Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Светла Димитрова Станкова
  Проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 325

  Телефон: 054 830495, 0898714991

  Email: s.stankova@shu.bg

  Приемно време: I учебна седмица: вторник и сряда - 9.00 - 17.00 ; II учебна седмица: вторник и петък - 9.00 - 17.00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” през 1997 г. специалност “География и биология”, ОКС „Магистър“

  Заемани академични длъжности

  1998 г. - хоноруван асистент по “Физическа география и ландшафтознанание” (ш.01.08.01)

  1999 г. - асистент по “Геоморфология и палеогеография” (ш.01.08.03) към катедра “География”, ФПН.

  2005 - 2011 г. - главен асистент към катедра “География” на ФПН.

  2012 г. - доцент в професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

  2018 г. - професор в професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

  Придобити научни степени

  От 01.10.2010 г. образователната и научна степен “доктор” по научната специалност ш.01.08.03 “Геоморфология и палеогеография”

  Тема на дисертационния труд - "Структурна геоморфология на Източна Стара планина"

  Водени лекции и/или упражнения

  Чета лекции по учебните дисциплини “Природна география на континентите”, “Геология и геоморфология на България”, “Геоморфология”, "Обща и регионална геология и геоморфология", “Природна география на Черно море” , "Стопанско усвояване и опазване на черно море", “Природна география на България”, Природна география и екология на Световния океан, "Природни и антропогенни туристически ресурси на България", “Приложение на теренните географски изследвания в обучението по география”, "Влияние на неблагоприятните и опасни природни процеси и явления върху земед.култури" на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в специалностите: “География и биология”, “История и география”, "Растителна защита", “Екология и опазване на околната среда”, "Езиково обслужване на бизнеса и туризма", "Краезнание" в ШУ “Еп.К.Преславски”.

  До 2013 г. съм била ръководител съм на “Теренна практика по география” и “Теренна учебна практика по география на България”, както и “Практика по геоморфология и география на почвите”, провеждани със студенти от специалностите „География и биология”, „История и география” и “Екология и опазване на околната среда” – редовна форма на обучение. Към настоящият момент съм ръководител на теренна практика по "Геоморфология и почвознание" в специалност "Екология и ООС"

  Области на научни интереси

  Геоморфология и палеогеография, структурна геоморфология, тектоника, регионална геоморфология, образователен туризъм, научно-познавателен туризъм, екологичен туризъм и др.

  Специализации

  - обучение по „Методи в структурната геоморфология” – Шумен, 2006 г.

  - обучение по „Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС” – София, 2008 г.

  - обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по география и икономика – Шумен, 2009

  - обучение по "Структурна геоморфология и регионална тектоника" - Благоевград, 2010

  - обучение за работа с базов ГИС софтуер ArcGIS for Desktop I,ESRI-Bulgaria, Sofia, 2013

  - преминат курс за "Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми", 2016, 2017

  - участие в майсторски клас „Работа в Google Classroom“, 2019

  Участия в проекти

  2004 г. участие в научен проект на тема “Геоморфоложки изследвания на суходолията в Североизточна България” с научен ръководител проф. д-р г.н. Тодор Кръстев (Договор № 2544/06.07.2004 г.).

  2009 и 2010 г. участие в научен проект на тема “Неблагоприятни рискови процеси и явления в Североизточна България и отражението им върху социално-икономическото развитие на региона” с научен ръководител проф. д-р г.н. Тодор Кръстев (Договор № РД-05-231/09.03.2009;и Договор РД05-306/8.03.2010.

  2011 г. участие в проект: „Оценка на природните условия на водосборния басейн на р. Камчия като фактор за формирането и развитието на социално-икономическата структура на населените места”, Фонд научни изследвания към ШУ

  2012 г. участие в проект: „Изграждане на център по интерактивна география”, Фонд научни изследвания към ШУ

  2014 г. участие в проект: „Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен”,Фонд научни изследвания към ШУ

  2013 г. участие в национален научен проект BG051РО001-4.3.04-0020 \\\"Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\" чрез въвеждане на съвременни форми на обучение\\\" Период 2012-2014 г.

  Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”, МОН, 2013-2014, 2016, 2017

  2015 - участие в проект на тема \\\"Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС\\\", Фонд научни изследвания към ШУ

  2016 - Проект „Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато“, Фонд научни изследвания към ШУ

  2017 - Проект „Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България“, РД-08-103/06.02.2017 г.

  2017 - XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”, РД-08-65/01.02.2017 г.

  2018 - „Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм“, РД-08-160/09.02.2018 г.

  2018 - XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”, РД-08-116/06.02.2018 г.

  2019 - „Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество“, РД-08-121/04.02.2019 г.

  2019 - XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, РД-08-48/21.01.2019 г.

  2020 - Проект Let‘s Cycle At The Black Sea“, BSB-998. Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн / Cross-Border Cooperation Black Sea Basin

  2020 - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, Студентски практики – Фаза 2

  2020 - Проект № КП-06-МНФ/21, фонд „Научни изследвания“, Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27-29.11.2020 г.

  2021 - Проект № КП-06-МНФ/15, фонд „Научни изследвания“, Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 4-6.12.2021 г.

  2021 - Проект РД-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза

  2022 - Проект РД-08-95/16.02.2022 г. Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво

  Заемани ръководни позиции

  От 2012 г. - 2020 г. Председател на Общото събрание на Факултета по природни науки

  Председател на комисията за изготвяне на Доклад-самооценка за акредитация на специалност "Педагогика на обучението по география и биология", ОКС "Бакалавър" и Магистърската програма "География и интерактивно образование" 2013/2014 г.

  Председател на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за акредитация на специалност „География и регионална политика“, ОКс „Бакалавър“ и Магистърска програма „Приложна география и ГИС“ от ПН 4.4. Науки за Земята 2018/2019 г.

  2012 г. - Председател на комисия за съставяне и актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ФПН.

  2013 г. - Председател на комисия за провеждане на вътрешноинституционален одит в ШУ "Еп. К. Преславски"

  От 2017 г. - 2021 г.- Ръководител катедра „География, регионално развитие и туризъм“

  От 2020 г. - Зам. председател на ОС на ФПН

  Организационна дейност

  Член на Комисия за вътрешно институционален одит при ШУ, от 2012 г. до сега

  Член на Комисията по учебна дейност и образователни политики на ФПН, 2017

  Член на Комисията по качество към ФПН, 2012 - 2017

  Член на Комисията по трасфер на кредити, от 2017

  Член на Експертна група за Оценка и акредитация на Професионално направление „Педагогика на обучението по...” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и Филиал-Враца, 2014

  Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, Институт по океанология при БАН, 2015

  Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "доцент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, Институт по океанология при БАН, 2015

  Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 4.4. Науки за Земята, ИО- БАН, 2016

  Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "доцент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2017

  Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 4.4. Науки за Земята, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017

  Председател на научно жури за заемане на академичната длъжност "професор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, ШУ „Епископ К. Преславски“, 2018

  Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 4.4. Науки за Земята, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2019

  Рецензент на учебник по География и икономика за 8 клас, Изд-во „Просвета“, С., 2017

  Член на редакционна колегия на Сборник "Пътувания из България (Резултати от теренни географски практики и научни експедиции)" - 2012, 2014 г.

  Отговорен редактор на Годишник на ШУ, кн. ХХІ В4 Науки за Земята, Факултет по природни науки, 2012

  Член на редакционни колегии - Сборник доклади от международна конференция "Географски науки и образование" - 2012, 2013, 2014 г.

  Член на организационен комитет на Международна конференция "Географски науки и образование" - 2012, 2013 и 2014 г.

  Член на организационен комитет на "Междууниверситетски студентски научен семинар - Географски хоризонти"-2014 г.

  Председател на организационен комитет на Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование“, 2017

  Председател на организационен комитет на Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, 2018, 2019, 2020

  Участвам в КСК на ШУ, като през 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 е 2014 г. съм Организатор на кандидат-студентския изпит по география, включена съм в комисия по проверка и оценка на кандидат-студентските работи; провеждане на държавни и семестриални изпити.

  Отговорник по качеството към катедра "География и МОГ" през 2012, 2013, 2014 г.

  Член на комисия за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Педагогика на обучението по..." за ФПН, 2013-2014 г., 2019-2020

  Член на комисия за подготовка на Доклад за разкриване на Професионалното направление "Науки за Земята" за ФПН, 2014-2015, специалност "География и регионална политика" - ОКС Бакалавър и магистърска програма "Приложна география и ГИС"

  Участвам в съставянето на индивидуални планове на студенти, организиране и провеждане на “Теренна практика по география” и “Теренна практика по география на България”, както и “Теренна учебна практика по геоморфология и география на почвите”.

  Курсов ръководител на ІV курс ГБ, ред.обучение, II ГРП, ред.об.учение.

  Научен ръководител и консултант на дипломни работи по Регионална геоморфология, Структурна геоморфология и География на България на студенти от специалностите “География и биология”, “История и география” и “Туризъм”, с теми на дипломните работи: “Геоморфология на долината на р. Война”, “Геоморфология на Еминска планина”, “Геоморфология на Котленска планина”, “Геоморфология на лиманите по северното българско черноморско крайбрежие”, “Геоморфология на долината на р. Бели Лом”, “Опасни геодинамични явления (земетресения, свлачища, срутища) по Северното българско черноморско крайбрежие и отражението им върху селищната и инженерната инфраструктура”, “Състояние и перспективи за развитието на туризма в общините Аврен, Долни Чифлик и Бяла”, “Оценка на природните и антропогенни ресурси за развитието на туризма в общините Буртас и Несебър”, “Оценка на природните и антропогенни ресурси за развитието на туризма в общините Балчик и Шабла”, “Геоморфология на Сливенска планина”, "Морфоструктура на Преславска планина", "Морфоструктура на Лиса планина", "Морфоструктурни изследвания в Антоновските възвишения", "Морфоструктурни изследвания в Драгоевска планина", Геоморфоложки изследвания във водосборния басейн на р. Суха река", "Природнотуристически ресурси за развитието на алтернативния туризъм в Северното българско черноморско крайбрежие", "Геоморфоложки изследвания на Еленските възвишения" и др.

  Научен ръководител на 23 дипломанта от специалност „География и биология”, „История и география“, „Краезнание“ и др.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България - клон Шумен

  Съюз на Жените в науката

  Асоциация на професионалните географи и регионалисти - клон Шумен.

  Българско географско дружество

  Съюз на учените - Варна