Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Петър Красенов Боянов
  Проф. д-р инж. Петър Красенов Боянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 407

  Телефон: +359879120856

  Email: petar.boyanov@shu.bg

  Приемно време: Петък от 09:00 до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2012 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Факултет по технически науки”, специалност "Комуникационни и информационни системи", ОКС Магистър.

  2012 - Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, M.Sc. in Communication and Information Systems.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  - Software Engineer - Inko Systems Ltd (Jul 2011 - Dec 2011)

  - Official Web of Science profile ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAH-8437-2019

  - Official Scopus profile ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198770650

  - Official ORCID profile ID: https://orcid.org/0000-0003-3668-6713

  - Google Scholar Research ID: https://scholar.google.bg/citations?user=FBtik0kAAAAJ&hl=bg

  - IEEE Xplore Digital Library ID Reseacher: https://ieeexplore.ieee.org/author/37087995409

  - Ministry of Education and Science (NACID) official Register of academic staff and dissertations profile 1: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/43983

  - Ministry of Education and Science (NACID) official Register of academic staff and dissertations profile 2: https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/43983

  Заемани академични длъжности

  Хоноруван асистент в катедра „Комуникационна и компютърна техника“, Факултет по технически науки - от 01.09.2011 г. - до 31.08.2012 г.

  Асистент в катедра „Комуникационна и компютърна техника“, Факултет по технически науки - от 03.09.2012 г. до 30.06.2016 г.

  Главен асистент в катедра „Комуникационна и компютърна техника“, Факултет по технически науки - от 01.07.2016 г. до 31.05.2018 г.

  Доцент в катедра „Управление на системите за сигурност“, Факултет по технически науки - от 01.06.2018 г.

  Системен администратор в ЦККМ. Създател и глобален администратор на Университетската платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ - https://edu.shu.bg - от 31.08.2020 г.

  Придобити научни степени

  2016г. - Петър Красенов Боянов, Тема: Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи, Научна степен: образователната и научна степен "доктор" по комуникационни мрежи и системи, Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Диплома No/дата: Д-090 / 24.02.2016 г., Висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен ръководител: Доцент доктор на техническите науки Жанета Николова Савова-Ташева, Рецензенти: Професор доктор на техническите науки Борислав Йорданов Беджев и Доцент доктор Росен Атанасов Богданов. Дисертационният труд съдържа 254 страници, от които 104 са приложения. Списъкът на използваната литература се състои от 140 заглавия, от които 5 на български и 135 на английски език. Включени са 68 фигури и 7 таблици. Dissertation: Petar Krasenov Boyanov, Analysis and counteraction to attempts of unauthorized access to the resources of computer networks, Acquired degree: Doctor (PhD), Professional direction: 5.3. Communication and computer networks, Diploma No/date: Д-090 / 24.02.2016.

  URL: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/43983

  Водени лекции и/или упражнения

  1. „Информационни технологии“

  2. „Информатика“

  3. „Токозахранващи устройства“

  4. „Програмируеми логически контролери“

  5. „Архитектура и програмиране на PLC“

  6. „Полупроводникови елементи“

  7. „Електромагнита съвместимост“

  8. „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“

  9. „Компютърни мрежи“

  10. „Радиокомуникационна техника“

  11. „Микропроцесорна техника“

  12, „Симулационно моделиране в средата на SIMULINK“

  13. „Обработка на изображение и звук“

  14. „Телевизионна, аудио и видеотехника“

  15. „Програмиране в средата на MATLAB“

  16. „Системи с изкуствен интелект“

  17. „Цифрова обработка на сигналите“

  18. „Предаване на данни и компютърни комуникации“

  19. „Мобилни и персонални комуникации“

  20. „Компютърни системи“

  21. „Индустриални компютърни мрежи“

  22. „Информационни операции и войни“

  23. „Киберсигурност на информационните ресурси в организацията“

  24. „Киберпрестъпления и киберсигурност“

  25. „Мрежова сигурност и администриране“

  26. „Противодействие на кибератаки срещу информационни системи обработващи класифицираната информация и личните данни“

  27. „Сигурност на данните в мрежи и информационни системи“

  28. „Системи за откриване и предотвратяване на прониквания“

  29. „Цифрова криминалистика“

  30. „Компютърни мрежи и комуникации“

  31. „Електронна поверителност“

  32. „Технически средства в сектора за сигурност“

  33. „Компютърна и мрежова сигурност“

  34. „Системи за персонални комуникации“

  35. „Системно програмиране в LINUX“

  36. „Операционни системи“

  37. „Бази данни“

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1. Изнесен цикъл от лекции по образователна програма „Еразъм” в университет Namik Kemal University, Chorlu Faculty of Engineering, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Chorlu, Turkey. Периодът на преподаване беше от 12.05 до 16.05.2014 г. Сертификатът за успешно изнесените лекции е качен в секцията „файлове“.

  2. Изнесен цикъл от лекции на тема „The future of IP protocols” по образователна програма „Еразъм+” в университет AGH University of Science and Technology, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, Department of Telecommunications, Krakow, Poland. Периодът на преподаване беше от 18.05 до 22.05.2015 г. Сертификатът за успешно изнесените лекции е качен в секцията „файлове“.

  Области на научни интереси

  National Security, Information Security, Cyber attack, Steganography, Cybersecurity, Digital Forensics, Computer and Network Security, Systems and Communications, Education Methodology, Signal Processing, Software engineering,

  Networking, Control Systems, Internet Security Systems.

  Специализации

  Участие в IEEE Student Brach & Gold Congress (SBC Madrid 2012).

  Участие в международен семинар по въвеждане на новия Интернет протокол IPv6, който се проведе на 16 юли 2012 г. в Технически университет - София.

  Участие в обучението за базите данни ScienceDirect и SCOPUS, което се проведе на 10 април 2013 г. от 10 часа в зала 202 на Ректората на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Удостоверение № 688 за завършен модул на обучение "Системно администриране" в школа А&Б 2004/2005 г. - гр. Шумен.

  Участия в проекти

  1. Участие в поредния конгрес (SBC 2012 Madrid) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8, който се проведе в Техническия университет на гр. Мадрид, Кралство Испания от 25 до 29 юли 2012 г.

  URL: http://sbcmadrid.es и https://www.facebook.com/groups/SBCMadrid2012/?fref=ts

  2. Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.

  3. Участие в университетски проект “Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии“ № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4.

  4. Участие в национален проект BG051PO001-3.3.06-003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки“, период 04.10.2012 - 2014 г.

  5. Участие в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

  6. Програмиране и използване на PIC микроконтролери. Договор № РД-05–252/15.03.2012 г.

  7. IP мрежово управление на технологични обекти и процеси. Договор № № РД-07-322/ 15.03.2011 г.

  8. Лазерно сканиране на 3D обекти. Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010 г.

  9. Участие в научноизследователски проект на тема: “Високопроизводителна система за паралелни изчисления (Cluster)“ № РД-05-307/08.03.2010 г.

  10. Участие в научноизследователски проект на тема: “Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси“ № РД-07-543/31.03.2009 г.

  11. Участие в научноизследователски проект на тема: “WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи“, Договор № РД-08-221/ 11.03.2014.

  12. Участие в научноизследователски проект на тема: “Приложение на KINECT сензори в комуникационно - информационните системи“, Договор № РД-08-279/12.03.2015 г. Ръководител на проекта: проф. д.т.н. инж. Христо Лалев. Участници в проекта са: проф. д-р инж. С. Желев, проф. д-р инж. И. Цонев, доц. д-р инж. А. Атанасов, доц. д-р инж. С. Крайчев, доц. д-р инж. О. Фетфов, доц. д-р инж. Ж. Ташева, доц. д-р инж. Т. Трифонов, гл. ас. д-р инж. Р. Цаков, докторанти от ФТН и студенти от специалности „КИС”, „РТТ” „РКТТ” и “СОСТ”.

  13. Участие в научноизследователски проект на тема: “Програмиране и приложение на PLC“, Договор № РД-08–87/04.02.2016 г. с ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 4; докторанти: 6.

  14. Участие в научноизследователски проект на тема: “Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino“, Договор № РД-08-78/03.02.2017 г. с ръководител доц. д-р инж. Чавдар Николаев Минчев.

  15. Участие в научноизследователски проект на тема: “Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност“, Договор № РД-08-144/08.02.2018 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  16. Участие в научноизследователски проект на тема: “Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност“, Договор № РД-08-75/30.01.2019 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  17. Участие в научноизследователски проект на тема: “Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФТН“, Договор № РД-08-107/31.01.2020 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  18. Участие в научноизследователски проект на тема: “Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации“, Договор № РД-08-128/04.02.2021 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  19. Участие в научноизследователски проект на тема: “Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация“, Договор № РД-08-145/01.03.2022 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Антон Антонов.

  20. Участие в научноизследователски проект на тема: „Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи“, Договор № РД-08-150/28.02.2023 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Антон Антонов. Обща сума на проекта 4581,82 лв.

  Организационна дейност

  1. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.1. 2013г., http://www.associationsar.com/

  2. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, VOL.2. 2014г., http://www.associationsar.com/

  3. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.3. 2014г., http://www.associationsar.com/

  4. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.4. 2015г., http://www.associationsar.com/

  5. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.5. 2015г., http://www.associationsar.com/

  6. Участие в редакционната колегия на THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, DEDICATED TO THE 145TH ANNIVERSARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND TO THE 35TH ANNIVERSARY OF GEORGI IVANOV’S FLIGHT, ISBN 978-954-577-969-5, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014., http://www.associationsar.com/

  7. Участие в редакционната колегия на THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, DEDICATED TO THE 145TH ANNIVERSARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND TO THE 35TH ANNIVERSARY OF GEORGI IVANOV’S FLIGHT, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014., http://www.associationsar.com/

  8. В момента е технически администратор на студентския IEEE клон.

  URL: http://shu-bg.net/faculties/ftn/kursantsko-studentski-ieee-klon/ieee_en/

  URL: http://www.aadcf.nvu.bg/ieee/main.html

  9. Секретар на секция "Комуникационна и компютърна техника и технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

  10. Секретар на секция "Студентска секция" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

  11. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” като всички студенти получиха парична награда за изнесените научни доклади.

  12. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 02-03 май 2012 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 12 студенти от ФТН на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр.Шумен

  13. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 28-29 март 2013 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 13 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” като 2 студенти бяха наградени със специална награда

  14. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“ - 28 март 2014 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  15. Подготовка на студентите от ФТН на проведената научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“ - 28 март 2014 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  16. Подготовка на студентите от ФТН на проведената научна конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен. Общият брой на подготвените студенти е 50.

  17. Участие в кандидатстудентската кампания в университетския информационен център през месец юни 2014 г.

  18. Подготовка на студентите от ФТН за Научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В подготовката за конференцията взеха участие 17 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски

  19. Ръководител на студентите от ФТН в Научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В конференцията взеха участие 17 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководители ас. инж. Петър Красенов Боянов и инж. Иван Огнянов Николов.

  20. Редовно поддържам и обновявам информацията на сайта на ФТН. Сайтът на ФТН е: http://ftn.shu.bg/. Отделно е създаден и ftp server.

  21. Ръководител на студентите от ФТН в Юбилейна научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище, проведена на 24-25 март 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В конференцията взеха участие 12 студенти и 4 преподаватели от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководители гл. ас. д-р инж. Петър Красенов Боянов.

  22. Ръководител на двама студенти от катедра ККТ при ФТН в Научна сесия за курсанти и студенти с международна участие, проведена на 26-27 октомври 2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

  23. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 10, 2016, http://www.associationsar.com.

  24. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, http://www.associationsar.com.

  25. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 12, 2017, http://www.associationsar.com.

  26. От Ноември 2017 г. поддържам информацията на ФТН в централния сайт на университета - www.shu.bg. (http://shu.bg/faculties/ftn).

  27. Координатор на "Центъра за трансфер на технологии" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

  28. Уеб администратор на уеб сайта на "Центъра за трансфер на технологии" - http://ctt.shu.bg

  29. Ръководител на студенти от катедри „КТТ“ и „ИЛ“ при ФТН в Международна научна конференция „Отбранителни технологии - Шумен 2019“, проведена на 01-03 октомври 2019 г. в НВУ “Васил Левски” - Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен.

  30. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 15, 16 и 17 за 2019, http://www.rst-tto.com/publication.html.

  31. Главен редактор на Годишника на Факултета по технически науки за 2018 и 2019 г. - http://annuals.ftn.shu.bg/

  Членства в научни организации

  Член на IEEE, Member № 90302257.

  Съюз на учените в България, клон Шумен. Членска карта № 14728.

  Държавни и/или научни награди

  Грамота за отлични резултати при придобиването на образователна и научна степен "Доктор" в докторска програма "Комуникационни мрежи и системи", професионално направление "5.3. Комуникационна и компютърна техника", област на висшето образование "5. Технически науки". (02.12.2016 г., гр. Шумен)

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Комуникационни и информационни системи", първенец на випуска. (07.12.2012 г., гр. Шумен)

  Получена предметна награда от изнесения доклад на тема "Синхронизация по време в мобилната комуникационна система LTE" при проведената национална конференция с международно участие “40 Години Шуменски университет 1971 - 2011”, 2011 г., гр. Шумен.