Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов
  Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 407

  Телефон: 054 830495 вътр. 231 К3)

  Email: t.trifonov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и четвъртък – от 8 до 16 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, 1993 г., "Изчислителна техника"

  ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, 2003 г., Докторантура, "Радиолокация и радионавигация"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ТЕЛЕПОЛ ЕООД - Шумен (2005 - 2008 г.)

  Заемани академични длъжности

  "Асистент" - 2008 - 2009 г.

  "Гл. Асистент" - 2009 - 2014 г.

  "Доцент" по "Комуникационни мрежи и системи" в ПН 5.3 ККТ - 2014 г.

  Придобити научни степени

  "Доктор" по "Радиолокация и радионавигация" - 2003 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Електрически машини

  Теоретична електротехника

  Цифрова обработка на сигналите

  Сигнално-охранителни системи

  Системи за видеонаблюдение

  Предаване на данни и компютърни комуникации

  Оптоелектроника и оптични комуникации

  Анализ и синтез на КИС

  Безжични комуникации

  Картография и GPS навигация

  Спътникови комуникации

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Университет AYDIN, Истанбул, Турция, 2010. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

  Рижки Технически Университет RTU, Рига, Латвия, 2012. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

  Университет AYDIN, Истанбул, Турция, 2014. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

  Университет AGH, Краков, Полша, 2015. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

  Области на научни интереси

  Цифрова обработка на сигналите

  Аналогова и цифрова схемотехника

  Сигнално-охранителни системи

  Участия в проекти

  Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

  Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

  Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster). Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г.

  Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

  Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев;

  Университетски проект " WEB лаборатория по комуникационно- информационни системи" № РД-08–221/11.03.2014, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев

  Университетски проект „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи” № РД-08–279/12.03.2015, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

  Университетски проект "Програмиране и приложение на PLC" РД -08-87/04.02.2016 г. Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

  Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” - 2017 г. - Академичен наставник.

  Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO“ - 2017г.

  Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност РД-08-144/08.02.2018

  Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)

  Университетски проект „Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност“, № РД-08-75/30.01.2019 г.

  Проект РД-08-82/27.01.2020 "Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти"

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” (2020 г. -) – академичен наставник.

  Университетски проект РД-08-107/31.01.2020 Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020

  Университетски проект РД-08-128/04.02.2021 Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  Национален проект BG05M2OP001-2.016-0002 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация 2021 - 2023 г.

  Национален проект BG05M20POOI-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема, 2022 г.

  Университетски проект РД-08-150/28.02.2023 г. Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи, 2023 г.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра "Комуникационна и компютърна техника" - от 2017 г.

  Организационна дейност

  Проектиране и изграждане на системата за видеонаблюдение на ШУ - 2012-2013 г.

  Проектиране и изграждане на системите за видеонаблюдение и охрана на корпус "D" - 2016 г.

  Проектиране и изграждане на мрежови системи за видеонаблюдение на корпуси 1 и 2 - 2017 и 2018 г.

  Член на контролния съвет на ШУ - от 2015 г.

  Подготовка и водене на отбор за национална студентска олимпиада по "Теоретична електротехника" - ТУ Варна - 2017 г.

  Председател на комисия за ДИ и защита на ДР - 2017 - 2022 г.

  Организация на посещението на демо камион на SIEMENS в ШУ - 2017 г.

  Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - 2017 г.

  Участие в 3 научни журита за заемане на академична длъжност "главен асистент" - 2017 г.

  Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - 2018 г.

  Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - март, 2019 - рецензент

  Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - август, 2019 - становище

  Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - септември, 2019 - становище

  Участие в научно жури за длъжност "главен асистент" - ноември, 2019

  Председател на Контролния съвет на ШУ - от Октомври, 2019 г.

  Участие в организационните комитети на научните конференции МАТТЕХ 2016, МАТТЕХ 2018, МАТТЕХ 2020 и МАТТЕХ 2022.

  Председател на научно жури за заемане на академичната длъжност Доцент на гл. ас. Валентин Атанасов - Януари, 2021 г.

  Член на научно жури и изготвяне на становище по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент на гл. ас. Красимир Славянов (НВУ В. Левски) - 2022 г.

  Председател на научно жури и изготвяне на становище по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент на гл. ас. Димитър Чобанов (ШУ) - 2022 г.

  Член на научно жури и изготвяне на становище по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент на гл. ас. Страхил Соколов (ВУТП - София) - 2022 г.

  Член на научно жури и изготвяне на рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент на гл. ас. Егнар Йоздикилилер (ВУТП - София) - 2022 г.

  Председател на научно жури и рецензент за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ на Цанко Цолов, ШУ (2022 г.)

  Председател на научно жури за заемане на академична длъжност „професор“ на доц. д-р Петър Боянов, ШУ - становище (2022 г.)

  Председател на секция „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ в Научна конференция с международно участие“ МАТТЕХ 2022, ШУ

  Председател на научно жури и рецензент за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ на Андриана Иванова, ШУ (2023 г.)

  Член на научно жури за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ на Мирослав Неделчев, НВУ "В. Левски" (2023г.)

  Организация на посещението на демонстрационен камион на Siemens в ШУ, 06.06.2023 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България. Председател на секция "Военно-технически науки" към СУБ - Клон Шумен (от 2017 до 2022 г.)

  Държавни и/или научни награди

  Награда на Шумен в системата на образованието и науката за участие в разработката на компютърна система за паралелни изчисления 2011 г.