Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Милена Петрова Стоянова
  Проф. д-р Милена Петрова Стоянова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 325

  Телефон: 054 830495 /в. 299

  Email: m.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: ШУ корпус 3 кабинет 325 понеделник 8.30 - 16.30 ч. или ДИКПО-Варна кабинет 212


  Завършен университет, специалност

  • 2016 г. Доктор в направление 3.9 Туризъм по научната специалност Икономика и управление (туризъм) в катедра "Туризъм" в Стопански факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград

  • 2004-2005 г. ШУ “Епископ Константин Преславски” - Туризъм (магистър)

  • 1999 ШУ “Епископ Константин Преславски” - спечелен редовен докторантски конкурс по “Геоморфология и палеогеография” с ш. 01.08.03.

  • 1992 - 1997 ШУ “Епископ Константин Преславски” - биолог, учител по биология и география (магистър)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  • 2008 - 2014 Преподавател в Частен колеж по туризъм „Алеко Константинов“ - София, Шумен, Момчилград

  • 1997 - 2001 СОУ “Гео Милев” гр.Варна - учител по география и биология, екскурзоводство и хотелиерство

  Заемани академични длъжности

  • 2022 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

  Професор в направление 4.4 Науки за Земята (География и регионално развитие) в катедра „География, регионално развитие и туризъм”

  • 2018 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

  Доцент в направление 3.9 Туризъм (Туризъм и регионално развитие) в катедра „География, регионално развитие и туризъм”

  • 2017 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

  Главен асистент в направление 3.9 Туризъм (Туристически маркетинг) в катедра „Туризъм”

  • 2007 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

  Главен асистент по „География на рекреацията и туризма“ в катедра „Туризъм”

  • 2006 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Главен асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра катедра „География и туризъм”, Колеж - Добрич

  • 2004 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Старши асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра „География”, Колеж - Добрич

  • от юни 2001 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра „География”

  Придобити научни степени

  2016 г. - Образователна и научна степен “доктор” в професионално направление 3.9 „Туризъм“, по научната специалност „Икономика и управление на туризма“

  Водени лекции и/или упражнения

  • Преподавател по туризъм; География на рекреацията и туризма, Природна география и ладшафтознание в специалностите „Туризъм”, „География и биология”, „История и география”, „Културно-историческо наследство и туризъм“, „ЕООС“, „Растителна защита“, „Археология“ в ШУ „Епископ К. Преславски”.

  • Води занятия по дисциплините: „Ландшафтознание и ландшафтно райониране“, „Разработване и аценка на проекти за регионално развитие“, „Политическа география и геополитика на Балканите“, „Регионална политика на ЕС“, „Регионално развитие“, „Регионални особености на туристопотока в България“, „Съвременни аспекти на устойчивото развитие “, „Въведение в туризма”, „Екскурзоводство”, „Маркетинг в туризма“, “Международен туризъм”, “Природни туристически ресурси на България”, “Антропогенни туристически ресурси на България”, „Туристически ресурси на Балканските страни”, „Туроператорска, агентска и транспортна дейност“, „Практика по екскурзоводство”, “Алтернативен туризъм” „Техника и технология на екскурзоводското обслужване“, „Обекти на световното природно и културно наследство в България“ и др.

  Области на научни интереси

  Регионално развитие, География, Регионален туризъм, СПА и уелнес туризъм, Туристически имидж и брандиране, Международен туризъм, Екскурзоводство, Алтернативни видове туризъм, Маркетинг в туризма, Туроператорска и турагентска дейност, Социална психология и туристическо поведение

  Специализации

  • 2022 г.– Обучение „Иновативни образователни технологии“ - Министерство на образованието и науката, Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

  • 2022 г.– Обучение „Дизайн и провеждане на електронно обучение в дистанционна форма“ - ШУ

  • 2022 г.– Онлайн обучение по MS EXCEL - ШУ

  • 2021 г.– Онлайн майсторски клас „Компоненти на дигиталната реалност като предпоставка за иновационни образователни технологии“ - ШУ

  • 2020 г.– Майсторски клас „Обучение за конфигуриране на изпитни тестове в електронната платформа на ШУ“

  • 2020 г.– Обучение „Работа с Университетската платформа на ШУ за обучение в електронна среда“ в ШУ

  • 2020 г.– Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

  • 2019 г. - DNV-GL - ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ISO 9001:2005, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

  • 2019 г. - Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

  • 2019 - Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

  • 2018 - Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

  • 2018 Обучение по програма Еразъм + в Klaipeda State University of Applied sciences, гр. Клайпеда, Литва

  • 2018 Госсударственный институт русского языка им. А. С. Пушкина – Москва, Русия, обучение по програма „Практический курс РКИ“, Практика речи

  • 2018 Обучение по Strategic Management, Operations Management, Buyer Behavior, Finance, част от обучението в британската магистърска програма – МВА във Висше училище по мениджмънт - Варна

  • 2016 Завършен курс „Приложение на статистическите методи в научните изследвания“ - Съюз на специалистите по качеството в България – ССКБ гр. София

  • 2015 Свидетелство за завършен курс по английски език трето ниво по метода на класическата сугестопедия към ЦПО “Материка“ - Варна - 2015

  • 2014 Свидетелство за завършен курс по английски език второ ниво по метода на класическата сугестопедия към ЦПО “Материка“ - Варна - 2014

  • 2013 Преподавател към SUNSHINETOURS TRAINING

  МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И ПЪТУВАНИЯТА НА IATA/UFTAA НИВО FOUNDATION

  • 2012 - 2013 Специализация по Психология към ДИКПО - Варна

  • 2012 МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМА IATA – FONDATION LEVEL

  2012 Завършен курс за работа с интернет-платформата на Алианс Франсез за дистанционно обучение

  • 2012 Завършен курс за работа с интерактивна бяла дъска и интерактивни технологии Jumpido и Envision

  • 2010 НБУ - Чужди езици - Свидетелство за завършен курс по английски език – В2

  • 2006 Свидетелство за завършен курс по английски език – ІV ниво по учебник „International Express” в Учебен център на Комисия „Фулбрайт” в гр. Шумен

  Участия в проекти

  Национален и по оперативни програми на ЕС – за член на колектива

  • 2021 г. – Проект № КП-06-МНФ/15, фонд „Научни изследвания“, Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 3-5.12.2021 г. по договор от Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

  • 2020 г. - Проект № КП-06-МНФ/21, фонд „Научни изследвания“, Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27-29.11.2020 г. по договор от Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

  • 2020 г. - Проект „Възможности за осигуряване временна заетост на лица от целеви групи в Социално предприятие „Социал травел” ЕООД, с предоставяне на специализирани туристически услуги на хора с двигателни увреждания в достъпна туристическа среда на територията на общините Девин, Самоков и Видин“ по Договор РД-04-45/29.07.2020 г., финансиран от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ и съфинансиран от Социално предприятие „Социал травел” ЕООД.

  • 2020 г. - Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г. Проект № BG05SFOP001-2.019-0037-C01 „Компетентни и мотивирани служители на Дирекция „Национален Парк Рила“. office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg. Изпълнител: „Българска консултантска организация” ЕООД. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

  • 2010-2011 г. – „Ние инвестираме в своето бъдеще“; Фондация за социални инвестиции и ресурси - – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. (лектор в обучения)

  • 2010 г. – „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“ Дейност 3 „Обучители и оценители“; МОМН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.

  Международен – за член на колектива

  • 2023 г.- LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE – BSB-998 по Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 (координатор)

  • 2022 г.- LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE – BSB-998 по Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 (координатор)

  • 2021 г.- LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE – BSB-998 по Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 (координатор)

  • 2020 г. - LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE – BSB-998 по Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 (експерт)

  • 2007 г.- “Development Centre for Elaboration of Effective Models for Tourism in the Region of Kavarna and Konstanta”, BG2005/014-455.01.03.05

  • 1999 – 2001 Международен проект за икономическо обучение между МОН и фондация “JUNIOR ACHIEVEMENT”

  • 1998 – 1999 г. Международен проект “READING AND WRITING FOR CRITICAL THINKING” между МОН и “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

  Университетски проекти: ръководител

  • 2020 г. - № РД-08-118/3.02.2020 г. Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм; Ръководител доц. д-р Милена Стоянова

  • 2019 г. - № РД-08-121/04.02.2019 г. Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество; Ръководител доц. д-р Милена Стоянова

  Университетски проекти: член на колектива

  • 2022 г. - Проект: XX Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2022“, РД-08-122/25.02.2022 г.

  • 2022 г. - Проект: РД-08-95/16.02.2022 г. Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво.

  • 2021 г. - Проект РД-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза.

  • 2021 г. – Проект № РД-21-099 от 04.03.2021 г. „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021)

  • 2020 г. – „Научни и творчески прояви на студенти и докторанти от Шуменски университет“, № РД-08-120/3.02.2020 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Станимир Железов

  • 2020 г. - Проект на ШУ „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020) - № РД-21-182/05.03.2020. Ръководител: доц. д-р Росица Михайлова

  • 2018 г. – „Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм“ № РД-08-160/9.02.2018; Ръководител проф- д-р Милен Пенерлиев

  • 2017 г. – „Комуникацията като фактор за развитието на туризма“, Договор № РД-08-92/03.02.2017 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Тодорка Кабакчиева“

  • 2016 г. – „Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране“, Договор № РД-10-398/07.03.2016 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Ваня Василева

  • 2015 г. – „Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО“, Договор РД-08-313/13.03.2015 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Екатерина Керемидарска

  • 2014 г. – 2015 г. - BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2013-2015 г.; Координатор за ШУ проф. д-р Добрин Добрев

  • 2013 г. – „Възможности за повишаване атрактивността на регионалния туризъм чрез разработване на културни маршрути по Българското черноморско крайбрежие”, Договор № РД-08-267/14.03.2013 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“

  • 2012 г. – „Съвременни технологични аспекти за управление на регионалния туризъм (на примера на Варненска област)“ № РД-05-241/15.03.2012 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Иван Петков

  • 2011 г. – „Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране“ № РД-05-145/25.02.2011 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Соня Докова

  • 2010 г. – „Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм по Българското черноморско крайбрежие“ № РД-05-328/11.03.2010 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Велико Великов

  • 2009 г. – „Състояние и перспективи за развитие на алтернативния туризъм по Българското черноморско крайбрежие“ № РД-07-632/07.04.2009 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“; Ръководител доц. д-р Велико Великов

  • 2004 г. -“Геоморфоложки изследвания на суходолията в Североизточна България” Договор № 2544/06.07.2004 г. Ръководител: проф. д-р г.н. Тодор Кръстев

  • 2002 - 2009 г. - Издаване на годишниците на факултетите, сборници с научни трудове на ДИКПО и Колеж Добрич и сборници във връзка с акредитацията, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, участник

  • 2002 - Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, участник в организацията

  Проекти съвместно с бизнеса

  • 2020 г. - проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Национален проект с ШУ. Координатор за ШУ доц. д-р Е. Люцканова

  • 2018 г. - Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ; Координатор за ШУ доц. д-р К. Константинов

  • 2017г. – Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

  „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ; Координатор за ШУ доц. д-р К. Константинов

  • 2016г. – Проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Студентски практики", към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ. Координатор за ШУ доц. д-р К. Константинов

  • 2014 г. – 2015 г.– Проект BG051PO001-3.1.07-0002 "Студентски практики", към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ. Координатор за ШУ доц. д-р К. Константинов

  Заемани ръководни позиции

  • от ноември 2021 г. Ръководител на катедра „География, регионално развитие и туризъм“ - ШУ „Епископ К. Преславски“

  • 2008 - 2014 г. Директор на Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов - София

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството в катедра „География, регионално развитие и туризъм“

  Курсов ръководител на специалност “Туризъм” от създаването на специалността в ШУ “Епископ К. Преславски“

  Курсов ръководител на специалност “География и регионална политика”, магистърска програма „Регионално развитие и туризъм“ от създаването на специалността в ШУ “Епископ К. Преславски“

  Координатор по международна програма “Еразъм +“ за катедра “Туризъм“

  Консултант към община Шумен по програмата за развитие на туризма в общината

  Член на Консултативния съвет по туризъм към община Шумен

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България - Варна (СУБ)

  Българско географско дружество (БГД)

  Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР)