Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Милен Руменов Пенерлиев
  Проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 401

  Телефон: 054 830495 вътр. 299 К1

  Email: m.penerliev@shu.bg

  Приемно време: Петък 10-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски", спец. "География и биология", 1998 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999 - 2002 г.

  Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович", Шумен, учител

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2002 г.

  главен асистент - 2008 г.

  доцент - 2011

  професор - 2018

  Придобити научни степени

  Доктор по География (2009 г.)

  Водени лекции и/или упражнения

  География на населението и селищата

  Социално-икономическа география на България

  География на производството и световното стопанство

  Културна география

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Universidade do Porto, Portugal, FLUP (department "Geography") - may 2014, 2015, 2018, 2019, 2022

  Области на научни интереси

  Проблеми на крайбрежните зони,

  Алтернативни форми на туризъм

  География на населението

  Културна география

  Специализации

  Разработване и управление на европейски проекти /сертификат/

  Въведение в ГИС - ArcGIS for Desktop I (сертификат № DESK 1_24), ESRI Bulgaria, 2015

  Удостоверение УПК 14 / 007012 "Публичном выступление на русском языке в современном социогендерном контексте", Москва, 2014

  Участия в проекти

  2009-2010 г.„Неблагоприятни и рискови процеси и явления в Североизточна България и влиянието им върху социално- икономическото развитие на региона” , фонд “Научни изследвания“

  2011 г. -Оценка на природните условия на водосборния басейн на р. Камчия като фактор за формирането и развитието на социално-икономическата структура на населените места”

  2012 г. - Изграждане на център по интерактивна география, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2013 г. - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2013. Проект “Студентски и ученически практики“, - Функционален експерт

  2013 -Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Участник

  2014 - Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2015 - Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

  2015 -Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ”Епископ Константин Преславски”, Университетски проект, участник

  2016: Проект “Студентски практики“, фаза 2; функционален експерт

  2018: Приложение на знанията по география, регионална политика и туризъм, Ръководител

  2019. Ресурсният потенциал като възможност затрансгранично сътрудничество (РД-08-121/04.02.2019 г.), Участник

  2020. Проект Студентски практики - Фаза 2- Функционален експерт

  2020. Проект № РД-08-118/3.02.2020 г. „Разрабтване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“

  2020. LET‘S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE по Operational Programme “Black Sea Basin 2014-2020“

  2020. Проект РД №-08-120/03.02.2020 г. “Научни и творчески прояви на студенти и докторанти от ШУ“

  2021. Проект РД - 08 - 115 / 3.02. 2021 г. \\\"Оптимизиране на аналитично-приложните функции на Центъра за кариерно развитие на ШУ\\\", Университетски проект, Ръководител

  2021. Проект РД №-08-68/26.01.2021 г. Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, участник

  Заемани ръководни позиции

  2012 - 2016: Заместник Декан по акредитация и качество на обучението във ФПН

  2020 - до сега: Директор на Център за кариерно развитие на ШУ

  Организационна дейност

  Член на Съвета на ДИКПО, Варна (от 2020 до сега)

  Член на Факултетния съвет на ФПН (ШУ) - 2011 - до сега

  Член на Общото събрание на Шуменски университет

  Член на централната комисия по Акредитация на ШУ (2012-2016)

  Член на централната комисия по качество на обучението на ШУ (2012 -2016)

  Ръководител на научна експедиция “Приморска Добруджа - 2011“, Еконорд, Камен бряг

  Отговорен редактор на “Пътувания из България“, изд. ШУ, 2012

  Отговорен редактор на “Пътувания из България 2012/14“, изд. ШУ, 2014

  Отговорен редактор на “Географски хоризонти“, 2014, 2018,2019

  Член на научния комитет на Международна конференция “Grandes Problematicas do Espaco Europeo“, Университет в Порто, Португалия, от 2014 до сега

  Член на научния комитет на 2th International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY – ISCTBL 2019, Stip, Nord Macedonia

  2018 - до сега: Член на научния редакторски екип на списание Revista Brasileira de Geografica Economica, Рио де Жанейро, Бразилия, https://journals.openedition.org/espacoeconomia/78

  2021 - Главен редактор на списание "Кариери", издание на Центъра за кариерно развитие на ШУ

  Членства в научни организации

  Национално географско дружество на САЩ

  Съюз на учените, България

  Българско географско дружество