Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Антон Янков Антонов
  Доц. д-р инж. Антон Янков Антонов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус C; 3, стая С6; 402; 326

  Телефон: 054 830495 вътр. 200 С

  Email: a.antonov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и петък - 8:30 до 16:30 в зала С6; К3 -402; 326


  Завършен университет, специалност

  2005г. - Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ специалност "Екология", магистър

  2001г. - Русенски университет "Ангел Кънчев" - машинен инженер, магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  РИОСВ - Шумен

  Заемани академични длъжности

  Доцент – октомври, 2016г.

  Главен асистент - април, 2013г.

  Асистент - 2010г.

  Придобити научни степени

  Доктор - 2011г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. "Симулационни методи за проектиране на логистични системи" - Л и СУ

  2. Информационни потоци в логистиката - Л и ЛУ.

  3. "Инженерна графика" - Л и ЛУ,

  4. "Инженерна екология" - Л и ЛУ/СУ

  Области на научни интереси

  Логистика, Инженерна екология, Инженерна графика, Симулационни методи за проектиране на логистични системи. Радиочестотно разпознаване в логистичните системи.

  Участия в проекти

  - 2021 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0002 - ”Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

  - 2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  - 2020 университетски РД-08-107/31.01.2020 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН

  - Проект № РД-08- № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката. Ръководител на проекта.

  - Член на международно жури в гр. Битоля, Македония. 17 - 20.10.2018г.

  - Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи. Ръководител на проекта.

  - Проект № РД-08-90/03.02.2017г. - \\\"Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи\\\". Ръководител на проект.

  - ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I - 2016 - 2018

  - „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г.

  - \\\"Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда\\\" - РД-08-286/12.03.2015

  - ”Международна асоциация устойчиво развитие“ - МАУР- Варна. ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (УРООС) В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ”. Продължителност на проекта: 07. 2013г. – 01. 2015г.

  - Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. \\\"Симулационни технологии за моделиране на логистични системи\\\"

  - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  - Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\\\"

  - ПРОЕКТ BG51РО001-3.3.06-0003 \\\"Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки\\\"

  - „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.

  - “Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г.

  -“Инженерни методи за изследване екологичните характеристики в машиностроителното производство” - РД-07-321/15.03.2011г.

  - “Логистична система за екологичен мониторинг на атмосферата в промишленото производство” - РД-05-324/10.03.2010г.

  - “Инженерна логистична система за оценка на качествените характеристики на материали изделия и апаратура” - РД-05-334/25.03.2009 г,

  Организационна дейност

  2019

  1. Ръководител на проект № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката.

  2. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 15, 2019г., (Editor)

  3. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2019”, 04 - 09.06.2019 г.- член на организационния комитет

  4. Член на международно жури от 16.10.2019г. до 19.10.2019г. в гр. Битола, Северна Македония

  2018

  1. Ръководител на проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

  2. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 13 и 14, 2018г., (Editor)

  3. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2018” - член на организационния комитет

  2017

  Отговорник по качество на образованието в катедра "Инженерна логистира"

  1. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 11 и 12, 2017г., (Editor)

  2. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2017” -

  Организационен секретар

  3. Ръководител на проект № РД-08-90/03.02.2017г. - "Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи"

  2016

  1. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 9 и 10, 2016г., (Editor)

  2. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2016” - Организационен секретар

  2015

  1.Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 4 и 5, 2015г. (Editor)

  2. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 7 и 8, 2015г., (Editor)

  3. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2015” - Организационен секретар

  2014

  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2014” - Организационен секретар

  Участие в редакционната колегия на сборник с доклади (Vol. 1 и 2) от THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014

  Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013г., Vol. 2 и 3, 2014г.

  Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от Vol. 4, 2013г., Vol. 5 и 6, 2014г.

  Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от бр. 3, 2013г.

  V Международен фестивал на любителските исторически филми, Шумен 2012г.

  Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от бр. 2, 2012г.

  Участие в изготвянето и редактирането на сборник с доклади от JUBILEE INTERNATIONAL CONGRESS SCIENCE,EDUCATION, TECHNOLOGIES "40 YEARS BULGARIA – SPACE COUNTRY" - Варна 2012г.

  Членства в научни организации

  - Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

  - Association Scientific and Applied Research

  - Асоциация "Екология, земеделие, образование и наука" /АЕЗОН/

  - ”Международна асоциация устойчиво развитие“ - МАУР- Варна