Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков
  Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830 495 /391, 0899 377 696

  Email: c.cankov@shu.bg

  Приемно време: сряда и четвъртък от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  27.09.2006 г. – Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи“, специалност „Компютърни системи и технологии“, ОКС магистър

  4.07.2005 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по природни науки“, специалност „Техника и технологии“, ОКС бакалавър

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1.10.2008 г.

  Главен асистент от 1.8.2015 г.

  Доцент от 1.5.2018 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по радиолокация и радионавигация - 2014 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по Информационни технологии, Администриране на мрежи, Програмируеми логически контролери

  Упражнения по Компютърни мрежи, Криптология, Компютърна графика, Специализирани компютърни системи

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, Turkey, по образователна програма Еразъм, 2013 г.

  RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, Latvia, по образователна програма Еразъм+, 2015 г.

  POLYTECHNIC INSTITUTE OF BRAGANCA, Portugal, по образователна програма Еразъм+, 2016 г.

  AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Krakow, Poland, по образователна програма Еразъм+, 2017 г.

  VILNIUS UNIVERSITY, Lithuania, по образователна програма Еразъм+, 2018 г.

  TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN, Czechia, по образователна програма Еразъм+, 2019 г.

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национален проект: Проект BG05M2OP001 -2.013-0001 ”Студентски практики – Фаза 2”, 2020 - 2023 г.

  Университетски проект: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, РД-08-107/31.01.2020 г.

  Университетски проект: Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност. РД-08-75/30.01.2019 г.

  Университетски проект: Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност. РД-08-144/08.02.2018 г.

  Национален проект: Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-­обществото), 2018 - 2023 г.

  Университетски проект: Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO, 2017 г.

  Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.002-0001 ”Студентски практики – Фаза 1”, 2016 - 2018 г.

  Университетски проект: Програмиране и приложение на PLC, 2016 г.

  Университетски проект: Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи, 2015 г.

  Международен проект: Участие в IEEE Central European Student and Young Professionals Congress (CEuSYP 2015 Zagreb) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Централна и Източна Европа в Загребски университет гр. Загреб, Република Хърватска, 8-10 май 2015 г.

  Университетски проект: Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси, ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Университетски проект: Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster), ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Университетски проект: Лазерно сканиране на 3D обекти, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Университетски проект: IP мрежово управление на технологични обекти и процеси, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Университетски проект. Програмиране и използване на PIC микроконтролери, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 ”Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, период 04.10.2012 - 2015 година.

  Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 ”Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, период 2012 - 2013 година.

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 ,”Студентски практики” 2012 - 2015 г.

  Университетски проект: Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

  Университетски проект: WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи, Договор № РД-08-221/ 11.03.2014

  Организационна дейност

  1. Ръководител на група студенти за участие в Научна сесия с международно участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26 март 2010 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В научната сесия взеха участие 9 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  2. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2010 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов.

  3. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2012 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2012.

  4. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2014 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2014.

  5. Секретар на студентската секция от проведената през ноември 2016 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2016.

  6. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2016 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2016.

  7. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, проведена на 20 и 21 април 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  8. Организатор и ръководител на група студенти за участие в Шеста международна научна конференция Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2017“, проведена от 18 до 20 май 2017 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  9. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technology Forum 2017”, проведена на 3 и 4 октомври 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 8 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  10. Организатор и ръководител на група студенти за участие в VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, проведена от 16 до 18 ноември 2017 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  11. Организатор и ръководител на група студенти за участие в Курсантско-студентска научна конференция, проведена на 30 ноември и 1 декември 2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново. В конференцията взеха участие 11 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  12. Председател на студентската секция от проведената през октомври 2018 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018.

  13. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през октомври 2018 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018.

  14. Организатор и ръководител на група студенти за участие в VII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, проведена на 30 ноември и 1 декември 2018 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  15. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technologies” DefTech 2019, проведена от 1 до 3 октомври 2019 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 5 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  16. Организатор и ръководител на студенти за участие в 66-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2019“, проведена на 11 и 12 октомври 2019 г. в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив. В конференцията взеха участие 4 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  17. Организатор и ръководител на студенти за участие в 8-ма студентска научна конференция „Екология и околна среда“, проведена на 24 и 25 април 2020 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  18. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technologies” DefTech 2020, проведена от 7 до 9 октомври 2020 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  19. Организатор и ръководител на студенти за участие в Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, проведена от 22 до 24 октомври 2020 г. във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  20. Организатор и ръководител на студенти и докторант за участие в VI Международна научно-практическа Интернет-конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, на Филиала на Кузбаския държавен технически университет „Т. Ф. Горбачов“, в г. Белово, Русия, проведена от разстояние в електронна среда от 14 до 18 декември 2020 г. В конференцията взеха участие двама студента и един докторант от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Членства в научни организации

  IEEE

  Съюз на учените в България

  Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

  Държавни и/или научни награди

  Член на академичен и научно-изследователски колектив от системата на висшето образование, получил Наградата на Шумен в системата на образованието и науката на 24 май 2011 г., Решение №867 на Общински съвет - Шумен.