Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Васил Иванов Василев
  Доц. д-р Васил Иванов Василев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус Б–4, стая

  Телефон: 054 830495 вътр. 221 К3

  Email: vas.vasilev@shu.bg

  Приемно време: Присъствено време за консултации със студенти: І-ва уч. седмица: вторник 9.00-17.00 ч.; четвъртък 9.00-17.00 ч.; II-ра уч. седмица: понеделник 9.00-17.00 ч.; сряда 9.00-17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1987 - 1992 - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, магистър; специалност: Педагогика на трудовополитехническата подготовка; квалификация: Педагог-инженер еколог (Технологично обучение с Екопедагогика)

  2004 - 2006 ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър; специалност: Социална педагогика (Социална администрация)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1978 - 1983 КТА "Мадара" - електролаборатория - Шумен

  1985 - 2008 учител в СОУ " Панайот Волов" - Шумен

  Заемани академични длъжности

  aсистент от 2008 г.

  гл. ас. д-р от 2014 г.

  доц. д-р от 2017г.

  Придобити научни степени

  2014 -Образователна и научна степен "Доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Приложна електротехника и електроника в технологичната подготовка

  Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите

  Съвременни аспекти в технологичното обучение и професионалното образование

  Професионално ориентиране и кариерно развитие

  Семинарни и лабораторни упражнения по:

  Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите

  Инженерна графика

  ТП "Електротехнически дейности в технологичното обучение"

  ТП "Проектиране и конструиране на изделия от дървесни материали"

  ТП "Агро и зоодейности в технологичното обучение"

  Области на научни интереси

  Интерактивните методи в технологичното обучение

  Специализации

  1993 - 1994 - специализация по "Съвременни технологии в обучението по труд и техника" - СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика

  1997 - 1998 - втора професионално-квалификационна степен в ИПКУ "Д-р Петър Берон" - Варна

  Участия в проекти

  Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000

  Вътрешноуниверситетски проекти:

  2008 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

  2009 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

  2010 г - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

  2011 г– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

  2012 г - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

  2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013

  Тема: ”Иновации в професионалното образование”;

  2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014

  Тема: ”Образователни технологии”;

  2015 г.- Научен проект на ШУ РД-08-298/12.03.2015.:

  Тема: ”Иновации в предучилищното и начално образование”;

  Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

  2016 г.- Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г

  2016 г.- BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016;

  2017 г.- Вътрешноуниверситетски проект на катедра “ТОПО и ПУНУП“ - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г.

  2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

  2019г.-Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2020г.Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2020г.Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. -Академичен наставник