Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова
  Доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D 3

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: d.dimanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9 - 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  Технически универсиситет – гр.Варна, 2000г., Съобщителна и осигурителна техника и системи / специализация Телекомуникационни мрежи, Магистър

  Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр.Свищов, 2008 г., Финанси, Магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  .

  Заемани академични длъжности

  Хоноруван асистент в катедра "Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически науки - от 11.03.2011 г. - до 20.06.2011 г.

  Асистент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 12.09.2011 г. до 01.07.2015 г.

  Главен асистент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 2.07.2015 г. до 30.09.2016 г.

  Доцент в катедра "Управление на системите за сигурност" от 1.10.2016 г., област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност.

  Придобити научни степени

  На 16.02.2015 г. защитава дисертационен труд на тема "Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи" и получава научната степен “Доктор” по "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

  Водени лекции и/или упражнения

  Държавно и местно управление, Управление на човешките ресурси, Основи на управлението, Гражданска защита, Мениджмънт на риска, Мениджмънт на системите за сигурност, Информационни системи и сигурност, Практическа подготовка (интегрирана система за сигурност – сигналоохранителна техника, видеонаблюдение, контрол на достъпа), Технически средства в сектора за сигурност, Специализирана комуникационна техника, Полупроводникови елементи.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  RIGA TECHNICAL UNIVERSITY гр. Рига, Латвия по образователна програма Еразъм +, 2015 г.

  Polytechnic Institute of Braganca, гр. Враганца, Португалия по образователна програма Еразъм +, 2016 г.

  Померански университет, гр. Слупск, Република Полша по образователна програма Еразъм +, 2018 г.

  RIGA TECHNICAL UNIVERSITY гр. Рига, Латвия по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, 2023 г.

  Области на научни интереси

  Защита на населението при бедствия и аварии, Ресурсно осигуряване на системите за сигурност, Управление на риска.

  Специализации

  .

  Участия в проекти

  Международен проект: Участие в IEEE Central European Student and Yong Profesionals Congress (CEuSYP 2015 Zagreb) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Централна и Източна Европа в Загребски университет гр. Загреб, Република Хърватска, 8-10 май 2015г.

  Европейски проект: Проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“. ROBG (15.3.1.017), 2016-2018 г.

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики” 2012 - 2015 г.

  Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1” 2016 - 2018 г.

  Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение", период 2012 - 2014 година.

  Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“. Период 2020-2023 г.

  Национален проект: BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условия на цифрова трансформация“. Период 2022-2023 г.

  Национален проект: BG05M2OP001-1.001-0004-C01 "Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе). Договор № РД-12-377/01.12.2022 г. Изследовател R2.

  Университетски проект 1: " Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства". Договор № РД-05-228/03.03.2012 г. Период на проекта: 2012 година. Ръководител на проекта - проф. д-р Димитър Салтиров.

  Университетски проект 2: "Учебна платформа за проектиране и менажиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност". Договор № РД – 08-304/15.03.2013. Период на проекта: 2013 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Николай Досев.

  Университетски проект 3: "Проектиране и менажиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване". Договор № РД – 08-203/06.03.2014 г. Период на проекта: 2014 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Николай Досев.

  Университетски проект 4: "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Договор № РД – 08-312/13.03.2015 г. Период на проекта: 2015 г. Ръководител на проекта - проф. д-р Димитър Салтиров.

  Университетски проект 5: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г. Период на проекта: 2016 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Христо Атанасов Христов.

  Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект 7: "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност". Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект 8: "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност". Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. Период на проекта - 2019 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект 9: "Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти". Договор № РД-08-82/27.01.2020 г. Период на проекта - 2020 г. Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов.

  Университетски проект 10: "Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации". Договор № РД-08-128/04.02.2021 г. Период на проекта - 2021 г.

  Университетски проект 11: “Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация“. Договор № РД-08-145/01.03.2022 г. Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Антон Антонов. Период на проекта - 2022 г.

  Университетски проект 12: „Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование“. Договор № РД-08-154/01.03.2023 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Росица Петрова Михайлова. Период на проекта - 2023 г.

  Заемани ръководни позиции

  от м. май 2019 г. Ръководител катедра "Управление на системите за сигурност".

  юли 2023 г. Ръководител катедра "Сигурност на Информационни и комуникационни технологии"

  Организационна дейност

  Председател на ОС на Факултет по технически науки.

  Член на Общото събрание на Шуменски университет.

  Член на Факултетен съвет на Факултет по технически науки.

  Член на Комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски".

  Член на Комисията по атестиране на академичния състав във ФТН.

  Член на Комисията по трансфер на кредити във ФТН.

  Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 28-29 март 2013 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената НК „Актуални проблеми на сигурността“, 16-18 октомври 2013 г., НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново.

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност"на проведената НС за курсанти и студенти с международно участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката", 27-28 март 2014 г., ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 в ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената научна конференция с международно участие “Курсантите и студентите на морското училище и науката“, 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Варна.

  Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров". Варна, март 2016 г.

  Участие със студенти от ФТН, специалност „системи за сигурност“ на:

  - Ден на отворените врати" в Окръжна прокуратура гр.Шумен и Окръжен съд гр.Шумен, на 24.04.2013 г.;

  - „Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“, проведено на 28.04.2013 г. в Областна администрация гр. Шумен.

  - „Учебно - методически сбор на областният управител по отбранително - мобилизационна подготовка“, проведен в областна администрация гр. Шумен на 16.05.2013 г.;

  - Първо редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии на 08.05.2014 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на областна администрация Шумен;

  - „Учебно - методически сбор на областният управител по отбранително - мобилизационна подготовка“, проведен в областна администрация гр. Шумен на 29.05.2014 г.;

  - Тренировка за изпълнение на част от Плана за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер, в изпълнение на Указания за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, проведена на 28.05.2015 г.

  - Съвместно обучение за Защита на населението при бедствия и аварии, проведено на 30.10.2015 г. в ГД ПБЗН гр. Шумен;

  - „Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“, проведено на 12.11.2015 г. в Областна администрация гр. Шумен;

  - Втора част на семинар на тема: “Изпълнение на Програмата за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. Практическо учение на Областния щаб за защита от бедствия и аварии, проведено на 22.12.2015 г.;

  - „Заседание на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия“, проведено на 16.11.2016 г. в Община Шумен.

  - Обучение за „информационна сигурност“ от експерти от Международната академия за обучение по киберразследвания и ГДБОП на 10.05.2016 г. в Община Шумен.

  Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 14-18 ноември 2016 г.

  Член на комисията по провеждане на вътрешни тематини одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 18-21 април 2017 г.

  Член на комисията по атестация на академичния състав във ФТН.

  Ръководител на студентите от специалност „Системи за сигурност", на проведеното екипно обучение в „Центъра за професионална квалификация"-РДПБЗН-Монтана на 29 септември 2017 г., на тема „Защита на населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи“.

  Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, относно готовността на органите на изпълнителната власт, юридическите лица, едноличните търговци и съставните части на ЕСС в област Шумен за усложнена зимна обстановка. 10 ноември 2017 г. заседателна зала на областна администрация Шумен.

  Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 7-10 ноември 2017 г.

  Участие в комисия по провеждане на вътрешни тематичен одити на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав - учебни практики и стажове в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 16-20 април 2018 г.

  Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на 21 юни 2018 г. в областна администрация гр. Шумен.

  Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното на 31 октомври 2018 г. в областна администрация гр. Шумен заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

  Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното практическо занятие, на 3 ноември 2018 г. на брега на язовир Тича край село Иваново, на тема „Издирване и спасяване на пострадали в резултат на наводнения“. В учението взеха участие Доброволния екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК Шумен), Младежкия авариен екип и Студентския авариен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи.

  Членства в научни организации

  Член на IEEE

  Съюз на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".