Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Павлина Стилиянова Маринова
  Преп. Павлина Стилиянова Маринова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус Корпус I, стая 312

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 K1

  Email: p.marinova@shu.bg

  Приемно време: Присъствено време: Понеделник 8:00-13:00; Четвъртък 8:00-13:00 Приемно време: Вторник 13:00-16:00; Четвъртък 13:00-16:00;


  Завършен университет, специалност

  2016 г. завършва Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", магистър еколог - Управление и опазване на екосистеми.

  Заемани академични длъжности

  2021 - хон. асистент

  2023 - преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по:

  1. Ботаника II част (Систематика на растенията)

  2. Методика и техника на училищния експеримент по биология

  3. Ботаника I част

  Области на научни интереси

  Екология и опазване на екосистемите; Мониторинг на биоразнообразието; Херпетология.

  Участия в проекти

  1.Проект №BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море. Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Продължителност: 2022-2023.

  2.Проект №РД-08-113/20.02.2023 г. Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“, (2023 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  3.Проект №РД-08-80/09.02.2022г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“, (2022 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

  4.Проект BG16M1OP002-3.003-0001 Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

  Заемани ръководни позиции

  Курсов ръководител на специалност Екология и опазване на околната среда, ОКС бакалавър, приети през учебната 2022-2023 г.;