Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков
  Проф. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830 495 /391, 0899 377 696

  Email: c.cankov@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 8:00 до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  27.09.2006 г. – Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи“, специалност „Компютърни системи и технологии“, ОКС магистър

  4.07.2005 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по природни науки“, специалност „Техника и технологии“, ОКС бакалавър

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1.10.2008 г.

  Главен асистент от 1.8.2015 г.

  Доцент от 1.5.2018 г.

  Професор от 3.1.2023 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по радиолокация и радионавигация - 2014 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Автоматизация на технологични процеси – лекции и упражнения;

  2. Администриране на мрежи – лекции и упражнения;

  3. Електротехника и електрически машини – упражнения;

  4. Импулсни и цифрови устройства – упражнения;

  5. Индустриални компютърни мрежи – лекции и упражнения;

  6. Информатика – упражнения;

  7. Информационни технологии – лекции и упражнения;

  8. Компютърна графика – лекции и упражнения;

  9. Компютърни мрежи – лекции и упражнения;

  10. Компютърни системи – лекции и упражнения;

  11. Компютърно зрение – лекции и упражнения;

  12. Комутационна, мултиплексна и кабелна техника – упражнения;

  13. Криптология – лекции и упражнения;

  14. Локални комуникационни мрежи и протоколи – лекции и упражнения;

  15. Мобилни компютърни системи – упражнения;

  16. Моделиране на технологични процеси и системи – лекции и упражнения;

  17. Обработка на изображение и звук – лекции и упражнения;

  18. Операционни системи – упражнения;

  19. Оптимално, адаптивно и робастно управление – лекции и упражнения;

  20. Предаване на данни и компютърни комуникации – упражнения;

  21. Приложна геометрия и инженерна графика – лекции и упражнения;

  22. Програмиране в средата на MATLAB – лекции и упражнения;

  23. Програмируеми логически контролери – лекции и упражнения;

  24. Проектиране и разработване на мултимедийни продукти – упражнения;

  25. Проектиране на системи за индустриално управление – лекции;

  26. Симулационно моделиране в средата на SIMULINK – упражнения;

  27. Системи за визуално проектиране – лекции и упражнения;

  28. Системи за работа в реално време – лекции и упражнения;

  29. Системи за управление в реално време – лекции и упражнения;

  30. Системи с изкуствен интелект – упражнения;

  31. Телекомуникационни протоколи и Интернет комуникации – лекции;

  32. Теория на автоматичното управление – лекции и упражнения;

  33. Теория на сигналите – лекции и упражнения;

  34. Технически средства в сектора за сигурност – упражнения;

  35. Технически средства в системите за сигурност – упражнения;

  36. Цифрова обработка на сигналите – лекции и упражнения;

  37. CAD/CAM/САЕ системи – лекции и упражнения.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, Turkey, по образователна програма Еразъм, 2013 г.

  2. RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, Latvia, по образователна програма Еразъм+, 2015 г.

  3. POLYTECHNIC INSTITUTE OF BRAGANCA, Portugal, по образователна програма Еразъм+, 2016 г.

  4. AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Krakow, Poland, по образователна програма Еразъм+, 2017 г.

  5. VILNIUS UNIVERSITY, Lithuania, по образователна програма Еразъм+, 2018 г.

  6. TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN, Czechia, по образователна програма Еразъм+, 2019 г.

  7. RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, Latvia, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 — Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация, 2022 г.

  8. KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Lithuania, по образователна програма Еразъм+, 2023 г.

  9. ISMA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Riga, Latvia, по образователна програма Еразъм+, 2023 г.

  Участия в проекти

  2009 университетски РД-07-543/31.03.2009 Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси, член на работния колектив, завършил

  2010 университетски РД-05-307/08.03.2010 Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster), член на работния колектив, завършил

  2010 университетски РД-05-308/08.03.2010 Лазерно сканиране на 3D обекти, член на работния колектив, завършил

  2011 университетски РД-05-146/25.02.2011 IP управление на технологични обекти, член на работния колектив, завършил

  2012 университетски РД-05-252/15.03.2012 Програмиране и използване на PIC микроконтролери, член на работния колектив, завършил

  2012 – 2013 национален BG051P0001-4.3.04-0020 Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, преподавател, завършил

  2012 – 2014 национален BG051PO001-3.3.06-003 Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, докторант, завършил

  2012 – 2014 национален BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики, академичен наставник, завършил

  2013 университетски РД-08-265/14.03.2013 Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии, член на работния колектив, завършил

  2014 университетски РД-08-221/ 11.03.2014 WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи, член на работния колектив, завършил

  2015 университетски РД-08-279/ 12.03.2015 Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи, член на работния колектив, завършил

  2016 университетски РД-08-87/ 04.02.2016 Програмиране и приложение на PLC, член на работния колектив, завършил

  2017 университетски РД-08-78/ 03.02.2017 Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO, член на работния колектив, завършил

  2016 – 2018 национален BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики – Фаза 1, функционален експерт, завършил

  2018 университетски РД-08-144/08.02.2018 г. Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност, член на работния колектив, завършил

  2018 – 2023 национален BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото), член на учредителния екип, текущ

  2019 университетски РД-08-75/30.01.2019 г. Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност, член на работния колектив, завършил

  2020 – 2023 национален BG05M2OP001 -2.013-0001 Студентски практики – Фаза 2, функционален експерт, текущ

  2020 университетски РД-08-107/31.01.2020 г. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН, ръководител на проекта, завършил

  2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации, ръководител на проекта, завършил

  2021 – 2023 национален BG05M2OP001-2.016-0002 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация, EDUTransform, експерт, текущ

  2021 – 2023 национален BG05M2OP001-2.016-0010 Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, експерт обучение и квалификация, текущ

  2022 национален BG05M2ОP001-2.015-0001 Ученически практики – 2, старши експерт, завършил

  2022 университетски РД-08-145/01.03.2022 г. Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация, член на работния колектив, завършил

  2023 университетски РД-08-150/28.02.2023 г. — Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи, член на работния колектив, завършил

  2024 университетски РД-08-133/02.02.2024 г. — Подобряване на изследователската среда в областта, свързана с автоматизация на процеси — член на работния колектив, текущ

  2024 университетски РД-08-110/31.01.2024 г. — Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2024 – ФТН — ръководител на проекта, текущ

  Организационна дейност

  1. Ръководител на група студенти за участие в Научна сесия с международно участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26 март 2010 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В научната сесия взеха участие 9 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  2. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2010 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов.

  3. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2012 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2012.

  4. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2014 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2014.

  5. Секретар на студентската секция от проведената през ноември 2016 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2016.

  6. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през ноември 2016 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция МАТТЕХ 2016.

  7. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, проведена на 20 и 21 април 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  8. Организатор и ръководител на група студенти за участие в Шеста международна научна конференция Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2017“, проведена от 18 до 20 май 2017 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  9. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technology Forum 2017”, проведена на 3 и 4 октомври 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 8 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  10. Организатор и ръководител на група студенти за участие в VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, проведена от 16 до 18 ноември 2017 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  11. Организатор и ръководител на група студенти за участие в Курсантско-студентска научна конференция, проведена на 30 ноември и 1 декември 2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново. В конференцията взеха участие 11 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  12. Председател на студентската секция от проведената през октомври 2018 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018.

  13. Ръководител на студенти, изнесли доклади на проведената през октомври 2018 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018.

  14. Организатор и ръководител на група студенти за участие в VII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, проведена на 30 ноември и 1 декември 2018 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  15. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technologies” DefTech 2019, проведена от 1 до 3 октомври 2019 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. В конференцията взеха участие 5 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  16. Организатор и ръководител на студенти за участие в 66-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2019“, проведена на 11 и 12 октомври 2019 г. в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив. В конференцията взеха участие 4 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  17. Организатор и ръководител на студенти за участие в 8-ма студентска научна конференция „Екология и околна среда“, проведена на 24 и 25 април 2020 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  18. Организатор и ръководител на студенти за участие в Международна научна конференция “Defense Technologies” DefTech 2020, проведена от 7 до 9 октомври 2020 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“. В конференцията взеха участие трима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  19. Организатор и ръководител на студенти за участие в Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020, проведена от 22 до 24 октомври 2020 г. във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие 6 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  20. Организатор и ръководител на студенти и докторант за участие в VI Международна научно-практическа Интернет-конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, на Филиала на Кузбаския държавен технически университет „Т. Ф. Горбачов“, в г. Белово, Русия, проведена от разстояние в електронна среда от 14 до 18 декември 2020 г. В конференцията взеха участие двама студенти и един докторант от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  21. Ръководител на студент, участвал в международен конкурс за студентски научни работи “Black Sea Science 2021”, организиран от Одеската национална академия по хранителни технологии.

  22. Организатор и ръководител на студенти за участие в Девета студентска научна конференция „Екология и околна среда“, проведена на 23 и 24 април 2021 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие двама студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  23. Организатор и ръководител на студенти за участие в Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2022, проведена от 12 до 14 май 2022 г. във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В конференцията взеха участие 5 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  24. Организатор и ръководител на студенти за участие в Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“, посветена на 170 годишнината от рождението на Анри Бекерел, проведена от 16 до 18.11.2022 г. в Националния военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново. В конференцията взеха участие петима студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  25. Организатор за участие на преподаватели, докторанти и ръководител на студенти в XVI Международна научна конференция „Иновации в технологиите и образованието“, чрез видеоконферентна връзка към филиала на Кузбаския държавен технически университет „Т. Ф. Горбачов“ в гр. Белово, 28 април 2023 г. В конференцията взеха участие двама студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  26. Организатор и ръководител на студенти за участие в Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“, посветена на 120 годишнината от връчването на Нобеловата награда на Анри Бекерел за откриване на естествената радиоактивност и Мария и Пиер Кюри за изследвания на радиационните явления, проведена от 15 до 17.11.2023 г. в Националния военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново. В конференцията взеха участие петима студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Членства в научни организации

  IEEE

  Съюз на учените в България

  Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

  Държавни и/или научни награди

  Член на академичен и научно-изследователски колектив от системата на висшето образование, получил Наградата на Шумен в системата на образованието и науката на 24 май 2011 г., Решение №867 на Общински съвет - Шумен.