Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов
  Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 413

  Телефон: мобилен 0887612670

  Email: pl.mihaylov@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  ВНВАУ (ВВУАПВО "П. Волов") гр. Шумен, Геодезия, Фотограметрия, Картография

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ВНВАУ (ВВУАПВО "П. Волов") гр. Шумен, катедра "Геодезия"

  Заемани академични длъжности

  асистент - 13 години ВВУАПВО + 3 години в ШУ;

  главен асистент - 3 години ВВУАПВО + 2 години в ШУ;

  доцент - 13 години.

  Придобити научни степени

  От 2005 г. - доктор по научна специалност 02.16.01 “Обща, висша и приложна геодезия”.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по дисциплините в специалност “Геодезия”: “Математическа обработка на геодезичните измервания", "Геодезични мрежи”, “Компютърна графика”, “KAD системи”, ”Приложение на ГНСС в Геодезията”,” Обработка на прецизни ГНСС измервания”, „Координатни системи, трансформации”, „Астрономо-геодезични мрежи” и „Оптимизация на геодезични мрежи”.

  Области на научни интереси

  Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания, обработка на GPS измервания, трансформации на координати.

  Участия в проекти

  2012 г. Национален проект "Мониторинг на студентското мнение за качество на образованието и академичния състав", договор РД-07-751/05.04.2012 г

  2012 г. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

  2012 г. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

  2013 г. Проект BG161PO003 - 1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

  2014 г. Проект "Еразъм"

  2014 г. Проект BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

  2015 г. Проект: РД-08-285/2014 г. Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

  2016 г. Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”;

  2017 г. Проект BG05M2ОР001/2.3.002-0001 „Студентски практики – фаза 1".

  Заемани ръководни позиции

  ВРИД началник на катедра “Геодезия“, ВВУАПВО “П. Волов“ гр. Шумен от месец май до месец октомври 2002 г.

  Зам. декан на ФТН от м. април 2010 г. до м. април 2014 г.

  Ръководител катедра “Геодезия“ от месец май 2013 г. до м. септември 2020 г.

  Зам. декан на ФТН от м. септември 2020 г. до м. май 2022 г.

  Организационна дейност

  Председател на Факултетна комисия по управление качеството на обучение: 2010-2014 г.

  Председател на Факултетна комисия по управление качеството на образованието: 2020-2022 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България