Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Димчо Захариев Иванов
  Проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 054 830 495 вътр. 225 К1

  Email: d.zahariev@shu.bg

  Приемно време: Петък 10-12 ч. Присъствени дни: вторник и четвъртък 8-16 ч. в кабинет 205


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Специалност "Биология и химия"

  Заемани академични длъжности

  Асистент - 2006

  Старши асистент - 2007

  Главен асистент - 2008

  Доцент - 2012

  Професор - 2018

  Придобити научни степени

  Доктор по биология (научна специалност “Ботаника”) - 2006

  Водени лекции и/или упражнения

  ОКС "бакалавър":

  Ботаника (Анатомия и морфология на растенията)

  Устройство на растенията и адаптации към околната среда

  Устройство и жизнени процеси при растенията

  Фитогеография и опазване на биологичното разнообразие

  Флористично разнообразие на България

  Теренна практика по ботаника

  ОКС "магистър":

  Лечебните растения в Република България

  Консервационно значими лечебни растения

  Теренен практикум

  Области на научни интереси

  Ботаника, Флористика, Лечебни растения, Растения с природозащитен статут, Ендемити, Реликтни растения, Инвазивни растения, Природни местообитания

  Участия в проекти

  Международни:

  1. Бургаски влажни зони, Българо-швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие, Продължителност: 1997-2003.

  2. Key to Nature – Interactive e-tools for learning and teaching biodiversity, ECP-2006-EDU-410019 по програма „E-Content Plus“, Продължителност: 2007-2010.

  3. Study of the Vertebrate Fauna in Bulgariаn and Romanian part of Dobroudja. Environmental status and Measures for Protection, Romania, Bulgaria, Project of MON, Д01 – 1221/17.12.07, №БРС-8/07, Продължителност: 2008-2009.

  4. Let‘s Cycle At The Black Sea, LetsCYCLE – BSB-998, funded by the European Commission, Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014–2020). Продължителност: 2020-2022.

  5. Integrated Water Project for the District of Burgas, CCI 2020BG16CFMP001, Procedure 00571-2021-0008: Development of specific and detailed environmental protection objectives for 21 protected areas of the Natura 2000 ecological network, funded by the European Commission, Burgas Regional Water Company EAD, Environment Agency Austria, Продължителност: 2022-2023.

  Национални:

  1. Събиране на фотоси на лечебни растения от списъците в Плана за управление на НП “Централен Балкан”, Контактно лице за ШУ, Продължителност: ІХ.2004-ІХ.2005.

  2. Изграждане на мрежата от защитени зони „Натура 2000” в България, Продължителност: VІ.2005-Х.2006.

  3. Проучване на флората и растителността в района на ВЕП „Драгоман” – с. Големо Малово, Софийско, Продължителност: ІV-ІХ.2010.

  4. Натура 2000 – Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I, Продължителност: III.2011-III.2013.

  5. Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Договор №DIR– 5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Продължителност: VI.2013-III.2014.

  6. Студентски практики, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG051PO001-3.3.07-0002, Продължителност: Х.2013-Х.2014.

  7. Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, Контактно лице за ШУ, Продължителност: Х.2014-III.2016.

  8. Студентски практики - Фаза 1, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.002-0001, Продължителност: IХ.2016-IХ.2018.

  9. Шумен - зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България - 2018 - 14, Контактно лице. Продължителност: Х.2018-IX.2019.

  10. Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, BG16M1OP002-3.003-0001-C02. Продължителност: V.2019-IX.2022.

  11. Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000” в област Шумен, BG16M1OP002-3.019-0023-C01. Продължителност: VII.2020-XII.2022.

  12. Студентски практики – Фаза 2, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.013-0001. Продължителност: II.2020-V.2023.

  13. Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България, NatuResEdu, BG05M2ОP001-2.016-0022, по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по Приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителност: VII.2021-XII.2023.

  14. Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“ и природно местообитание 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, BG16M1OP002-3.021-0005-C01. Продължителност: VII.2021-VI.2024.

  15. Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България. BG16M1OP002-3.005-0001, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Продължителност: IХ.2022-ХI.2023.

  Проекти на ШУ - научно-изследователски:

  1. Биоразнообразие на род Aster и други видове от сем. Asteraceae в България и на Балканския полуостров. Продължителност: 2004.

  2. Изследване на флората и фауната в агроекосистеми в околностите на Шумен. Продължителност: 2006.

  3. Биоценотично проучване на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението им за опазване на агроекосистемите от вредители. Продължителност: 2009.

  4. Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, Проект №РД-08-239/13.03.2014. Продължителност: IV.2014-ХII.2014.

  5. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите. Проект №РД-08-271/11.03.2015. Продължителност: IV.2015-ХII.2015.

  6. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите. Проект №РД-08-70/02.02.2016. Продължителност: III.2016-ХII.2016.

  7. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите. Проект №РД-08-93/03.02.2017. Продължителност: II.2017-ХII.2017.

  8. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. Проект №РД-08-120/06.02.2018. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

  9. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, Проект №РД-08-73/29.01.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

  10. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1. Проект №РД-08-135/04.02.2020. Продължителност: II.2020-ХII.2020.

  11. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 2. Проект №РД-08-109/02.02.2021. Продължителност: II.2021-ХII.2021.

  12. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 3. Проект №РД-08-113/23.02.2022. Продължителност: II.2022-ХII.2022.

  13. Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества – фаза I. Проект №РД-08-140/24.02.2023 г. Продължителност: II.2023-ХII.2023.

  14. Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества – фаза II. Проект №РД-08-126/01.02.2024 г. Продължителност: II.2024-ХII.2024.

  Проекти на ШУ - художествено-творчески:

  1. XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, Проект №РД-08-333/13.03.2015. Продължителност: III.2015-ХII.2015.

  2. XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018, Проект №РД-08-116/06.02.2018. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

  3. XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, Проект №РД-08-48/21.01.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

  4. Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет – 2019, Проект №РД-08-128/04.02.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

  5. XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”, Проект №РД-08-77/24.01.2020 г. Продължителност: II.2020-ХII.2020.

  6. XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021”, Проект №РД-08-126/03.02.2021 г. Продължителност: II.2021-ХII.2021.

  7. XX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2022”, Проект №РД-08-122/25.02.2022 г. Продължителност: II.2022-ХII.2022.

  8. XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2023“, Проект №РД-08-129/23.02.2023 г. Продължителност: II.2023-ХII.2023.

  9. XXII Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2024“, Проект № РД-08-121/01.02.2024 г. Продължителност: II.2024-ХII.2024.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на Катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ - от 2017 г.

  Заместник-декан по акредитация и качество на ФПН - в периода 2019-2020 г.

  Организационна дейност

  Заместник-председател на Общото събрание на ФПН на ШУ - в периода 2012 - 2016 г.

  Председател на Общото събрание на ФПН на ШУ - от 2020 г.

  Член на Факултетния съвет на ФПН на ШУ - от 2013 г.

  Член на Национална междуведомствена работна група за инвазивни чужди видове - от 2019 г.

  Член на Националния съвет по биологично разнообразие - от 2022 г.

  Членства в научни организации

  Българско ботаническо дружество - от 2003 г.

  Българско дружество по фитоценология – 2001 - от 2004 г.

  International Society for Development and Sustainability - от 2017 г.