Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев
  Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 054 830495 вътр. 225

  Email: v.dochev@shu.bg

  Приемно време: вторник 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  През 1992 г. завършва Аграрен университет – Пловдив, специалност „Полевъдство“.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999 - 2018 научен сътрудник в ИЗС "Образцов чифлик Русе

  2018 - 2023 научен сътрудник е ЗИ Шумен

  Заемани академични длъжности

  2014 Доцент, "Селекция и семепроизводство на културните растения", ИЗС "Образцов чифлик" - Русе

  Придобити научни степени

  През 2012 г. защитава дисертация на тема: “Влияние на климатичните условия на североизточна България върху биологичните и стопански качества на сортове зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.)” и получава образователната и научна степен “доктор” - научна специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения"

  Водени лекции и/или упражнения

  "Растениевъдство", "Агрометеорология", "Генетика", "Селекция и семепроизводство", "Карантина на растенията“ , „Биологична растителна защита“, "Биометрия и опитно дело"

  Области на научни интереси

  Биологично и биодинамично земеделие, селекция на пшеница

  Участия в проекти

  По изпълнение на Community programme LEONARDO DA VINCI, Lifelong Learning Programme 2007-2013, PILOT PROJECTS, LANGUAGE COMPETENCES, TRANSNATIONAL NETWORKS AGREEMENT 2007-LLP-LDV/TOI/2007/EL-18, на тема “Обучение за удостоверяване на генетично немодифицирани продукти - изучаване структурата на системата за сертифициране” чуждестранен координатор PLANNING GROUP Ltd (PLANNING GROUP), GREECE - Kostis Melachroinos

  „Създаване на мрежа за прилагане на мулти- дисциплинарен подход за устойчиво развитие и управление на биологичното земеделие в България и Румъния” съвместно с Института по храни и Биоресурси , Букурещ, Румъния към МОМН с ръководител за България – н.с.д-р Атанас Атанасов.

  От 1999 г. участие в проекти към ССА.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник директор "Наука" в ИЗС "обр. чифлик" Русе - 2016 - 2018 г.

  Организационна дейност

  Председател на Общото събрание на ИЗС "обр. чифлик" Русе - 2010-2016 г.

  Седем години участие в състав на Експертна комисия към МЗГ за обследване на площи със земеделски култури.

  Членства в научни организации

  Член на Научен съвет към ССА, член на НАОА, членувал в Съюза на учените в България