Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Антон Янков Антонов
  Доц. д-р инж. Антон Янков Антонов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус C; 3, стая С6; 326

  Телефон: 054 830495 вътр. 200 С

  Email: a.antonov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и петък - 8:30 до 13:30 в зала С6; К3 - 326


  2016 Антон Антонов, ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИ, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен 2016, ISBN 978-619-201-097-3
  2014 Морфологичен анализ и оценка на състава битови отпадъци (за Регионално депо - град Шумен) Издателство "Фабер", гр. В. Търново. ISBN: 978-619-00-0047-1
  2014 Антон Антонов, ЛОГИСТИЧНИ МЕТОДИ И ТРАНСПОРТНА СХЕМА В ПРЕРАБОТКАТА НА БИО-РАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5
  2020 A. Antonov, SIMULATION OF MULTIMODAL TRANSPORT WITH ANYLOGIC, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 19, 2020г., ISSN 1314-6289 pp. 33-38
  2019 A. Antonov, INTERACTIVE TRAINING IN SIMULATION TECHNOLOGIES FOR LOGISTICS SYSTEMS MODELING, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 15, 2019г., ISSN 1314-6289
  2019 Stiliyan Stoyanov, Anton Antonov, Discovery of distant objects by means of optic-electronic devices, likelihood ratio when the signal is absolutely unknown, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 17, 2019г., ISSN 1314-6289, pp. 13-18
  2019 Г. Георгиев, А. Антонов, Системи за интелигентно управление на автомобилния транспорт, International Journal „Sustainable Development” Year IX Volume 3/2019 , ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online) PP. 103-109
  2018 Anton Antonov, Simulation software for modeling the movement of material flows, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 14, 2018г., ISSN 1314-6289, pp. 17-22
  2018 Anton Antonov, Application of autodesk software product for training of students in general engineering, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 13, 2018г., ISSN 1314-6289, pp. 31-35
  2017 Stefan Kazakov, Anton Antonov, Reliability Techniques for RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289
  2017 Anton Antonov, Galin Georgiev. Practical Application of Radio Frequency Identification (RFID) Technology for Freight transportationе. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289
  2017 Petar Getzov, Stiliyan Stoyanov, Anton Antonov, Efficiency of a system for primary processing of signals in an opto-electronic device, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289
  2016 Антон Антонов, Красимира Нейкова, ОБЗОР НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ANYLOGIC ИЗПОЛЗВАН В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 9, 2016г., ISSN 1314-6289
  2016 Антон Антонов, Розалина Михайлова, СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ С ANYLOGIC (ПЪРВИ ЕТАП), JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 10, 2016г., ISSN 1314-6289
  2016 Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков. Структурно-методически комплекс за обучение с ANYLOGIC.Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\" МАТТЕХ 2016
  2014 Zhivko Zhekov, Anton Antonov, Petar Boyanov, Dimitar Chervenkov, Tichomir Trifonov. "METHOD FOR IDENTIFICATION OF SIGNALS". JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 5, 2014г., ISSN 1314-6289
  2013 Anton Ya. Antonov, Stiliyan Zh. Stoyanov, . RESEARCH OF A DYNAMIC ERROR OF AN OPTICAL-ELECTRONIC DEVICE FOR DETERMINING THE TOTAL CONTENT OF THE ATMOSPHERIC OZONE. Международно списание "Устойчиво развитие" бр.10, 2013г. ISSN 1314-4138, стр. 48 - 51
  2013 Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Анализ на техническите свойства на стомана 11КП с цел замяната й със стомана местно производство. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10, 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 118 - 121
  2013 Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Изследване поведението на механичните и технологичните характеристики на стомана 11КП след третиране на материала в резултат на производството. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 122 - 125
  2013 Anton Antonov, Method for determination of the angular coordinates Of a distant object by means of an optical-electronic device, рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.
  2013 Anton Antonov, Dimitar Chervenkov. METHOD FOR DETERMINATION OF ANGLE COORDINATES. рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.
  2013 Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, PHOTOELECTRIC TRANSDUCER BASED ON THE USE OF MOUAROV’S EFFECT, рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.
  2012 Генов Г. Б., Генов Б. Г., Антонов А. Я.,”Justification of nondestructive testing and evaluation”, реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA. 2012г.
  2012 Plamen Chernokozhev, Anton Antonov, Plamen Dyankov. Shaping the process of penetration in thin targets. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA 2012г.
  2010 Крачунов Х.А., Антонов А.Я, Статистически подход в избора на местоположение на производствена площадка и претоварни станции за производство на биогаз икомпост, Машиностроителна техника и технологии, НТС – Варна, ТУ – Варна ISSN 1312-0859, стр.53-56
  2016 Живко С. Жеков, Румен К. Коджейков, Антон Я. Антонов, Пламен Н. Чернокожев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ. Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\" МАТТЕХ 2016
  2016 Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова. Методика за обучение по симулационно моделиране на технологични процеси.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)
  2016 Anton Antonov– APPLICATION OF AUTODESK FACTORY DESIGN SUITE SOFTWARE PRODUCT FOR TRAINING OF STUDENTS IN GENERAL ENGINEERING, Varna 2016, ISBN 978-9934-14-902-3, стр. 115 - 118
  2015 Живко Жеков, Антон Антонов, Пламен Чернокожев. Определяне на ролята на информацията в системата на съвременната логистика. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)
  2015 Пламен Дянков, Антон Антонов. Мултимодални превози и насоки за развитието им в България. "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2015", Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015 ISSN 2367-7902, стр. 160 - 164
  2014 Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, Plamen Dyankov, DETERMINING OF THE PROBABILITY ERROR IN THE STUDY OF OUTPUT SIGNALS OF MULTICHANNEL DEVICE, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5,
  2014 Антон Антонов, "Методы симуляции в логистике". 10th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Liepaya, 2014
  2014 Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, Plamen Dyankov, "DETERMINING OF THE PROBABILITY ERROR IN THE STUDY OF OUTPUT SIGNALS OF MULTICHANNEL DEVICE". THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5
  2014 Пламен Чернокожев, Антон Антонов. "ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ЧАСТИЦИТЕ ВТОРА ФАЗА В БЕЗБЛОКОВО ВАЛЦУВАНИ АЛУМИНИЕВИ ЛЕНТИ" THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5
  2013 Anton Antonov, A simulation software for the design of the logistical system, International Conference Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Robotics, Riga, Latvia, 2013 Volume 9,стр. 170-173, ISBN 978-9934-8409-0-6
  2012 Антонов А., "Техническа диагностика при експлоатация на логистични системи", Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012 (под печат)
  2012 Антонов А., Б. Генов, "Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата", Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012, (под печат)
  2012 Антон Антонов, Борислав Генов, Даниел Й. Василев. Плазмено рязане и заваряване при високотехнологични продукти. МАТТЕХ 2012
  2012 Антон Антонов. Дълговременни характеристики и механични свойства на тръби от полиетилен. МАТТЕХ 2012
  2012 Антон Антонов. Дълговременни характеристики и механични свойства на тръби от полиетилен. МАТТЕХ 2012
  2012 Пламен Дянков, Антон Антонов. Метод за оценка на ефективността на „ро- ла „ превози. МАТТЕХ 2012
  2012 Антон Антонов. Вибро-акустична диагностика на машините и механизмите като безразрушителен контрол. НВУ "Васил Левски" факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, Научна сесия 2012г. (под печат)
  2012 Светозар Ботев, Антон Антонов. ОТЧЕТ И ОТЧЕТНОСТ – ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ. НВУ "Васил Левски" факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, Научна сесия 2012г. (под печат)
  2011 Червенков Д. Д., Генов Г. Б.,Ботев Б. С., Антонов А. Я., “Изследване на влиянието на температурата върху пукнатиноустойчивостта на металите”, Научна конференция на ШУ „Еп. К. Преславски” 2011 г.
  2010 Крачунов Х.А., Господинова Н.К., Антонов А.Я., Проблемы управления биоразлагающимися и бытовыми отходами в городах и в сельских регионах Болгарии, ВiсникНацiонального унiверситета водного господарства та природокористування , Збiрник наукових праць, Випуск 5/47/, частина 3, Ровно
  2009 Крачунов Х.А., Антонов А.Я.,Современный подход к переработке и использованию бытовых и биоразградимых отходов при производстве биогаза и биоудобрения,Вiсник Нацiонального унiверситета водного господарства та природокористування , Збiрник наукових праць, Випуск 5/47/, частина 3, стр. 267-272, Ровно
  2009 Крачунов Х.А., Антонов А.Я., Оптимизация на транспортната схема при преработване на битови и биоразградими отпадъци в биогаз и компостиране, ГодишникТУ-Варна, 2009, том 1, ISSN 1311-896Х стр.220-225
  2008 Антонов А. Я., Възможности за сертифициране на продуктите при оползотворяването на биоразградими и битови отпадъци чрез компостиране, Годишник наТУ-Варна, 2008
  2007 Антонов А. Я., Обзор на възможностите и класификация на съществуващите технологии за компостиране на биоразградими отпадъци, Годишник на ТУ-Варна, 2007
  2007 Антонов А. Я., Обзор на възможностите и класификация на съществуващите съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, Годишник на ТУ-Варна,2007
  2007 Крачунов Х.А Антонов А. Я., Състояние на стратегическото планиане в ЕС и в България при оползотворяване на битови и биоразградими отпадъци чрезкомпостиране, ТУ-Габрово, Международна научна конференция УНИТЕХ”07, ISSN 1313-230Х, том II, стр. 278 – 284
  2009 Техническа механика - Пламен Чернокожев, Димитър Червенков, Нели Димитрова, Антон Антонов
  2018 "ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ 2018", ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЕКОЛОГИЯ - http://cdo.shu.bg/
  2018 ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ "МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО" - http://cdo.shu.bg/
  2014 Ръководство за провеждане на практически упражнения по учебна дисциплина „Производствени технологии“ по проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"
  2013 "Материалознание", (МОДУЛ 2 - ОСНОВИ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА СПЛАВИ) - http://cdo.shu.bg/
  2013 ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ - "ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ" - http://cdo.shu.bg/
  2021 Antonov A. Simulation Software for Modeling the Movement of Material Flows - Journal Scientific and Applied Research. Vol. 14, 2018, ISSN 1314-6289. p.17-22 Цитирано в: Svetla Peeva. Methodology for application of the system approach in design and construction of a logistics center. Journal Scientific And Applied Research Vol 20, 2021, ISSN 1314-6289. p. 59-65
  2021 Getsov P., St Stoyanov, A. Antonov, P. Boyanov. Visual Detection of Distant Objects Using Electronic Optical Devices at Irregular Background Luminance. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 10, 2016, ISSN 1314-6289. p. 5- 10 Цитирано в: Zhivko Zhekov. Removal of side illumination in the image plane in two-mirror Pancratyc system for collimator. Journal Scientific and Applied Research Vol 20, 2021, ISSN 1314-6289. p. 5-10
  2021 Getsov P., St. Stoyanov, Wang Bo, A. Antonov. Efficiency of a System for Primary Processing of Signals in an Opto-electronic Devices. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 12, 2017, ISSN 1314-6289. pp. 5-10 Цитирано в: Zhivko Zhekov. Removal of side illumination in the image plane in two-mirror Pancratyc system for collimator. Journal Scientific and Applied Research Vol 20, 2021, ISSN 1314-6289. pp. 5-10
  2020 Anton Antonov, Simulation software for modeling the movement of material flows. Journal Scientific And Applied Research, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 14, 2018г., ISSN 1314-6289. Pp. 17-22. Цитиран в: Стефан М. Казаков, Общи математически понятия използвани в управлението на операциите в логистиката, МАТТЕХ 2020, Том 2, УИ “Епископ Константин Преславски”, ISBN 1314-3921 с.335-340
  2020 Anton Antonov, Simulation software for modeling the movement of material flows. Journal Scientific And Applied Research, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 14, 2018г., ISSN 1314-6289. Pp. 17-22. Цитиран в: Пенка Кастрева, Събин Иванов, , Божидар Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, стр. 378
  2020 Г. Георгиев, А. Антонов, Системи за интелигентно управление на автомобилния транспорт. Международна научно-практическа конференция „Устойчиво Развитие -2019”, 04 - 09.06.2019г. Варна, Година IX Брой 3/2019, ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online). Стр. 103-109. Цитиран в: 1. Стефан М. Казаков, Подходи и принципи за построяване на информационни системи за логистично управление, МАТТЕХ 2020, Том 2, УИ “Епископ Константин Преславски”, ISBN 1314-3921 с.341-345
  2020 Plamen Dyankov, Anton Antonov. Metod za otsenka na efektivnostta na „ro-la „ prevozi. MATTEX 2012, Volume 2, ISSN: 1314-3921, str. 332 – 334 Цитиран в: 1. Mariyan I. Rahnev, Мethodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system МАТТЕХ 2020, Том 2, УИ “Епископ Константин Преславски”, ISBN 1314-3921 с.330-334.
  2020 Пламен Дянков, Антон Антонов. Мултимодални превози и насоки за развитието им в България. International scientific conference 2015. Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015 ISSN 2367-7902, стр. 160 – 164 Цитиран в: 1. Mariyan I. Rahnev, Мethodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system МАТТЕХ 2020, Том 2, УИ “Епископ Константин Преславски”, ISBN 1314-3921 с.330-334.
  2020 Стефан Казаков, Антон Антонов – Reliability techniques for RFID, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289, с27-39. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с. 378
  2020 Anton Y.Antonov, Yordanka Yankova – Yordanova, Rozalina Mihailova, Structural-methodical complex for training with anylogic (first stage) МАТТЕХ 2016, Том 2, УИ “Епископ Константин Преславски”, ISBN 1314-3921 с.209-212. Цитиран в: Пенка Кастрева, Събин Иванов, Божидар Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020г., ISBN 978-619-201-359-2, с. 378
  2020 Getsov P., St Stoyanov, A. Antonov, P. Boyanov. Visual Detection of Distant Objects Using Electronic Optical Devices at Irregular Background Luminance. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 10, 2016, ISSN 1314-6289. p. 5- 10 Цитирано в: Tsvetoslav Tsankov, Ekaterina Konstantinova. Environmental protection through the use of new technologies for co-generation of electrical and thermal power, SocioBrains, ISSUE 67, MARCH 2020, ISSN 2367-5721, с.91-97
  2020 Getsov P., St Stoyanov, A. Antonov, P. Boyanov. Visual Detection of Distant Objects Using Electronic Optical Devices at Irregular Background Luminance. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 10, 2016, ISSN 1314-6289. p. 5- 10 Цитирано в: Yordanka Yankova-Yordanova, Ekaterina Konstantinova. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. SocioBrains, ISSUE 67, MARCH 2020, ISSN 2367-5721, с.98-105
  2020 Getsov P., St Stoyanov, A. Antonov, P. Boyanov. Visual Detection of Distant Objects Using Electronic Optical Devices at Irregular Background Luminance. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 10, 2016, ISSN 1314-6289. p. 5- 10 Цитирано в: Yordanka Yankova-Yordanova, Ekaterina Konstantinova. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. SocioBrains, ISSUE 67, MARCH 2020, ISSN 2367-5721, с.98-105
  2020 Getsov P., St. Stoyanov, Wang Bo, A. Antonov. Efficiency of a System for Primary Processing of Signals in an Opto-electronic Devices. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 12, 2017, ISSN 1314-6289. pp. 5-10 Цитирано в: Zhivko Zhekov, Garo Mardirossian. Energy efficiency of a system for primary processing of signals in an opto-electronic device operation under low-contrast conditions, Journal Scientific and Applied Research. Vol. 19, 2020, ISSN 1314-6289. p. 11-16.
  2020 Antonov, A., Yankova-Yordanova, Y., Mihailova, R. Structural-methodical complex for training with AnyLogic (First stage). – Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Том 2, ISBN 1314-3921 с.209 – 212, Цитирано в: Svetlozar Stoyanov. Integration of artificial intelligence in the supply chain Management. Journal Scientific And Applied Research Vol 20, 2021, ISSN 1314-6289. p. 53-58
  2019 Chernokozhev P., Antonov A., Dyankov P. Shaping the process of penetration in thin targets. Journal scientific and applied research, Vol. 2, 2012, ISSN 1314-6289., рр.114-119 Цитиран в: Arhangelov N, Lilov V. Analysis of magnetic particle inspection as a type of non-destructive testing method. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2019, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, pp. 505-511.
  2019 13.7. Антон Антонов, \"Логистични методи и транспортна схема в преработката на био-разградими отпадъци\", Third international scientific conference science, education, innovation, shumen, bulgaria 21 - 23 may 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5. Pp. 254-284 Цитирано в: Dqnkov P., Kazakov S. Synthesis of solutions in transport testing in MATLAB software environment. 54-th International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 2019, ISSN 2603-3259, pp. 401-403.
  2018 Антонов, А. Логистични методи и транспортна схема в преработката на био-разградими отпадъци Third international scientific conference science, education, innovation dedicated to the 145th anniversary, of bulgarian academy of sciences and to the 35th anniversary of georgi ivanov’s flight, 2014, isbn 978-954-577969-5, 254 – 284. Цитирано: Пламен Б. Дянков , Оптимизиране на доставки от дистрибуторски центрове чрез метода на линейно програмиране - Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2018\" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.191.
  2018 Крачунов Х.А., Антонов А.Я., Оптимизация на транспортната схема при преработване на битови и биоразградими отпадъци в биогаз и компостиране, Годишник ТУ-Варна, 2009, том 1, ISSN 1311-896Х. стр. 220-225 Цитирано: Йорданка И. Янкова -Йорданова , Цветослав С. Цанков, ПЛАЗМЕНА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, Научна конференция с международно участие \"МАТТЕХ 2018\" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.217 - 221.
  2016 Anton Antonov, Krasimira Neikova, Overview of a software product “anylogic” used in training of students in general engineering, Journal scientific and applied research, vol. 9, 2016, ISSN 1314-6289. pp. 21-24 Цитирано в: Stefan Kazakov, Yordanka Yankova – Yordanova. Overview of anylogic software design of advanced logistics systems, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Том 2, ISBN 1314-3921 с.204-208.