Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов
  Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 413

  Телефон: мобилен 0887612670

  Email: pl.mihaylov@shu.bg

  Приемно време:


  2005 на тема ”Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания за нуждите на Държавната геодезическа мрежа” за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 02.16.01 “Обща, висша и приложна геодезия”
  2020 Михайлов Пл., “Математична обработка на геодезичните измервания”, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020, ISBN 978-619-201-464-3
  2014 в съавторство с д-р Д. Петров, "Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността"
  2019 Building a geodetic work base by using GNSS, годишник на ФТН, ШУ, 2019 г; ISSN: 1311-834X.
  2017 в съавторство с А. Андреев. Обучението в специалност „Геодезия“ в ШУ. сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, 2017 г.
  2017 Пламен Михайлов, Божидар Стоянов, Евгени Стойков, „Заснемане на шуменската крепост с безпилотно летателно средство и орторектифициране – оценка на точността“, сп. "Геодезия, Картография, Земеустройство", Брой 5-6/2017 г., стр. 9-13, available at: http://geodesy-union.org/?page_id=69
  2016 Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова,Изследване на Средния дял на платото Белинташ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен
  2016 Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен
  2016 Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Невидимото лице на Инкая, , Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен
  2016 Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова,Караджов камък от птичи поглед, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен
  2015 в съавторство -"Менхирите около с.Царев брод,Шуменска област",сп. Наука - кн.6/2015, издание на Съюза на учените в България.
  2013 в съавторство - Evaluation of the accuracy of measurements with dual – frequency GPS receiver TRIMBLE R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode, Varna ‘2013 in Riga, LATVIA, 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS, BIOMECHANICS and MECHANICS, MECHATRONICS and ROBOTICS, June 17-21, 2013
  2007 в съавторство - „Изравнение на GPS измервания върху елипсоида” – Геодезия, картография, земеустройство, бр.3
  1997 в съавторство - “Определяне на координати на точки чрез използване на азимутални засечки”, Технически бюлетин, кн. 1
  2018 в съавторство с Кристина Янчева, "Изследване и оценка на точността на планово-височинни мрежи, трансформирани от координатна система 1970 г. в КС2005-кадастрална с лицензирания софтуер BGSTrans"
  2017 в съавторство с Б. Стоянов, Е. Стойков, Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ”, 1-3 ноември 2017, София.
  2016 в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Южния дял на платото Белинташ.
  2016 в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Средния дял на платото Белинташ.
  2016 в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ.
  2016 в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Невидимото лице на Инкая.
  2016 в съавторство с А.Андреев, Е. Стойков, Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи, MATTEX 2016, 11 ноември 2016 г., гр. Шумен
  2015 в съавторство - „Точно позициониране и документиране на групата мегалити около с. Златна Нива, Шуменска област“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен. в съавторство - „Култов комплекс Ковил“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен в съавторство - “Харман кая – светилище и природен феномен“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен
  2012 в съавторство - GPS & GLONASS - измервания и резултати при съвместна обработка, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”
  2012 в съавторство - Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”
  2010 Държавна GPS мрежа на Република България – настояще и бъдеще, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”
  2009 Върху резултатите от трансформирането на точки, резултат от GPS измервания – годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, технически науки
  2007 в съавторство - "Особености в организирането на учебни занятия с използване на ситуационни методи на обучение". НВУ “Васил Левски”, Факултет “А,ПВО и КИС" - Шумен, Артилерийска научна конференция с международно участие
  2006 "Получаване на нормалните височини на точки, резултат от GPS измервания", НВУ “Васил Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия
  2005 “Върху съвместното използване на класически геодезически и GPS измервания”, НВУ “Васил Левски”, ” Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия
  2005 "Върху трансформациите на резултатите от GPS измервания", НВУ “Васил Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия
  2004 “Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания върху повърхността на елипсоида”, НВУ “Васил Левски”, ” Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен,Научна сесия
  2004 в съавторство -“ Използване на нормални височини при изравнение с GPS”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-научен форум 2004 с международно участие
  2004 в съавторство - “Съотношение на тежестите при съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-наученфорум с международно участие
  2004 “Уравнения на поправките и тежести на измерванията при изравнение върху повърхността на елипсоида”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-научен форумс международно участие
  2003 в съавторство - “Изобразяване на план на обект в среда GIS”, НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия
  2003 в съавторство - “Един аспект за оценка точността на РГО”, НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия
  1998 в съавторство - “Аналитичен метод за определяне координати на точки по земни снимки”, ВВУАПВО “П. Волов” – Шумен, Научна сесия
  1996 в съавторство - “Вариант за решение на аналитична пространствена маршрутна фототриангулация по измерени координати на точки със стереокомпаратор“Цайс”, ВВУАПВО “П. Волов” – Шумен, Научна сесия
  2007 ”Ръководство за упражнения по геодезични мрежи“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
  1995 в съавторство “Бележник на командира на топогеодезичното отделение” – МО
  1994 в съавторство, “Радио сонди МАРЗ” – Учебно пособие
  2018 ”Ръководство за упражнения по приложение на ГНСС в геодезията“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
  2015 Ръководство за работа с тотална станция LEICA TCR405.
  2014 Оползотворяване на данни за положението и ориентацията за предварително планиране и автономна навигация на превозни средства в реално време. Методическо ръководство 9 част, Приложение на GPS в геодезията, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2014
  2020 Стойков, Е., Михайлов, Пл., \"Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати\", МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Янчев, К., \" Геодезични дейности за изследване и изучаване на съвременните движения на земната кора\", монография, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2020 г., ISBN 978-619-201-414-8
  2020 Стойков, Е., Михайлов, Пл., \"Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати\", МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Андреев, А. \"Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I\", монография, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-367-7
  2020 Стойков, Е., Михайлов, Пл., \"Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати\", МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Андреев, А. \"Инженерни природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II\", монография, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2020 г., ISBN 978-619-201-393-6
  2020 Стойков, Е., Михайлов, Пл., \"Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати\", МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Иванов, С., „Картографски приложения от дистанционни методи“, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен, 2020 г.: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 262 - 265 стр. ISSN: 1314-3921.
  2020 Стойков, Е., Михайлов, Пл., \"Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати\", МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том2, Шумен 2012 г., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 196-204 стр., ISSN 1314-3921. Цитирано от: Иванов, С., „Правила при дигитализиране“, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен, 2020 г.: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 266 - 270 стр. ISSN: 1314-3921.
  2020 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, том2, 129-134 стр., ISSN 1314-3921 Цитирано от: M. Iliev, M. Bedzheva, An Aproach for Application of UAVs for Observation оf Processes in Agriculture, 2020, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 12-14 November 2020
  2020 Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи\", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, том2, 129-134 стр., ISSN 1314-3921 Цитирано от: M. Iliev, M. Bedzheva, An Aproach for Application of UAVs for Observation оf Processes in Agriculture, 2020, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 12-14 November 2020
  2019 Андреев, А., Михайлов, П., Стойков, Е., (2016). Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи, Сборник научни трудове на международната научна конференция “МАТТЕХ 2016”, Шумен: Университеско издателство „Епископ Константин Преславски”.Цитирано от: Eng. Monika Bedzheva, Experimental exploration of the factors influencing on the accuracy of geodesical maps prepared by the means of UAVs, Proceedings of University of Ruse - 2019, volume 58, ISSN 1311-3321 (print)
  2019 Михайлов Пл., „Държавна GPS мрежа на Република България – настояще и бъдеще“, Научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2010, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Стойков, Евгени, 2019 г. „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1311-834X.
  2019 Михайлов Пл., „Държавна GPS мрежа на Република България – настояще и бъдеще“, Научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2010, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1311-834X, Цитирано от: Стойков, Евгени, 2019 г. „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1311-834X.
  2019 Михайлов Пл., ”Ръководство за упражнения по геодезични мрежи“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2007. ISBN: 978-954-577-431-7, Цитирано от: Стойков, Евгени, 2019 г. „Preliminary processing of satellite measurements“, Годишник: Технически науки. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1311-834X
  2019 Михайлов Пл., ”Ръководство за упражнения по геодезични мрежи“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2007. ISBN: 978-954-577-431-7, Цитирано от: Стойков, Евгени, 2019 г. „Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS“, Годишник: Технически науки. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1311-834X.
  2021 Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”.
  2020 Проект РД-08-82/27.01.2020 г - “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“., 2020 г.
  2019 Ръководител на проект \"Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра\", РД-08-95/01.02.2019 г.
  2018 Ръководител на проект \"Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства\", РД-08-161/09.02.2018
  2017 Ръководител на проект \"Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства\", РД-08-66/01.02.2017.