Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Дарина Христова Бъчварова
  Доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 307

  Телефон: 054 830495, вътр. 330, 299 К1

  Email: d.bachvarova@shu.bg

  Приемно време: вторник - 9-11 ч.; присъствено време: вторник: 8-16 ч.; сряда: 8-16 ч.; Зам.-декан: приемно време: сряда: 13-16 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Биология и химия" (Магистър, учител по биология и химия).

  Заемани академични длъжности

  2000 - 2002 г.: асистент;

  2002 - 2005 г.: старши асистент;

  2005 - 2012 г.: главен асистент;

  2012 - 2017 г.: главен асистент, доктор;

  2017 г.: доцент, доктор.

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен "Доктор";

  Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" 02.22.01;

  Тема на дисертацията: "Таксономична и екологична характеристика на многоножките (Chilopoda, Diplopoda) на град Шумен и Шуменското плато";

  Обучаваща организация: Българска академия на науките - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, София.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и лабораторни упражнения по Екология и защитени територии на специалност "Педагогика на обучението по природни науки", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции по Почвознание на специалност "Геодезия", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Биогеография на специалност "География и регионална политика", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции по Системи за управление на околната среда на специалност "Управление и опазване екосистемите", редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Глобални въздействия върху околната среда и екосистемите на специалност "Управление и опазване екосистемите", редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Въведение в системната екология на специалност "Управление и опазване екосистемите", редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Екология и Екология и опазване на околната среда, модул неспециалисти на специалности "Управление и опазване екосистемите", "Екология на микроорганизмите, биотехнологии - пречистване и контрол", "Биотероризъм и безопасност на храни", "Екологични биотехнологии и контрол на храни", редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Екология и защитени територии на специалност "Дидактика на биологията и здравното образование", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лекции по Екология и опазване на околната среда на специалност "Педагогика на обучението по биология и химия", специалност "Педагогика на обучението по география и биология", специалност "Педагогика на обучението по биология и физика, редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции по Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции и семинарни упражнения по Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции и семинарни упражнения по Биогеография и опазване на биологичното разнообразие на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лекции и лабораторни упражнения по Екология на специалност "Геодезия", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

  Лабораторни упражнения по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Лабораторни упражнения по Екология и опазване на околната среда на специалности "Педагогика на обучението по биология и химия", "Педагогика на обучението по биология и физика", "Педагогика на обучението по география и биология", "Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда", "Растителна защита" и "Геодезия и картография", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Семинарни и лабораторни упражнения по Екология на специалност "Растителна защита", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър", Колеж - гр. Добрич;

  Лекции и семинарни упражнения по Зоогеография и опазване на биологичното разнообразие на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Теренна практика по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Семинарни упражнения по Природознание на специалност "Предучилищна педагогика" и "Начална училищна педагогика", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

  Области на научни интереси

  Таксономия, зоогеография и екология на подтип Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda).

  Антропогенни въздействия върху околната среда. Градска екология.

  Опазване и управление на екосистемите. Биоразнообразие. Екологичен мониторинг.

  Изследване на микробиологията на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

  Екотоксикологични изследвания на псамофилни видове миди в българската акватория на Черно море.

  Специализации

  2009 г. Статистически методи в екологията. Институт по зоология при БАН, лектор: ст. н. с. II ст. В. Попов;

  2010 г. Зоогеография и опазване на биологичното разнообразие. Национален природонаучен музей при БАН, лектор: доц. д-р П. Стоев;

  2014 г. Основи на географските информационни системи и моделиране - QGIS-OSGeo-4W-2.2.0-1-Setup-x86_64. Факултет по природни науки, Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", лектори: Юри Корнилев и Георги Попгеоргиев;

  2015 г. Английски език - ниво B2 (100 часа). Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", преподаватели: гл. ас. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева и гл. ас. д-р И. Иванова.

  Участия в проекти

  Проект РД-08-113/20.02.2023 г. – Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова, Срок на изпълнение: 2023 г.

  Проект РД-08-154/01.03.2023 г. – Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Росица Михайлова, Срок на изпълнение: 2023 г.

  Проект РД-08-129/23.02.2023 г. – XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2023“, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Нина Николова-Тодорова, Срок на изпълнение: 2023 г.

  Проект РД-08-80/09.02.2022 г. – Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2022 г.

  Проект РД-08-67/25.01.2021 г. – Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2021 г.

  Проект BG16M1OP002-3.019-0023-C01: Споделена визия за екологичната мрежа "НАТУРА 2000" в област Шумен, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 3 "НАТУРА 2000 и биоразнообразие" на ОП "Околна среда" (2014-2020). Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Демократично сдружение искам да знам". Ръководител: Галина Минчева. Позиция в проекта: Експерт. Срок на изпълнение: 21.07.2020 г. - 21.12.2022 г.

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001: Студентски практики – Фаза I, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. на Европейския съюз. Водещ функционален експерт: доц. д-р Константин Константинов. Позиция в проекта: Академичен наставник. Срок на изпълнение: 2016-2018 г.

  Проект BG05M2OP001-2.013.0001: Студентски практики – Фаза 2, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Водещ функционален експерт: доц. д-р Екатерина Люцканова. Позиция в проекта: Академичен наставник. Срок на изпълнение: 2018-2022 г.

  Проект РД-08-104/30.01.2020 г.: Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2020 г.

  Проект № КП-06-Н-31/6/10.12.2019 г.: Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН, "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.". Ръководител: доц. д-р Албена Александрова – Институт по невробиология-БАН. Срок на изпълнение: 2019-2022 г.

  Проект РД-08-104/01.02.2019 г.: Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2019 г.

  Проект РД-08-167/09.02.2018 г.: Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2018 г.

  Проект РД-08-125/06.02.2017 г.: Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на живата материя, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова. Срок на изпълнение: 2017 г.

  Проект РД-08-66/02.02.2016 г. - Изледване на еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова. Срок на изпълнение: 2016 г.

  Проект РД-08-269/11.03.2015 г.: Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. дхн Добромир Енчев. Срок на изпълнение: 2015 г.

  Проект РД-08-266/10.03.2015 г.: In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова. Срок на изпълнение: 2015 г.

  Проект РД-08-213/10.03.2014 г.: Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова. Срок на изпълнение: 2014 г.

  Проект BG051PO001-4.3.04-0020, 2012-2014 г.: Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ "Еп. Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз. Ръководител: проф. дпн Маргарита Георгиева. Срок на изпълнение: 2012-2014 г.

  Проект BG051PO001-3.3.06-0003, 2012-2014 г.: Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз. Ръководител: проф. дтн Борислав Беджев. Срок на изпълнение: 2012-2014 г.

  Проект BG051PO001-3.1.07-0040, 2013-2014 г.: Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз. Ръководител: доц. д-р Живко Жеков. Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

  Проект РД-08-266/14.03.2013 г.: Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова. Срок на изпълнение: 2013 г.

  Проект РД 05-248/2012 г.: Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: проф. д-р Нешо Чипев. Срок на изпълнение: 2012 г.

  Проект РД 05-132/24.02.2011 г.: Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов. Срок на изпълнение: 2011 г.

  Проект РД 05-310/09.03.2010 г.: Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Борис Дунков. Срок на изпълнение: 2010 г.

  Проект в BOLD (Barcode of Life Database) с акроним DIPS - Identifyng Species with DNA Barcoding, 2011. Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph.

  Проект в BOLD (Barcode of Life Database) с акроним CHIPS - Identifyng Species with DNA Barcoding, 2011. Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph.

  Проект РД 05-240/11.03.2009 г.: Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов. Срок на изпълнение: 2009 г.

  Проект АД-1/19.02.2009 г. на Природен парк "Шуменско плато": Таксономична и екологична характеристика на мириаподите (Chilopoda, Diplopoda) на Шумен и Шуменското плато. Бенефициент: Дирекция на ПП "Шуменско плато".

  Проект RO2005/017-535.01.02.02, 2008 г. - Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and the possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria), Бенефициент: Universitatea “Ovidius“- Constanta.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-декан по кандидатстудентска дейност, акредитация и поддържане на качество на обучението и на академичния състав - от ноември 2022 г.

  Организационна дейност

  Член на Факултетния съвет на Факултета по природни науки.

  Председател на постоянната комисия за провеждане на таен избор на заседанията на Факултетния съвет на Факултета по природни науки.

  Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", специализанти към Център за продължаващо обучение при Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", 2006-2008 г.

  Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", 2013-2016 г.

  Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", прием 2016 г.

  Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", прием 2020 г.

  Член на комисията за изготвяне на Доклад-самооценка за програмна акредитация на на професионално направление 4.3. Биологически науки, Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" и Образователна и научна степен "Доктор", 2019 г.

  Член на комисия по изготвяне на тестове по биология за кандидатстудентски изпити.

  Председател/член на комисии за проверка на кандидатстудентски изпити по Биология.

  Член на комисии за провеждане на държавни изпити по Екология и Биология.

  Член на Университетската комисия по качество - от декември 2022 г.

  Член на Университетската комисия по акредитация - от декември 2022 г.

  Председател на Факултетската комисия по качество - от декември 2022 г.

  Член на Централната комисия по кандидатстудентска дейност - от декември 2022 г.

  Член на Академичния съвет на ШУ - от ноември 2023 г.

  Членства в научни организации

  Член на International Society of Myriapodology от 2014 г.

  Държавни и/или научни награди

  2010 г. - Академична награда от конкурса на Carlsberg Group "Зелените дипломанти на България" на Наталия Георгиева, специалност "Екология и опазване на околната среда", ОКС "Бакалавър", Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" за дипломна работа на тема "Видов състав и разпределение на Chilopoda в град Шумен и Шуменското плато", с научен ръководител: гл. ас. д-р Дарина Бъчварова.