Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова
  Доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

  Кабинет: Корпус D, стая D 2

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: d.dimanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9 - 17 ч. и четвъртък от 9 - 17 ч.


  2015 Диманова Д. "Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи"
  2016 Диманова Д, "Управление на риска", УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-095-9
  2017 Диманова Д. "Роля на държавата при оповестяване на населението при бедствия възникнали в големи технически инфраструктури". Конференция „Комуникационни умения: Анализ и управления на риска“. РУ „Ангел Кънчев“, Русе, 25-26.01.2017, ISBN: 978-619-207-097-7.
  2016 Диманова Д, Математически методи за вземане на управленски решения при бедствия. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X.
  2020 Станев, С., Методиева, Цв. и Диманова, Д., Мигранти и миграционна сигурност. SocioBrains. Issue 65, January 2020.pp. 151-164. ISSN 2367-5721.
  2019 Dimanova, D., Kuzmanov, Z. Development of an integrated security and communication system, International Scientific Refereed Online Journal, Issue 63, November 2019, ISSN: 2367-5721, www.sociobrains.com. pp.83-91.
  2018 Dimanova, D. New categories of risk. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1311-834X, vol. VIII E, 2018, pp. 174-187.
  2018 Dimanova, D., National disaster management system. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 52, December 2018, ISSN: 2367-5721, pp. 44-48, www.sociobrains.com.
  2018 Dimanova, D., Risk of major accidents with hazardous substances. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 52, December 2018, ISSN 2367-5721, pp. 49-53, www.sociobrains.com.
  2017 Dimanova, D., Kuzmanov, Z. Measuring and assessing risk. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 63 – 69, Issue 32, April 2017
  2017 Dimanova D, "Accidents caused by technogenic risks - nuclear and radiation accidents". Годишник ШУ. Vol. VII E, 2017, ISSN: 1311-834X. pp 58-66.
  2017 Dimanova D, "Study of risk - uncertainty and indefiniteness". Годишник ШУ, Vol. VII E, 2017, ISSN: 1311-834X. pp. 66-75
  2017 Dimanova D. "Risk management of critical infrastructure sites and facilities". International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Issue 36, august 2017, pp.67-73.
  2016 Dimanova D, „Historical development of structures for the protection of population". Journal Scientific and applied research, Vol. 9, 2016, ISSN 1314-6289 . pp. 99-106.
  2016 Диманова Д, Цанков Ц, "Компютърна дидактична програма за код на Хеминг". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X. pp. 38-45.
  2016 Диманова Д, Цанков Ц, "Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X. pp.45-55.
  2015 Dimanova D, "Mathematical methods for decision-making". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp. 88-97.
  2015 Dimanova D, "Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp.80-88.
  2015 Dimanova D., Nedelchev N, "Normative regulation of social relations arising from disasters", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.5, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 37-45.
  2015 Dimanova D., "Analysis and assessment of the risk of natural disasters", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.5, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 45-54.
  2015 Dimanova D., “Statistical methods in studying the frequency of natural disasters”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.4, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 78-84.
  2015 Dimitrov D., Dimanova D., “Financing the activities for protection from natural disasters”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.4, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 85-92.
  2015 Диманова Д, Лалев Х, "Модел за честотата на екстремни температури". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp. 92-104.
  2015 Беджев Б, Диманова Д, "Алгоритъм за оценяване честотата на природните бедствия чрез полином на Чебишев“. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp.82-91.
  2015 Диманова Д, "Софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за честота на природни бедствия. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски". Шумен. 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp.105-112.
  2014 Bedzhev B., Dimanova D., “Model for the intensity of abnormal temperatures on the territory of Shumen Region”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.3, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 89-96.
  2014 Dimanova D., “Statistical model of incidence of fires in Bulgaria”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 161-168.
  2014 Dimanova D., “Climate change as a factor of security”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 152-160.
  2014 Диманова Д., "Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2014, Vol. IV E, ISSN 1311-834X. pp.153-164.
  2014 Диманова Д., Илиев Св., "Стеганография – изкуството да скриваме информация". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2014, Vol. IV E, ISSN 1311-834X. pp. 147-152.
  2014 Dimanova D, Stamenova A, "Cyber security and hacking", The International Scientific Conference “Knowledge-Capital of the Future”, Bansko 2014, Jurnal of Process Managemant - New Technologies, International, www.japmnt.com. Vol.7 2014, ISSN: 2334-7449, pp. 215-218.
  2013 Dimanova D, "Theory of modeling", Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. pp. 106-111.
  2013 Dimanova D, Tsankov T, "Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. pp. 98-105.
  2013 Stanev S., Hristov H., Dimanova D., "Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.1, 2013, ISSN 1314-9784. pp. 126-132.
  2020 Диманова, Д. Исторически преглед в развитието на теорията на риска. Сборник с научни трудове Маттех 2020, Инфорнационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност. Октомври 2020. Шумен. ISSN: 1314-3921. том 2, pp. 130-135.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Risk management in information security, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 139-145.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., International security standards, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 131-138.
  2018 Dimanova, D., GDPBZN activities of safety and protection. Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 122-130.
  2017 Диманова Д, Джоров П, „АЕЦ Козлодуй“ - стратегически обект на Република България. Юридически сборник т. XXIV, БСУ, Бургас 2017, ISSN: 1311-3771. pp. 263-272.
  2017 Диманова Д, Джоров П, „ Рискови фактори и заплахи за сигурността на АЕЦ Козлодуй“, Юридически сборник т. XXIV, БСУ, Бургас 2017, ISSN: 1311-3771. pp. 146-153.
  2016 Диманова Д, Василева Р, Същност на престъплението „Трафик на хора“. Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 2016.
  2016 Диманова Д, Казакова И, "Защита при бедствия. Единна спасителна система". Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 2016.
  2016 Диманова Д, Кузманов З, "Национална система за спешни повиквания". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 77-83.
  2016 Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 84-91.
  2016 Диманова Д, "Опасност от химически аварии", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 152-155.
  2016 Диманова Д, "Национална система за защита при бедствия", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 156-160.
  2016 Диманова Д, "Функции на органите на изпълнителна власт за защита при бедствия", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 161-164.
  2016 Диманова Д, Христов Х, "Система за защита при бедствия", МНК "Изложение на съвременни отбранителни продукти“. НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902. pp/ 98-103.
  2016 Василева Р, Диманова Д, "Управление на средствата от трафик на хора с цел сексуална експлоатация". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 240-247.
  2015 Диманова Д, Василева Р, "Анализ честотата на наводненията". НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", 26-27 март 2015, Варна.
  2015 Диманова Д, Казакова И, "Рискови фактори за България". НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", 26-27 март 2015, Варна.
  2014 Диманова Д, Стаменова А, "Предизвикателството – Женевска конвенция за киберпространството". Scientific Conference with International participation “Cadets and Students of the Naval Academy and Science”, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Varna, 2014
  2014 Диманова Д, "Рискови фактори и заплахи за сигурността в България". Трета международна научна конференция “Наука, образование, иновации”, 21 – 23 май 2014, Шумен, ISBN 978-954-577-970-1. pp. 352-358.
  2014 Беджев Б, Диманова Д, "Модел за честотата на опасни явления". НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 164-171.
  2014 Диманова Д, "Алгоритъм на програма за моделиране честотата на природни бедствия". НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 172-176.
  2014 Василева Р, Казакова И, Христова И, Диманова Д, „Корупция в публичната администрация“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 372-377.
  2014 Стаменова А, Диманова Д, Цанков Ц, „Новите войни на XXI век“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 369-371.
  2014 Dimanova D., Hristov H., "A model about organizing a counteraction to encroachments on company security ". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 96-104.
  2014 Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 117-122.
  2014 Dimanova D., "Risk factors for occurrence of crisis situations and crisis". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 82-86.
  2013 Dimanova D., "Possible approaches to crisis management", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Latvia - Riga, ISBN 978-9934-18409-0-6, 2013, pp. 144-146
  2013 Диманова Д., Христов Х., "Системата фирмена сигурност – управленски аспекти", Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" НВУ "Васил Левски" 16-18 октомври 2013г., ISBN 978-954-753-200-7
  2013 Станев С, Христов Х, Диманова Д, "IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност". Сборник трудове на XI международна конференция ”Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения”, Секция 2, София, 2013.
  2013 Диманова Д., Илиев Св., Стаменова А., „Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната”. Научна конференция с международно участие "Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната MT&S-2013", 2-3 декември 2013 г. гр. София ISBN 2367-5942. pp. IV-41.
  2012 Диманова Д. В, "Анализ на система за хидроложко моделиране HEC - HMS при симулация на кризисни ситуации", Юбилеен международен конгрес Наука, Образование, Tехнологии " 40 години България - космическа държава", Варна, 12-14.09.2012 г., ISBN: 978-954-577-654-0.
  2012 Диманова Д. В, "Съвременни методи при управление на кризи", Научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ " Епископ Константин Преславски" 22-24 ноември 2012г.,ISSN: 1314-3921. pp. 154-160.
  2016 Диманова Д, Защита при бедствия, аварии и катастрофи, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-098-0
  2013 Електронен модул " Планиране и подбор на персонала" по дисциплината УЧР, ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013 г.Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg, ISBN: 978-954-577-866-7
  2020 Становище от доц. д-р Доника Диманова на дисертационен труд на тема „Държавна тайна 1948-1989 г. и актуални проблеми на класифицираната информация: българският опитя”, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор на науките” в професионално направление 9.1. Национална Сигурност, докторска програма “Администратиена сигурност“, с автор проф. д-р Николай Станев Проданов.
  2020 Становище: Относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, на подполковник д-р Милен Ников Кисьов, за нуждите на катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Георги С. Раковски“.
  2019 Становище от доц. д-р Доника Диманова на дисертационен труд на тема „Оценка на оперативните способности на групировка за противовъздушна отбрана чрез моделиране на противовъздушна операция”, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма "Организация и управление на въоръжените сили“, с автор подполковник инж. Стоян Недев Чанев.
  2019 Становище: Относно конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, на Христо Атанасов Христов за нуждите на Факултет по технически науки към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
  2018 Рецензия от доц. д-р Доника Диманова на дисертационен труд на тема „Оптимизиране на граничният контрол в Република България”, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 9.1. “Национална сигурност", докторска програма "Административна сигурност“, с автор Емине Мустафова Пиронкова.
  2017 Рецензия от доц. д-р Доника Величкова Диманова на монографичен труд на тема "Административно-управленска осигуреност на община Шумен", с автор д-р инж. Светлозар Стоянов, УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-146-8, 2017.
  2020 Диманова Д, „Софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за честота на природни бедствия“. Годишник ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp.105-112; Цитирано в: Кастрева П, Иванов С, Стоянов Б, „Съвременни технологии за картографиране“, 2020 г, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 378, ISBN 978-619-201-359-2.
  2020 Диманова, Д, Управление на риска, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN: 978-619-201-095-9, гр. Шумен, 2016 г., 303 с; Цитирано в: Кастрева П, Иванов С, Стоянов Б, „Съвременни технологии за картографиране“, 2020 г, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 378, ISBN 978-619-201-359-2.
  2020 Диманова Д, Защита при бедствия, аварии и катастрофи, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-098-0; Цитирано в: Кастрева П, Иванов С, Стоянов Б, „Съвременни технологии за картографиране“, 2020 г, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 378, ISBN 978-619-201-359-2.
  2020 Dimanova D, „Theory of modeling“, Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. pp. 106-111; Цитирано в: Кастрева П, Иванов С, Стоянов Б, „Съвременни технологии за картографиране“, 2020 г, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 378, ISBN 978-619-201-359-2.
  2020 Dimanova D, Mathematical methods for decision-making, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 88-97; Цитирано в: Кастрева П, Иванов С, Стоянов Б, „Съвременни технологии за картографиране“, 2020 г, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 378, ISBN 978-619-201-359-2.
  2019 Цанков, Ц., Диманова, Д. Компютърна дидактична програма за код на Хеминг, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 38-44. Цитиран в: Konstantinova, E., Lilov, V. Influence of digital technology on e-learning. International scientific conference 2019, Vasil Levski National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 512-518.
  2019 Стаменова, А., Диманова, Д., Цанков, Ц. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: Konstantinova, E., Bradvarov, A. Power of blockchain technology: Redefining and demolishing trust in digital economy. International scientific conference 2019, Vasil Levski National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 525-530.
  2019 Стаменова, А., Диманова, Д., Цанков, Ц. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: Karadocheva, M., Konstantinova, E., Aleksandrova, A. Social networks and digital security. International scientific conference 2019, Vasil Levski National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 500-504.
  2018 Диманова, Д., Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 153-164. Цитирано в: Русева, В., Василева Р., Корупция в сферата на държавната администрация. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, 350-358.
  2018 Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Методиева, Ц., Национална и корпоративна сигурност, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, 285-293.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN: 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 206-212.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (АИС/М). Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 85-93.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 109-115.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Чобанов, Д., Интегрирана система за наблюдение и контрол. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 69-73.
  2018 Диманова, Д., Защита при бедствия, аварии и катастрофи. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, ISBN: 978-619-201-098-0, 252 с. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 206-212.
  2018 Диманова, Д. Защита при бедствия, аварии и катастрофи. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2016. ISBN: 978-619-201-098-0, 252 с. Цитирано в: Textbook In Risk Мanagement For Large-Scale Infrastructures In The Romania-Bulgaria Cross-Border Area, с.145. http://ro-bul-ret.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3Atextbook-in-risk-management-for-large-scale-infrastructures-in-the-romania-bulgaria-cross-border-area&catid=101%3Arisk-management&Itemid=96&lang=bg.
  2018 Диманова, Д. Управление на риска. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2016. ISBN 978-619-201-095-9. Цитирано в: Textbook In Risk Мanagement For Large-Scale Infrastructures In The Romania-Bulgaria Cross-Border Area, с.75. http://ro-bul-ret.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3Atextbook-in-risk-management-for-large-scale-infrastructures-in-the-romania-bulgaria-cross-border-area&catid=101%3Arisk-management&Itemid=96&lang=bg.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Джоров, П., Политики по управление в АЕЦ Козлодуй. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 231-237.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Панайотова, Ж., Идентификация и управление на операционните рискове в търговските банки. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 298-303.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 96-108.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristo, Hr., implementation of the footprinting and reconnaissance cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 23-33.
  2018 Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 52-59.
  2018 Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с.42-51.
  2017 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Zhelezov, St., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, Hr., An approach for hiding steganography data within web applications. Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN: 1816-949x (Print): ISSN: 1818-7803 (Online), 2017, Vol. 12, Issue 8 SI, pp. 8251-8255, DOI: 10.3923/jeasci.2017.8251.8255, SJR: 0.163 (2017), SNIP: 0.380 (2017), CiteScore: 0.31 (2017).
  2017 Диманова, Д., Кузманов, З., Класификация на риска. Сборник с научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921, vol.2, с. 84-91. Цитирано в: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 30, February 2017, pp. 48 – 53.
  2017 Диманова, Д., Цанков, Ц., Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISSN: 1311-834X, vol. VI E, pp. 45-54. Цитирано в: Стоянов, Св., Георгиева, М., Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен, Сборник доклади от НК НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, 01 – 02 юни 2017, гр. В. Търново, ISSN: 1314-1937, т. 1, p. 51-63.
  2016 Dimanova, D., Tsankov, Ts., Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 4, 2013, pp. 98-105. Цитирано в: Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN: 2367-7902, 2016, стр. 91-97.
  2016 Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173.
  2016 Dimanova, D., Analysis and assessment of the risk of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol.5, 2015, pp. 45-53. Цитирано в: Христов, Х., Андреев, А., Управление на риска от кризи, породени от бедствия чрез изпoлзване на геоинформационни системи, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 81-90.
  2016 Dimanova, D., Analysis and assessment of the risk of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol.5, 2015, pp. 45-53. Цитирано в: Христов, Х., Обществен контрол над сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.
  2016 Dimanova, D., Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 80-87. Цитирано в: Христов, Х., Обществен контрол над сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.
  2015 Диманова, Д., Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 153-164. Цитирано в: Христов, Х., Подходи за създаване на система за управление на фирмена сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 137-143.
  2015 Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Hristov, H., Forms, methods and contrivances to materialize encroachments on business organization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 4. 2015, pp. 93-101.
  2015 Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията – фирмата, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136.
  2015 Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79.
  2014 Диманова, Д., Илиев, Св., Стаменова, А., Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната. Сборник от Научна конференция с международно участие „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“ (MT&S-2013), 2-3 декември 2013, гр. София, Научно направление „Киберотбрана, криптография и информационна сигурност“, ISBN: 2367-5942, с. IV-41. Цитирано в: Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343.
  2014 Диманова, Д., Илиев, Св., Стаменова, А., Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната. Сборник от Научна конференция с международно участие „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“ (MT&S-2013), 2-3 декември 2013, гр. София, Научно направление „Киберотбрана, криптография и информационна сигурност“, ISBN: 2367-5942, с. IV-41. Цитирано в: Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol. 3. 2014, pp. 97-103.
  2014 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Boyanov, P., Tasheva, Zh., Fetfov, Og., Trifonov, T., Uzunova, B., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN: 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.
  2014 Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN: 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.
  2014 Dimanova, D., Statistical model of incidence of fires in Bulgaria, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, vol.2, 2014, ISSN: 1314-9784, pp. 161-168. Цитирано в: Стойков, Е., Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали, Сборник с научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, с. 191-196.
  2014 Диманова, Д., Илиев, Св., Стеганография – изкуството да скриваме информация, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 147-152. Цитирано в: Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107.
  2014 Диманова, Д., Илиев, Св., Стеганография – изкуството да скриваме информация, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 147-152. Цитирано в: Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 3. 2014, pp. 97-103.
  2014 Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN: 978-954-479-043-1, 2014, 434 с. Цитирано в: Стоянов, В., Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии (ITIL), Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 165-175.
  2014 Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Stoykov, E., Евгени Стойков, Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Vol. 10, June 2 - 7, 2014, pp. 87-92.
  2014 Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Христов, Х., Стеганографските методи и конфиденциална информация в организацията - аспекти на атаки и защита, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В. Търново, ISSN: 1314-1937, 2014, т. 3, с. 122-129.
  2014 Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Dosev N., Hristov H., Iliev S., Possibility of using steganography in the social networks – Fasebook and Goodle+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323.
  2014 Диманова Д, Автореферат: Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи, УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014.