Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Деляна Тончева Димитрова
  Ст. преп. Деляна Тончева Димитрова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830495 вътр. 391 К3

  Email: d.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник, 9.00 - 12.00 и 13.00-17.00 ч., К3, 401; II седмица: петък, 8.00-12.00 и 13.00-16.00 ч. К3, 401


  2021 Приказка и въплътен ум: проявления на образните схеми \"ЦЕНТЪР-ПЕРИФЕРИЯ\" и \"ГОРЕ-ДОЛУ\" в традиционните представи и българските вълшебни приказки от типа АТ 450 \"Братче еленче\". Anthropology Journal for Sociocultural Anthropology, Issue 2021/8, pp. 148-179, ISSN 2367-573X (Print); ISSN 2682-9649 (Online). http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2021/10/Delyana-Dimitrova.pdf
  2016 Conceptual metaphor in an English and Bulgarian version of The Tale of the Kind and the Unkind Girls. Balkanistica 29, The South East European Studies Association, University of Mississippi, Oxford, Mississippi, pp. 17-60. SJR. SCImago Journal & Country Rank SJR 0,1; H index 2.
  2020 “Аспекти на хтоничното, демоничното и архетипа на женска инициация в приказките от типа AT 480 в българския фолклор”. SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 75, November 2020, pp. 38-48, ISSN 2367 – 5721.
  2019 \"Conceptual metaphor, etic and emic approaches in the classification of tale types in folklore studies\". Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ХХХА, Шумен: УИ \\\"Епископ Константин Преславски\\\", 2019, с. 55-69, ISSN 1311-7300.
  2019 “Fairy tales in the media: Rapunzel (a case study)”. Научна поредица „Филологически ракурси“, том III в рамките на проект 19-08-105/01.02.2019 – \\\"Език и комуникация - медиалингвистични измерения\\\", р-л преп. д-р Г. Герова, 2019, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISSN: 2367-8348.
  2018 Несъзнаваното в психоаналитичните теории на Фройд и Юнг и в когнитивната наука: пресечни точки между символ и концептуална метафора. Сп. Любословие, 18/2018, с. 67-88. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", ISSN 1314-6033.
  2017 Conceptual metaphor and ogres in fairy tales. SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 31, March 2017, pp. 126-138, ISSN 2367 – 5721. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/126_138_Delyana_Dimitrova_CONCEPTUAL_METAPHOR_AND_OGRES_IN_FAIRY_TALES.pdf
  2017 CENTER–PERIPHERY image schema and the construction of space and meaning in a Turkish fairy tale. SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 38, October 2017, pp. 174 - 181, ISSN 2367 – 5721.
  2014 Conceptual metaphor in an English and Bulgarian version of The Tale of the Kind and the Unkind Girls. В сборник доклади от Епископ-Константинови четения, том 20, с. 291 - 302, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”.
  2013 Food culture in Great Britain and France (в съавторство с Е. Григорова). Сборник от доклади от Епископ-Константинови четения, том 19, с. 164-171, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”.
  2011 Conceptual metaphor in fairy tales. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2011, с. 16-25, ISSN 0205 - 1834.