.2016г. „Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите“ на катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Проект РД-08-93/03.02.2017г. „Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите“ на катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Проект РД-08-120/06.02.2018г. “Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози“ – Фаза 1 на катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Проект РД-08-73/29.01.2019г. „Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози“ – Фаза 2 на катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ NatuResEdu, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове- 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г. - технически сътрудник

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на студенти от специалност "Растителна защита", ОКС "Бакалавър"