Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Васил Иванов Василев
  Доц. д-р Васил Иванов Василев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус Б–4, стая

  Телефон: 054 830495 вътр. 221 К3

  Email: vas.vasilev@shu.bg

  Приемно време: Присъствено време за консултации със студенти: І-ва уч. седмица: вторник 9.00-17.00 ч.; четвъртък 9.00-17.00 ч.; II-ра уч. седмица: понеделник 9.00-17.00 ч.; сряда 9.00-17.00 ч.


  2014 Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението по домашна техника и икономика - V клас
  2017 Василев,В.,Съвременни аспекти на професионалното образование и технологичното обучение. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-185-7
  2017 Василев,В., Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN:978-619-201-187-1
  2020 Василев 2020: Василев, В. Форми на организация на теоретичното обучение в професионално образование. – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 72, August 2020, ISSN: 2367-5721, с. 89 – 96.
  2019 Василев В. Характеристика на принципите на професионалното обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието“. ISBN: 978-619-00-0996-2, Издателство “Фабер“, В. Търново 2019, с. 34-43.
  2019 - Василев В. Организация на учебната дейност в професионалното обучение - Шумен 2019. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – 35 години Педагогически факултет, Том XXIII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2019, с. 144-152.
  2018 - Vasilev, Vasil. PROFESSIONAL ORIENTATION IN BULGARIA - HISTORICAL ASPECTS. In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, May, 2018, pp.272-277. (език на статията-български)
  2018 - Василев, Васил. Професионалното ориентиране в България-исторически аспекти. Сб. "Иновации в образованието" 2018. Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0783-8, с. 33-40. (език на статията-български)
  2018 . - Василев, Васил. Системата за професионално образование в Япония - еталон за обвързване на образованието с нуждите на пазара на труда.Сборник Съвременни аспекти на образователния дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018, ISBN 978-619-201-261-5
  2018 - Василев, Васил. Състояние и тенденции на професионалното образование в страните от Европейския съюз. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХII D, 2018, с. 112-120, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен. (език на статията-български)
  2017 Василев,В., Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество. СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с19-24);
  2017 Василев В. . Interactive seminar and laboratory exercise in technology training, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (30-36); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact
  2017 2017 г. Василев В. Технологичната култура в учебната програма по “Технологии и предприемачество“ в V клас. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП “Образователни технологии“ УИ “Епископ Константин Преславски” 2017, (в съавт. с Р Иванова); ISBN 978-619-201-200-
  2016 Vasilev, V., Relationship Between Self-Cognition and Self-Work of Students. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 18, February 2016 pp. 45 - 51 www.sociobrains.com
  2016 Vasilev, V., Retrospective Analysis of Basic Didactical Systems for Technology Education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 18, February 2016 pp. 52 - 60 www.sociobrains.com
  2016 Vasilev, V., Evaluation of the Learning Process in Technological Training. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 102 - 108 www.sociobrains.com
  2016 Vasilev, V., Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com
  2016 Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com
  2016 Василев В, Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 28 – 34, ISBN 978-619-00-0477-6.
  2016 Василев. В. Компетентността - най-високото ниво на образование. Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том ХХ D,УИ “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016 (стр. 126-132);
  2016 Vasilev, V.,Nature and possibilities of cognitive activity of students as part of their self activity International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor ISSN 2367-5721 Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 34, March 2016, pp 16-21
  2016 Review of the educational process in Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor ISSN 2367-5721 Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 34, March 2016, pp 22-27
  2015 2015 г Интерактивни лекции в технологичното обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Одрин – Чешме – Измир - Одрин. Иновации в образованието, Шумен, 2015, с. 29-35
  2015 Приложение на интерактивно обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 70-75
  2015 Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82; ISSN 1314-6769
  2014 Василев, В., ,, Science can be sweet. International scientific online journal” , (в съавт. с Н.Димитрова и Св.петкова), ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014, pp. 86-93 www.sociobrains.com
  2010 Василев, В. Формиране на икономически понятия в технологичното обучение. Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751, 2010
  2010 Василев, В. Приложение на интерактивната дъска като образователна технология в технологичното обучение Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751 2010
  2019 Василев В. Организация на учебната дейност в професионалното обучение Научна конференция с международно участие „Съвременния дискурс в науката“ – в чест на 35 години Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 18.10.-20.10.2019 г.;
  2019 Василев В. Характеристика на принципите на професионалното обучение. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 30.04.-07.05.2019 г.;
  2019 Василев, В. – Доклад Методите на обучение в професионалното образование. Кръгла маса „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 01.11-02.11.2019 г.
  2018 Василев, В. Състояние и тенденции на професионалното образование в страните от Европейския съюз. Научна конференция с международн о участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 26 октомври – 28 октомври, 2018 г.
  2018 Василев, В. Системата за професионално образование в Япония - еталон за обвързване на образованието с нуждите на пазара на труда.Сборник Съвременни аспекти на образователния дискурс.
  2018 Василев, В. Професионалното ориентиране в България-исторически аспекти. Доклад в Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим) проведен от 27 април до 4 май.
  2017 Василев В. Технологичната култура в учебната програма по “Технологии и предприемачество“ в V клас. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП “Образователни технологии“ УИ “Епископ Константин Преславски” 2017, (в съавт. с Р Иванова); ISBN 978-619-201-200-
  2017 Василев,В., Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество. СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието“
  2014 Анализ на различните оценители на учителския труд. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр. 54 - 58);
  2014 Оценяване на учителския труд. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.58 - 63);
  2013 Василев, В., Мястото на технологичната кулура в нормативните документи на учебния предмет „Домашна техника и икономика” – V клас от култиурно-образователната област „Бит и технологии” Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена „Иновации в образованието”, ШУ „Епископ Константин Преславски”-Педагогически факултет, 16.05.2013-20.05.2013. Изд. Фабер
  2013 Василев, В., От традиционно към интерактивно технологично обучение Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 66-71.
  2013 Василев, В., Критерии и показатели за отчитане на резултатите на познавателната ефективност в обучението по домашна техника и икономика – V клас Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 71-77.
  2012 Василев, В., Анкетния метод – средство за установяване приложението на интерактивните методи по учебния предмет „Домашна техника и икономика” в V клас. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека- Венеция (28 .04.-03.05.2012).
  2012 Василев, В., Представяне на интерактивните методи на обучение като образователна технология. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 43 – 53.
  2011 • Василев, В., Анализ на учебната програма по домашна техника и икономика в V клас и мястото на технологичната култура в нея Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 43-49);
  2011 Василев, В., Педагогическо изследване на интерактивните методи в учебното съдържанеи по „Домашна техника и икономика” – V клас Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 49-56)
  2010 • Василев, В. Приложение на казусите като интерактивни методи в часовете по „Домашна техника и икономика – V клас”. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. (стр. 900 – 904).
  2010 Василев, В. Възможности за приложение на интерактивните методи по Домашна техника и икономика в пети клас. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. (стр. 904 – 908).
  2009 • Василев, В. Формиране на икономически понятия в технологичното обучение. “Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност „Техника итехнологии”., ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2009 (стр. 108 – 112);
  2009 Василев, В. Приложение на интерактивната дъска като образователна технология в технологичното обучение “Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност „Техника итехнологии”., ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2009 (стр. 143 – 147);
  2009 Василев, В., Маргарита Бонева. Един вариант за екологизация на учебното съдържание на учебния предмет „Домашна техника и икономика” в V клас. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 15, Пета национална научна конференция с международно участие „Образователни технологии 2009” - ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, 2009
  2017 Василев,В., Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 (172 стр.) (в съавт.с К. Велчева); ISBN 978-619-201-153-6
  2017 Василев,В., Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 (172 стр.) (в съавт.с К. Велчева); ISBN 978-619-201-158-1 (електронен учебник)
  2019 Василев, В. Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2017. Цитирано в: Стоянова И. Съвременни методи на обучение в предучилищна възраст. - Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5 с.77-82
  2018 Василев, В., Приложение на интерактивното обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 70-75 (език на статията-български) Цитирано в: Велчева, К. Структурни компоненти на процесите в производствените технологии Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим 27.04.2018-04.05.2018 Иновации в образованието. Педагогически факултет, Шумен, 2018 с163-176 ISВN:978-619-00-0783-8 (език на статията-български)
  2018 Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Велчева, К. Комбинаториката в проектиране и конструирането на изделия от метални материали. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІІ D, Педагогически факултет, Шумен, 2018, с. 346-361 ISSN 1314-6769. (език на статията-български)
  2018 Василев В. –Интерактивни лекции в технологичното обучение. Пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин 04.05.2015 г. -09.05.2015 г.; ISBN 978-619-00-0265-9. (език на статията-български) Цитирано в: Георгиева, Снежанка. Интерактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІІ D, Педагогически факултет, Шумен, 2018, с. 745-757 ISSN 1314-6769. (език на статията-български)
  2017 Василев, В., От традиционно към интерактивно технологично обучение Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 66-71 Цитирано в : Велчева, К. Съвременно развитие на компонентите на техническото мислене. СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с. 115-121);
  2017 Василев, В. , Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението по домашна техника и икономика - V клас. Дисертация 2014г. Цитирано в: . Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact
  2017 Василев, В. , Критерии и показатели за отчитане на резултатите на познавателната ефективност в обучението по домашна техника и икономика – V клас. Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 71-77. . Цитирано в: . Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact
  2017 Василев В. , Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82; ISSN 1314-6769.Цитирано от Петкова Св. ,Pedagogical model for increasing the game competency of the children from preschool age in their transition to selfemployment . СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с. 115-121);
  2016 Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315
  2015 Василев, В., Мястото на технологичната култура в нормативните документи на учебния предмет „Домашна техника и икономика” – V клас от културно-образователната област „Бит и технологии” Цитирано в: Велчева, К., Изследване степента на формираност на графичните знаци и символи в обучението по предмета "Домашна техника и икономика" Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 554
  2015 Василев, В., Представяне на интерактивните методи на обучение като образователна технология. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 43 – 53. Цитирано в: Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 719
  2015 Василев, В., Оценяване на учителския труд. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски” (стр.58 - 63). Цитиране в: Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 719
  2015 2015г. Василев, В. Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Велчева, К., Образователен модел на проeктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315