Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Милен Руменов Пенерлиев
  Проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 1, стая 401

  Телефон: 054 830495 вътр. 299 К1

  Email: m.penerliev@shu.bg

  Приемно време: Петък 10-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски", спец. "География и биология", 1998 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999 - 2002 г.

  Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович", Шумен, учител

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2002 г.

  главен асистент - 2008 г.

  доцент - 2011

  професор - 2018

  Придобити научни степени

  Доктор по География (2009 г.)

  Водени лекции и/или упражнения

  География на населението и селищата

  Социално-икономическа география на България

  География на производството и световното стопанство

  Културна география

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Universidade do Porto, Portugal, FLUP (department "Geography") - may 2014, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023

  University of Bucharest, Romania, 2023

  Университет "Гоце Делчев" гр. Щип, Р. Северна Македония, 2019

  Области на научни интереси

  Проблеми на крайбрежните зони,

  Алтернативни форми на туризъм

  География на населението

  Културна география

  Специализации

  Разработване и управление на европейски проекти /сертификат/

  Въведение в ГИС - ArcGIS for Desktop I (сертификат № DESK 1_24), ESRI Bulgaria, 2015

  Удостоверение УПК 14 / 007012 "Публичном выступление на русском языке в современном социогендерном контексте", Москва, 2014

  Участия в проекти

  2009-2010 г.„Неблагоприятни и рискови процеси и явления в Североизточна България и влиянието им върху социално- икономическото развитие на региона” , фонд “Научни изследвания“

  2011 г. -Оценка на природните условия на водосборния басейн на р. Камчия като фактор за формирането и развитието на социално-икономическата структура на населените места”

  2012 г. - Изграждане на център по интерактивна география, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2013 г. - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2013. Проект “Студентски и ученически практики“, - Функционален експерт

  2013 -Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Участник

  2014 - Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2015 - Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2015 -Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ”Епископ Константин Преславски”, Университетски проект, участник

  2016: Проект “Студентски практики“, фаза 2; функционален експерт

  2018: Приложение на знанията по география, регионална политика и туризъм, Ръководител

  2019. Ресурсният потенциал като възможност затрансгранично сътрудничество (РД-08-121/04.02.2019 г.), Участник

  2020. Проект Студентски практики - Фаза 2- Функционален експерт

  2020. Проект № РД-08-118/3.02.2020 г. „Разрабтване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“

  2020. LET‘S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE по Operational Programme “Black Sea Basin 2014-2020“

  2020. Проект РД №-08-120/03.02.2020 г. “Научни и творчески прояви на студенти и докторанти от ШУ“

  2021. Проект РД - 08 - 115 / 3.02. 2021 г. \\\"Оптимизиране на аналитично-приложните функции на Центъра за кариерно развитие на ШУ\\\", Университетски проект, Ръководител

  2021. Проект РД №-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, участник

  2022. РД-08-130 / 28.02.2022 г. Адаптиране на научният и практико-приложният потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки, Ръководител

  2023. РД-08-66 / 30.01.2023 г. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ, Ръководител

  Заемани ръководни позиции

  2012 - 2016: Заместник Декан по акредитация и качество на обучението във ФПН

  2020 -2023: Директор на Център за кариерно развитие на ШУ

  Организационна дейност

  Член на Съвета на ДИКПО, Варна (от 2020 до сега)

  Член на Факултетния съвет на ФПН (ШУ) - 2011 - до сега

  Член на Общото събрание на Шуменски университет

  Член на централната комисия по Акредитация на ШУ (2012-2016)

  Член на централната комисия по качество на обучението на ШУ (2012 -2016)

  Ръководител на научна експедиция “Приморска Добруджа - 2011“, Еконорд, Камен бряг

  Отговорен редактор на “Пътувания из България“, изд. ШУ, 2012

  Отговорен редактор на “Пътувания из България 2012/14“, изд. ШУ, 2014

  Отговорен редактор на “Географски хоризонти“, 2014, 2018,2019

  Член на научния комитет на Международна конференция “Grandes Problematicas do Espaco Europeo“, Университет в Порто, Португалия, от 2014 до сега

  Член на научния комитет на 2th International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY – ISCTBL 2019, Stip, Nord Macedonia

  2018 - до сега: Член на научния редакторски екип на списание Revista Brasileira de Geografica Economica, Рио де Жанейро, Бразилия, https://journals.openedition.org/espacoeconomia/78

  2021 - 2023: Главен редактор на списание "Кариери", издание на Центъра за кариерно развитие на ШУ

  Членства в научни организации

  Национално географско дружество на САЩ

  Съюз на учените, България

  Българско географско дружество