Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Димитър Тодоров Владев
  Проф. д-р Димитър Тодоров Владев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 1, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 263 К1

  Email: d.vladev@shu.bg

  Приемно време: I седм. сряда 12-18 ч., II седм. четвъртък 10-16 ч.


  Завършен университет, специалност

  1985 г. - ИПУ “Д. Михайлов”, специалност „История и география”-бакалавър, Диплома № 3246, с отличен успех - 6.00;

  1988 г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ФОП, специалност „Управление и организация”-бакалавър, Диплома № 642, с мн. добър успех - 5.33;

  1990 г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, специалност „Геоморфология и картография- 5 г. магистър", Диплома № 115487, с отличен успех - 5.50;

  1995г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК, квалификация „Журналист”, медиаспециализация „Телевизия”-бакалавър, Диплома № 130 503, с отличен успех - 6.00.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1989-1991 г. - Научно-изследователски сектор към СУ “Св. Климент Охридски”, геоморфолог в екипи, извършващи хидрогеоложки и хидроложки проучвания;

  1992-1995 г. - ръководител в печатно-издателска база “Болтенинко” ООД; редактор във вестници “Пазар експрес”, “Вечерни новини” и др.

  1998-2002 г. “ТОП–ТВ” режисьор, оператор, сценарист в телевизионната рубрика “Географски паспорт”

  Заемани академични длъжности

  1995 г. - асистент;

  2000 г. - главен асистент;

  2011 г. - доцент.

  2018 г. - професор

  Придобити научни степени

  Доктор по геоморфология и палеография (ш. 01.08.03), Научна Комисия по Геолого-географски науки при ВАК.

  Водени лекции и/или упражнения

  Геология и геоморфология; Почвознание и география на почвите; Геология с петрография; Климатология и хидрология; Климатология и хидрология на България; Геоморфология; Геология и геоморфология на България; Природноресурсен потенциал; Агрометеорология,Природна география на България; Агроклиматология; Рискови природни процеси, Приложение на ГИС в управление на околната среда, Математическа география и картография, История на географията и географските открития, Приложна геология, Климатични промени и регионално развитие и др.

  Области на научни интереси

  структурна геоморфология; почвознание; неблагоприятни и опасни геоложки, геоморфоложки и хидроклиматични процеси и явления; дистанционни геоморфоложки изследвания, палеогеография; ГИС и картография; заснимане, монтаж и озвучаване на научно-популярни филми с географско съдържание.

  Специализации

  Сертификат №DESK1_21 ESRI-Bulgaria-Обучение за работа с базов ГИС софтуер ArcGIS for Desktop I (2013);

  Сертификат: Основи на Географските информационни системи и моделиране (2014);

  Сертификат №8/22.02.2013 г. за успешно завършено участие по проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”;

  Сертификат - Председател на жури на конкурс „Красива природа красива наука” Лято 2017 г.,организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен;

  Сертификат - Председател на жури на конкурс „Красива природа красива наука” Зима 2017/2018 г., организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен;;

  Сертификат - Председател на жури на фотоконкурс "Красива природа, красива наука – Зима 2018/2019", организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен;

  Сертификат - Председател на жури на фотоконкурс "Красива природа, красива наука – Лято 2019", организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен;

  Сертификат - Председател на жури на фотоконкурс "Красива природа, красива наука – Лято 2020", организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен-общински фонд "Култура";

  Сертификат - Председател на жури на фотоконкурс "Красива природа, красива наука – Лято 2021", организиран от "Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство" – "СТЕАМ", гр. Шумен и Община Шумен-общински фонд "Култура";

  Обучителен семинар за базите данни Scopus, ScienceDirect и Mendeley, 18.10.2018 г., Лектор: Тошка Борисова.

  Practical training course on use of Clarivate Analytics Web of Science platform an has the competence to use and prepare reference materials with Web of Science resourses, BICAM Plus ltd – 28.02.2019 г., Лектор: д-р Цветелина Димитрова, представител на Томсън Ройтерс за България

  Участия в проекти

  СС- 905/1999 “Съвременни методики за оценка на земите в карстовите райони на България с оглед рационалното природоползване”, МОН, ГИ на БАН;

  СС-909/1999 “Карстогенезис и почвено-растителна среда в България”, МОН, ИПАЕ “Н. Пушкаров”;

  Проект: “Комплексно-екологично проучване на характерни екосистеми в СИ България. Определяне на видове биоиндикатори за целите на екологичния мониторинг”, 2001 г., Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Проект: “Структурно-геоморфоложко изследване на субареалната част от континенталната окрайнина на българския сектор на Черно море, 2001 г., Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Проект: №037/2002 “Приложение на географските информационни системи (ГИС) при проучване релефа на Шуменското плато”, Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Международна програма на Европейски съюз 2009/10 г.: “Граждански диалог Турция – Европейски съюз”, базови организации - общини Шумен и Адапазаръ;

  Проект: \"Неблагоприятни рискови процеси и явления в СИ България и отражението им върху социално-икономическото развитие на региона\"; РД-05-231/09.03.2009 /I ч./, РД 05-306/8.03.2010 /II ч./, Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Проект РД-05-261/11.03.2009 - \"Виртуална библиотека\";

  Проект № РД-05-235/14.03.2012 г. \"Изграждане на център по интерактивна география\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Оперативна програма за развитие на сектор \"Рибарство\" 2013 г., финансиран от Европейски фонд за рибарство и държавния бюджет на РБ;

  Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014 г.;

  Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014 г.;

  2013-2015 г. - Проект по 7 РП на ЕС програма Project No: 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, Semantic pathways for building a spatially-thinking society “GEOTHNK” 001/3.3.07-0002);

  Проект № РД-08-285/14.03.2014/2015 г. \"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България\", Фонд \"Научни изследвания\" към ШУ;

  Проект № РД-08-253/2013 г., \"Теоретико-методологичен модел на обучението по география и интерактивно образование\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Проект № РД-08-245/14.03.2014 г. \"Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

  Проект № РД-08-283/12.03.2015 г \"Разработване на научно-образователни ресурси по приложна география и ГИС\", Фонд \"Научни изследвания\" към ШУ;

  Проект № РД-08-275/11.03.2015 г. Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени\", Фонд \"Научни изследвания\" към ШУ;

  Проект РД-08-117/08.02.2016 г. \"Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато\",Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

  Проект РД-08-100/05.02.2016 г. \"Интердициплинарно изследване на мегалити в България\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

  ПРОЕКТ BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики” – ФАЗА I Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - Европейски структурни и инвестиционни фондове;

  Проект № РД-08-103/06.02.2017 г. \"Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

  Проект № РД-08-160/09.02.2018 г. \"Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм\", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

  Проект № РД-08-121/04.02.2019 г. Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, Фонд \"Научни изследвания\" към ШУ

  Проект № КП-06-МНФ/21/22.10.2020 г. „Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, съфинансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН

  Проект № РД-21-163/04.03.2020 г \"Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България\", Фонд \"Научни изследвания\" към ШУ

  Проект по програма Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme - BSB-998 „LET\'S CYCLE AT THE BLACK SEA“, 01.07.2020 – 31.12.2022

  Проект № РД-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, Фонд „Научни изследвания” към ШУ

  РД-08-95/16.02.2022 г. Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво, Фонд „Научни изследвания” към ШУ

  Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 " Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0018-С01 „МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 2022

  Заемани ръководни позиции

  РД-12-235/02.11.2015 г. - и.д. Ръководител катедра "География и МОГ";

  РД-12-380/28.10.2016 г. - 30.07.2017 г. Ръководител катедра "География и регионална развитие";

  Организационна дейност

  член на: Контролен съвет на ШУ (2019-....); Библеотечен съвет на ШУ (2008-2012; 2019-....), Атестационна комисия към ФПН (2012-2020); Факултетен съвет към ФПН (2012- ....); Комисия за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Педагогика на обучението по ....." за ФХН (2012-2013); Комисия на ШУ по признаване на дипломи от чуждестранни висши училища (2014); координатор по секторна програма "Еразъм" за катедра "География и МОГ" (2012-2016); Комисии за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Науки за Земята" - магистърска програма "Приложна география и ГИС" и "География и регионална политика" - бакалавър; Мандатна комисия на ФПН (2016); Комисия по актуализация на правилниците към ФПН (2016); Комисия по трансфер на кредитите към ФПН;

  Членства в научни организации

  Национално географско дружество на САЩ

  Българско географско дружество (Председател БГД-Шумен)

  Mеждународна научна мрежа ResearchGATE

  APECS

  Национална асоциация на географите и регионалистите