Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Жени Димитрова Стоянова
  Доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 K1

  Email: j.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: Приемно време: I седмица: вторник 10-12 ч.; II седмица: сряда 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  През 1989 г. се дипломира във ВПИ - гр.Шумен, специалност Биология и химия.

  Заемани академични длъжности

  2006 г. - главен асистент

  2016 г. - доцент

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен ДОКТОР, научна специалност: Физиология на растенията.

  Дисертация: "Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност"

  Водени лекции и/или упражнения

  Ботаника І част (Анатомия и морфология на растенията)

  Ботаника ІІ част (Систематика на растенията)

  Теренна практика по ботаника І и ІІ част

  Управление и опазване на биологичните ресурси

  Екология на растенията

  Етноботаника

  Систематика на растенията с основи на фитоценология

  Растително разнообразие

  Области на научни интереси

  Етноботаника

  Алелопатия

  Флористика

  Участия в проекти

  1. Проект финансиран по програма PHARE CBC 2005 Romania – Bulgaria RO2005/017.01.02.02. Тема на проекта : “Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria), 2008. Ръководител: Marius Fagaras, Ph.D.

  2. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ РД – 07- 633/ 07.04.2009. Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите

  3. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ РД - 07-1024/15.03.2010. Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

  4. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ РД-07-336/15.03.2011. Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

  5. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ РД-05-239/14.03.2012. Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

  6. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ РД-08-262/14.03.2013. Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

  7.Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ - “Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите“ -2014г.

  8. Проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз - BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки” (2014-2015 г.)

  12. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“ – РД-08-271/11.03.2015. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите.

  13. №РД-08-70/02.02.2016 „Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите”

  14. РД-08-125/06.02.2017. Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя.

  15. № РД-10-415/28.02.2018 „Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека“

  16. № Н21/30 - 2018. Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

  17. РД-08-45/ 2019.Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

  18. РД-08-104/01.02.2019. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека.

  19. РД-08-128/04.02.2019. Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет – 2019.

  20. BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”. Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда. Ръководител на проекта: Валери Серафимов . Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  21. РД-08-104/30.01.2020 г. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека. Ръководител на проекта: доц. д-р А. Драгоева

  22. РД-08-67/25.01.2021 Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека. Ръководител на проекта: доц. д-р А. Драгоева

  23. Integrated Water Project for the District of Burgas, CCI 2020BG16CFMP001, Procedure 00571-2021-0008: Development of specific and detailed environmental protection objectives for 21 protected areas of the Natura 2000 ecological network, funded by the European Commission, Burgas Regional Water Company EAD, Environment Agency Austria. Продължителност: 2022.

  24. Проект № BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи", и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ", Структура и функции" и "Бъдещи перспективи", Продължителност: 2022-2023 г.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра Биология, декември 2021 г.

  Организационна дейност

  Ръководство на кръжок "Етноботаника"

  Членства в научни организации

  Жени в науката - клон Шумен