Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов
  Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 407

  Телефон: 054 830495 вътр. 231 К3)

  Email: t.trifonov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и четвъртък – от 8 до 16 ч.


  2014 Трифонов. Т, Цифрови сигнални процесори и тяхното приложение в навигационните системи, Университетско издателство „ШУ Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISBN 978-954-577-971-8
  2019 Trifonov T., 2019, Modeling and Calculation of Passive Audio Crossovers, Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol IX E Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 182-189
  2017 Petar Kr. Boyanov, Hristo A. Hristov, Ognyan M. Fetfov, Tihomir Sp. Trifonov, Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154
  2017 Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.
  2017 Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.
  2016 Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи. Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X
  2016 Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми,Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X
  2016 Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Николов Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X
  2016 Фетфов О., Боянов П., Николов Ив., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X
  2016 Трифонов Т., Синтез и анализ на 5-лентов цифров еквалайзер. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, том VI E, стр. 18-28, Университетско издателство ШУ, 2015, ISSN 1311-834X
  2014 Hristov H., Boyanov P, Trifonov T., Approaches to Identify vulnerabilities in the Security System of the local Organization and Computer Resources. Journal Scientific and Applied Research Vol. 5, 2014, ISSN 1314-6289.
  2014 Zhekov Zh., Antonov A., Boyanov P., Chervenkov D., Trifonov T., Method for Identification of signals. Journal Scientific and Applied Research Vol. 5, 2014, ISSN 1314-6289.
  2014 Трифонов Т. , Анализ на производителността на преносим компютър, оборудван с полупроводниково устройство за съхранение на данни, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, Университетско издателство, Шумен, 2014 стр. 27-42, ISSN 1311-834X
  2013 A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (в съавторство с Цанков Ц. С., Станева Л. А.)
  2013 An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (в съавторство с Цанков Ц. С., Станева Л. А.)
  2010 B. Bedzhev, T. Trifonov, N. Nikolov, A Multicore Computer System for Design of Stream Ciphers Based on Random Feedback Shift Registers, 5-th International Syposium on Wavelets Applications to World Problems - Istanbul, Turkey, 2010
  2010 Т. Трифонов, Анализ на характерни неизправности в схемите, изработващи захранващите напрежения в компютърните дънни платки, Научна конференция МАТТЕХ2010, ШУ "Еп. К. Преславски
  2008 Петър П. Петров, Тихомир С. Трифонов - Комбиниран МTS/DTS-MC-CDMA-предавател за универсална мобилна широколентова връзка. Научна сесия на ШУ „Еп. Константин Преславски” – 2008 г.
  2018 Трифонов Т. , Батериите на преносимите компютри - проблеми и решения, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, том 2, част 2, стр. 37-45, Университетско издателство ШУ, 2018, ISSN: 1314-3921
  2014 P. Boyanov, Z. Tasheva, O. Fetfov, T. Trifonov, Securing the Social Profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga
  2014 Ц. Цанков, Т. Трифонов, Алгоритм для вычисления линейной сложности сигналов, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga
  2014 S. Kazakov, T. Trifonov, I. Tzonev, Probabilistic-temporal characteristics in a three level centralized computer structure, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga
  2014 Ж. Живков, Т. Трифонов, Медицинские микрокоммуникационные системы малой мощности, использующие сложные сигналы, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia
  2011 Николов Н. Р, Цанков Ц.С, Трифонов Т.С. Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", ШУ "Еп. К. Преславски" 2011
  2011 Николов Н. Р, Цанков Ц.С, Трифонов Т.С. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", ШУ "Еп. К. Преславски" 2011
  2011 Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмноуправление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, гр. Шумен, 2011 г. . (в съавторство с Николов Н., Цанков Ц, Велчев С.)
  2010 Изследване производителността на изграден компютърен клъстер при различна скорост на комуникация между работните станции. Научна конференция смеждународно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр. София, 2010 г. (в съавт. с Николов Н., Цанков Ц, Дъчева В.)
  2010 Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности. Научна конференция с международно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр.София, 2010 г. (в съавт. с Николов Н., Цанков Ц, Дъчева В.)
  2009 Изследване на цифров прозоречен филтър интегриран в DSPIC за откриване на сигнали кодирани с код на Баркер. Сборник научни трудове. Proceedings of the international conference. том 2. Шумен2009. 10 стр. ШУ „Епископ К. Преславски”.(в съавт. с Николов Н., Цаков Р.)
  2008 Методи за понижаване на страничен акустичен шум, Научна сесия на факултет “А, ПВО и КИС” - Шумен към НВУ “В. Левски” – 2008 г.
  2008 О.М.Фетфов, Н.Ж.Кулев, Т.С.Трифонов – Възможности за приложение на груповите радиомрежи - 1 и 2 част. Научна сесия на факултет “А, ПВО и КИС” - Шумен към НВУ “В. Левски” – 2008г.
  2008 Тихомир С. Трифонов, Николай Р. Николов – Модел на система за обработка н а сложни фазовоманипулирани сигнали. Научна сесия на ШУ „Еп. Константин Преславски” – 2008 г.
  2003 Т. Трифонов, Алгоритъм за моделиране на първични радиолокационни изображения, Научна сесия на НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2002, Сборник научни трудове Част 2, Шумен, 2003
  2003 Б. Беджев, П. Петров, Т. Трифонов, Кодове за логическо разделяне на абонатите в перспективните персонални комуникационни системи, НВУ “В. Левски” - Факултет “Авиационен” , Научна сесия 2003, Д. Митрополия
  2003 Анализ на качеството на обработка и възпроизвеждане на звука в съвременните персонални компютри, Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том 3, ШУ „Еп. К. Преславски” (в съавторство с П. Петров)
  2002 Н. Николов, Т. Трифонов, Алгоритъм за кодиране на речеви данни при предаване по нискоскоростни канали, Сборник научни трудове част 2, ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен 2002
  2014 Т. Трифонов, Модул „Анализ и синтез на Информационни системи” от дисциплината „Анализ и синтез на комуникационни и информационни системи”
  2019 Рецензия на дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" на тема "Анализ и проектиране на когнитивни радиомрежи" - Дянко Хубенов, НВУ "В. Левски"
  2018 Рецензия на дисертационен труд за ОНС Доктор на тема: Анализ и проектиране на когнитивни радиомрежи с автор инж. Дянко Хубенов - НВУ "В. Левски"
  2017 Становище по дисертационния труд на капитан инженер Владимир Петров Крумов на тема „Изследване на процедурите за управление на инциденти по информационна сигурност в автоматизирани информационни системи и мрежи“. Член на научно жури за ОНС „Доктор“ – НВУ „В. Левски“
  2021 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154. Цитирано в: Цветослав, С., Станимира, Ц., Способ за подбуждане на интерес у учениците в прогимназиален етап, към знания за якостта на материалите. XIII Международной научно-практической конференции “Инновации в технологиях и образовании”, Том. 4, ISBN: 978-5-00137-158-8, Белово 2020, УДК: 378, pp. 196-201. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44181825 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44181825_81815926.pdf
  2021 Zhekov, Zh., Antonov, A., Boyanov, P., Chervenkov, D., Trifonov, T., Method for identification of signals, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 108-112. Цитирано в: Zhekov, Zh., Kalev, K., A special case of calculation of optical system for a collimator with an anfocal achromatic collimator. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, Vol.18, 2020, pp. 12-16.
  2020 Kazakov, S., Trifonov, T., Tsonev, I. Probabilistic-temporal characteristics in a three level centralized computer structure. Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, Liepaya, Latvia (2014). Цитиран в: 1. Денев Д., Константинова Е., Основни проблеми при защитата на информацията в системата на националната сигурност, МАТТЕХ 2020 Сборник научни трудове, ISSN: 1314-3921; 2. Денев Д., Цанков Ц., Тенденции в развитието на смарт камерите за машинно зрение, МАТТЕХ 2020 Сборник научни трудове, ISSN: 1314-3921;
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, pp. 146-154. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 47-58. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Analyzing security threats in smart homes technology. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 373-378.
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, pp. 146-154. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 379-385.
  2020 Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T. (2017). Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol – EIGRP. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, pp. 35-46. Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, 08-09.10.2020, Shumen, pp. 379-385.
  2020 Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154. Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Computer didactic tool for network addressing and routing. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 70, June 2020, pp. 54-61.
  2018 1. Tsankov T., Trifonov T., Stancheva L., 2013, A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, Journal “Scientific and applied research”, vol. 4, pp. 88-97, Shumen, 2013, ISSN 1314-6289 Цитирана в: Bedzhev B., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X. 2. Tsankov T., Trifonov T., Stancheva L., 2013, An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, Journal “Scientific and applied research”, vol. 4, pp. 80-87, Shumen, 2013, ISSN 1314-6289 Цитирана в: Bedzhev B., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X.
  2018 3. Николов Н., Цанков Ц., Трифонов Т., Дъчева В., 2012 г., Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Сборник научни трудове, стр. 91-96, Шумен, ISBN 978-954-577-620-5 Цитирана в: Bedzhev B. Y., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X.
  2018 Трифонов Т., Цанков Ц., Николов Н., Велчев С., 2011 г., Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност, използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки, Сборник научни трудове от втора международна юбилейна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин”, Том 3, стр. 87-90, Изд. „Добри Войников” Шумен, ISBN 978-954-8557-11-5. Цитирана в: Bedzhev B. Y., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X.
  2018 . Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5. Цитирана в: Bedzhev B. Y., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X.
  2018 Цанков Ц., Трифонов Т., 2014 г., Алгоритм для вычисления линейной сложности сигналов, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7 2014, стр. 105-108, Liepaya, Latvia, RTU Press, Riga, ISBN 978-9934-10-573-9 Цитирана в: Bedzhev B., 2018, Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, ISSN 1311-834X.
  2014 D. Velikova, I. Tsvetkova, G. Mihaylov, An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Almost Constant Periodic Auto – Correlation Function, ITHET 2014, 2014, York, ENGLAND - Цитирани 3 публикации.
  2014 Л. Станева, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Алгоритми за синтез и обработка на семейства от сложни сигнали с оптимални корелационни свойства”. Цитирани 4 публикации.